Veimaro respublikos žlugimo ištakos

De Baripedia

La pensée sociale d'Émile Durkheim et Pierre BourdieuAux origines de la chute de la République de WeimarLa pensée sociale de Max Weber et Vilfredo ParetoLa notion de « concept » en sciences-socialesHistoire de la discipline de la science politique : théories et conceptionsMarxisme et StructuralismeFonctionnalisme et SystémismeInteractionnisme et ConstructivismeLes théories de l’anthropologie politiqueLe débat des trois I : intérêts, institutions et idéesLa théorie du choix rationnel et l'analyse des intérêts en science politiqueApproche analytique des institutions en science politiqueL'étude des idées et idéologies dans la science politiqueLes théories de la guerre en science politiqueLa Guerre : conceptions et évolutionsLa raison d’ÉtatÉtat, souveraineté, mondialisation, gouvernance multiniveauxLes théories de la violence en science politiqueWelfare State et biopouvoirAnalyse des régimes démocratiques et des processus de démocratisationSystèmes Électoraux : Mécanismes, Enjeux et ConséquencesLe système de gouvernement des démocratiesMorphologie des contestationsL’action dans la théorie politiqueIntroduction à la politique suisseIntroduction au comportement politiqueAnalyse des Politiques Publiques : définition et cycle d'une politique publiqueAnalyse des Politiques Publiques : mise à l'agenda et formulationAnalyse des Politiques Publiques : mise en œuvre et évaluationIntroduction à la sous-discipline des relations internationales

Vos daugiau nei dešimtmetį trukusį Veimaro respublikos demokratinį eksperimentą lydėjo didelė socialinė įtampa ir garsus politinis nestabilumas. Siekiame atskleisti procesą, kurio metu naciai taikiai užgrobė valdžią ir sukėlė Trečiojo reicho atsiradimą. Šis radikalus pokytis lėmė Hitlerio sparčiai sustabdytas asmenines ir politines laisves, kurios sudarė sąlygas žydų naikinimui ir Antrojo pasaulinio karo paskelbimui. Tai buvo lemiamas istorijos laikotarpis, kai nesugebėjimas suformuoti stabilių vyriausybių įteisino Hitlerį, jo politinę programą ir kraštutinius veiksmus.

Nagrinėdami šią temą, į klausimą žvelgsime visapusiškai ir priežastingai. Institucionalistai linkę kelti "didelius klausimus", siekdami suprasti socialines ir politines struktūras kaip visumą. Kita vertus, racionalaus pasirinkimo teorija, pasižyminti griežta metodologine prieiga, itin tiksliai pasirenka savo tyrimo objektą.

Kelios minties mokyklos, pavyzdžiui, konstruktyvizmas, teigia, kad socialiniuose moksluose sunku ar net neįmanoma aiškiai atskirti priežastis ir pasekmes. Konstruktyvistai teigia, kad socialiniams santykiams būdingus konfliktus sudėtinga paaiškinti dėl jų iš esmės subjektyvaus ir kintančio pobūdžio. Kita vertus, marksistinė perspektyva nelinkusi nustatyti tiesioginių priežastinių ryšių. Pagal šią metodologiją pasaulis suvokiamas per istorinę dialektiką, kurioje kiekvienas veiksnys gali daryti įtaką rezultatui, o šis savo ruožtu veikia pradinį kintamąjį. Šioje sistemoje priežastis ir pasekmė laikomos ne atskirais ir skirtingais elementais, o tarpusavyje susijusiomis ir viena kitą įtakojančiomis priežastimis.

Pagrindinis mūsų tyrimo klausimas: kokie veiksniai lėmė parlamentinės Veimaro respublikos žlugimą ir Adolfo Hitlerio atėjimą į valdžią? Kokiais konkrečiais veiksniais galima paaiškinti šį svarbų istorinį reiškinį? Ar įvairius veiksnius galima priskirti asmeninei atsakomybei, ekonominėms aplinkybėms, pavyzdžiui, drastiškai išaugusiam nedarbui, neveikiančioms politinėms institucijoms ar tokio charizmatiško lyderio kaip Adolfas Hitleris nenugalimam patrauklumui? Nagrinėdami šiuos skirtingus aspektus, siekiame subtiliai suprasti šį lemiamą Vokietijos ir pasaulio istorijos laikotarpį.

Aptariamas laikotarpis, esantis pačiame revoliucijų, pavyzdžiui, Rusijoje, ir didelių konfliktų epochos centre, yra savaime įdomus. Šis laikotarpis taip pat pasižymėjo didelėmis problemomis, susijusiomis su industrializacija ir tokių tautų kaip Italija ir Vokietija suvienijimu. Tarpukario laikotarpis Vokietijoje buvo ypač svarbus, nes artėjo Antrasis pasaulinis karas.

Kalbant apie demokratijos teoriją, po Pirmojo pasaulinio karo Vokietija pradėjo pirmąjį demokratinį eksperimentą. Šiuo laikotarpiu gausu svarbiausių su demokratija susijusių sąvokų, tokių kaip rinkimų sistemos, institucijų vaidmuo, politinės partijos ir ideologijos. Todėl Veimaro respublikos žlugimo tyrimas suteikia vertingų įžvalgų apie demokratijos trapumą audringoje socialinėje ir politinėje aplinkoje.

Veimaro Respublikos apibūdinimas[modifier | modifier le wikicode]

Kas buvo Veimaro Respublika?[modifier | modifier le wikicode]

Veimaro respublika - taip buvo vadinama 1919-1933 m. Vokietijoje galiojusi politinė santvarka. Ši santvarka buvo įkurta po Vokietijos pralaimėjimo Pirmajame pasauliniame kare ir 1918-1919 m. Vokietijos revoliucijos. Šiuo laikotarpiu buvo reikšmingai nutrauktas buvusio imperinio režimo santykis, įtvirtinant parlamentinę ir demokratinę valdymo formą karo ir revoliucijos audrų smarkiai pakeistoje Vokietijoje.

Veimaro Respublika buvo įkurta Vokietijai pralaimėjus Pirmąjį pasaulinį karą ir 1918-1919 m. Vokietijos revoliucijai. Vokietijos pralaimėjimas Pirmajame pasauliniame kare sukėlė didelę politinę ir socialinę krizę. Kaizeris Vilhelmas II 1918 m. lapkričio mėn. buvo priverstas atsisakyti sosto ir buvo paskelbta respublika. Tačiau naujoji vyriausybė, vadovaujama Vokietijos socialdemokratų partijos (SPD) atstovo Frydricho Eberto, susidūrė su daugybe iššūkių, įskaitant revoliucinius neramumus kraštutinėje kairėje ir visuotinį nepasitenkinimą Versalio sutartimi. Be to, 1918-1919 m. Vokietijos revoliucija buvo politinių ir socialinių perversmų Vokietijoje laikotarpis. Revoliucija prasidėjo 1918 m. lapkričio mėn. streikais ir demonstracijomis prieš karą ir baigėsi monarchijos panaikinimu ir Veimaro respublikos sukūrimu. Taigi Veimaro respublika buvo įkurta didelių politinių sukrėtimų ir rimtų socialinių ir ekonominių iššūkių fone.

1918-1919 m. Vokietijos revoliucija kilo dėl virtinės sukilimų ir veiksmų, ypač komunistinių, kurie lėmė Vokietijos imperijos ir jos pusiau parlamentinės monarchijos žlugimą. Šios revoliucijos pradžia dažnai siejama su Imperatoriškojo laivyno jūreivių maištu Kylyje. Susidūrusi su neišvengiamu Vokietijos pralaimėjimu Pirmajame pasauliniame kare, vyriausioji Vokietijos karinė vadovybė buvo numačiusi paskutinį jūrų puolimą prieš britų laivyną, kuris iš esmės būtų buvęs savižudiškas. Kylio jūreiviai, nenorėdami be reikalo aukoti savo gyvybių, 1918 m. lapkričio 3 d. sukilo. Šis sukilimas greitai išplito, jį palaikė Vokietijos darbininkų klasė, kuri, pavargusi nuo karo, nepriteklių ir priespaudos, susitelkė prie jų reikalavimų. Netrukus visoje šalyje prasidėjo demonstracijos ir streikai, privertę imperatorių Vilhelmą II atsisakyti sosto ir paskelbę Veimaro respubliką.

Per 1918-1919 m. Vokietijos revoliuciją Vokietijos darbininkų klasė ir socialistinis judėjimas susiskaldė į skirtingas frakcijas, o tai turėjo didelės įtakos įvykių eigai. Viena vertus, buvo Vokietijos socialdemokratų partija (SPD), kuri pasisakė už perėjimą prie parlamentinės demokratijos. SPD, kuriai, be kita ko, vadovavo Friedrichas Ebertas ir Philippas Scheidemannas, Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje buvo didžiausia partija ir siekė sukurti demokratinę respubliką, kuri pakeistų senąjį imperinį režimą. Kitoje pusėje buvo labiau kairiosios orientacijos USPD (Nepriklausoma Vokietijos socialdemokratų partija). USPD, įkurta 1917 m., kritikavo SPD dėl jos bendradarbiavimo su konservatyviosiomis jėgomis per karą ir siekė socialistinės respublikos, o ne paprastos parlamentinės demokratijos. Be to, veikė Spartakų lyga - revoliucinė komunistų grupė, vadovaujama Rosos Luxemburg ir Karlo Liebknechto, kuri siekė socialistinės revoliucijos, panašios į tą, kuri prieš metus įvyko Rusijoje. Tačiau Luxemburg ir Liebknechtas kritikavo autoritarinį bolševikų požiūrį Rusijoje. Šis kairiųjų jėgų susiskaldymas prisidėjo prie to, kad revoliucijai nepavyko sukurti socialistinės respublikos ir galiausiai buvo įkurta Veimaro Respublika.

Po kaizerio Vilhelmo II abdikacijos ir vykstant revoliuciniams neramumams tuometinis Vokietijos socialdemokratų partijos (SPD) lyderis ir paskutinis Vokietijos imperijos kancleris Frydrichas Ebertas sudarė paktą su Vokietijos karine vadovybe, vadinamą Eberto-Groenerio paktu. Vilhelmas Groeneris, generolo Ludendorfo įpėdinis pirmojo kvartero generolo poste, sutiko pasitelkti kariuomenę, kad ši padėtų palaikyti tvarką ir paremtų naująją respublikos vyriausybę. Mainais Ebertas pažadėjo nekvestionuoti kariuomenės privilegijų ir karininkų statuso. Šis paktas laikinai stabilizavo padėtį Vokietijoje. Tačiau jis taip pat padėjo pagrindus problemiškiems naujosios respublikos ir kariuomenės santykiams, nes daugelis kariuomenės narių buvo labai konservatyvūs ir ne itin entuziastingai vertino respublikoniškos ir demokratinės Vokietijos idėją. Tokia padėtis galiausiai prisidėjo prie Veimaro respublikos trapumo ir galiausiai jos žlugimo Adolfo Hitlerio ir nacių partijos iškilimo akivaizdoje.

Pasibaigus Vokietijos revoliucijai ir laikinai stabilizavus padėtį šalyje, buvo sušauktas Nacionalinis steigiamasis susirinkimas naujai Vokietijos konstitucijai parengti. Dėl nestabilumo Berlyne susirinkimas posėdžiavo Veimare, Tiuringijos žemės mieste. Šis susirinkimas vyko nuo 1919 m. vasario iki rugpjūčio mėn. Parengta konstitucija, vadinama Veimaro konstitucija, buvo priimta 1919 m. rugpjūčio 11 d. ir įsigaliojo tų pačių metų rugpjūčio 14 d. Ji reiškė parlamentinės demokratinės respublikos gimimą Vokietijoje, užbaigdama imperatoriškosios monarchijos gyvavimą. Veimaro konstitucijoje buvo įtvirtinti keli demokratijos principai, tarp jų - visuotinė rinkimų teisė vyrams ir moterims nuo 20 metų, žodžio, spaudos ir asociacijų laisvė, asmens teisių apsauga. Tačiau į ją taip pat buvo įtraukta 48 straipsnio nuostata, pagal kurią Respublikos prezidentas galėjo prisiimti nepaprastus įgaliojimus nepaprastosios padėties šalyje atveju - šia priemone vėliau pasinaudojo Adolfas Hitleris, siekdamas įtvirtinti savo valdžią.

Veimaro Respublikoje politinė sistema buvo organizuota taip, kad prezidentas buvo renkamas visuotiniuose tiesioginiuose rinkimuose septynerių metų kadencijai. Prezidento vaidmuo pirmiausia buvo reprezentacinis, tačiau jis taip pat turėjo didelių įgaliojimų pagal Veimaro Konstitucijos 48 straipsnį, kuris leido jam valdyti dekretu nepaprastosios padėties šalyje atveju. Tačiau kasdienę vykdomąją valdžią vykdė kancleris, kurį skirdavo prezidentas, tačiau jam taip pat reikėjo Reichstago (Vokietijos parlamento žemųjų rūmų) daugumos paramos, kad galėtų veiksmingai valdyti. Taip buvo siekiama užtikrinti tam tikrą galios pusiausvyrą Vokietijos politinėje sistemoje. Tačiau praktika atskleidė šios sistemos trūkumų. Reikalavimas, kad kanclerį remtų dauguma Reichstago narių, lėmė tai, kad vyriausybės dažnai būdavo nestabilios ir trumpalaikės, nes buvo sunku išlaikyti nuoseklią daugybės Reichstago politinių partijų daugumą. Be to, prezidento naudojimasis 48 straipsniu, kai jis valdė dekretais, galiausiai prisidėjo prie demokratijos smukimo Vokietijoje ir Adolfo Hitlerio iškilimo.

Veimaro Respublika pasižymėjo dideliu politiniu nestabilumu: per keturiolika jos gyvavimo metų, nuo 1919 iki 1933 m., buvo sudaryta dvidešimt atskirų vyriausybių. Dėl politinių nesutarimų Reichstage - Vokietijos parlamento žemųjų rūmų - šios vyriausybės dažnai būdavo trumpalaikės. Veimaro konstitucijoje nustatyta proporcinio atstovavimo sistema lėmė susiskaldžiusią politinę aplinką, kurioje buvo daug politinių partijų ir nė viena partija negalėjo užsitikrinti aiškios daugumos. Dėl to buvo sunku sudaryti stabilias ir ilgalaikes koalicines vyriausybes. Be to, sudėtinga Vokietijos ekonominė padėtis XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmečiuose, kurią lėmė hiperinfliacija, nedarbas ir pasaulinė ekonomikos krizė, padidino socialinę ir politinę įtampą ir prisidėjo prie šalies politinio nestabilumo. Šie veiksniai susilpnino Veimaro respubliką ir galiausiai prisidėjo prie nacių partijos ir Adolfo Hitlerio, kuris sugebėjo pasinaudoti visuomenės nusivylimu ir politiniais nesutarimais, kad sustiprintų savo valdžią, iškilimo.

1933 m. sausio 30 d. prezidentui Pauliui von Hindenburgui paskyrus Adolfą Hitlerį kancleriu, įvyko lemiamas posūkis Vokietijos istorijoje. Tai lėmė Trečiojo reicho atsiradimą. Nors 1932 m. lapkričio mėn. rinkimuose nacių partija negavo absoliučios daugumos, Hitleris įtikino Hindenburgą paskirti jį kancleriu koalicinėje vyriausybėje. Atėję į valdžią, Hitleris ir nacių partija ėmėsi greitų veiksmų, kad sustiprintų savo kontrolę ir įvestų autoritarinį režimą. Po Reichstago gaisro 1933 m. vasarį Hitleris įtikino Hindenburgą išleisti nepaprastąjį dekretą "Dėl tautos ir valstybės apsaugos", kuriuo buvo sustabdytos daugelis pilietinių laisvių ir naciams suteikti platūs įgaliojimai represuoti savo politinius oponentus. Taigi perėjimas nuo Veimaro respublikos prie Trečiojo reicho pasižymėjo sparčiu demokratijos ir žmogaus teisių pažeidimu Vokietijoje. Šie radikalūs pokyčiai galiausiai lėmė Antrąjį pasaulinį karą ir Holokausto baisumus.

Hitlerio atėjimą į valdžią lėmę veiksniai[modifier | modifier le wikicode]

Nors Hitleris valdžią užgrobė taikiai ir laikydamasis Veimaro respublikos teisinių nuostatų, aplinkybės, kuriomis vyko šis perėjimas, toli gražu nebuvo idealiai demokratiškos. Prezidentas Paulis von Hindenburgas 1933 m. sausio 30 d. paskyrė Hitlerį kancleriu, tikėdamasis, kad įtraukęs Hitlerį į koalicinę vyriausybę galės sušvelninti nacių partiją ir išvengti galimo smurtinio valdžios užgrobimo. Tai darydamas Hindenburgas laikėsi tuometinių konstitucinių nuostatų, nors nacių partija neturėjo absoliučios daugumos Reichstage. Vis dėlto, nors šis paskyrimas vyko laikantis Veimaro respublikos teisinių nuostatų, jis vyko didelės politinės įtampos ir smurto prieš nacių partijos politinius oponentus atmosferoje. Be to, atėjęs į valdžią, Hitleris sparčiai ėmėsi griauti esamas demokratines struktūras ir įtvirtinti totalitarinį režimą. Po 1933 m. vasario mėn. įvykusio Reichstago gaisro Hitleris įtikino Hindenburgą išleisti nepaprastąjį dekretą, kuriuo buvo sustabdytos daugelis pilietinių laisvių ir leista vykdyti masines represijas prieš politinius oponentus. Taigi, nors Hitlerio valdžios perėmimas formaliai buvo taikus ir teisėtas, vadinti jį demokratiniu būtų klaidinga. Šis perėjimas vyko politinio smurto sąlygomis ir greitai lėmė demokratijos žlugimą Vokietijoje.

Veimaro respublikos žlugimas ir Adolfo Hitlerio iškilimas į Vokietijos kanclerio postą sutapo 1933 m. sausio mėn. Prezidentas Paulis von Hindenburgas paskyrė Hitlerį į šį postą 1933 m. sausio 30 d., taip pažymėdamas Veimaro respublikos pabaigą. Kitomis savaitėmis ir mėnesiais A. Hitleris ir jo vyriausybė sparčiai dirbo, kad įtvirtintų savo valdžią ir paverstų Vokietiją totalitarine valstybe. 1933 m. vasario 28 d. dekretu, priimtu po Reichstago sudeginimo, buvo sustabdytos daugelis pilietinių laisvių. Vėliau 1933 m. kovo 23 d. įstatymu, vadinamuoju "Visiškų galių įstatymu", Hitleriui buvo suteikta teisė leisti įstatymus be parlamento pritarimo. Šios priemonės žymėjo Trečiojo reicho ir nacistinės Vokietijos pradžią.

Valdžios perdavimo ir įtvirtinimo procesas[modifier | modifier le wikicode]

Veimaro Respublikos vyriausybei pirmiausia vadovavo Veimaro koalicija, kurią sudarė Vokietijos socialdemokratų partija (SPD), Katalikiškoji centro partija ir Vokietijos demokratų partija. Nors šios partijos atstovavo skirtingoms ideologijoms ir visuomenės sluoksniams, jas vienijo įsipareigojimas parlamentinei demokratijai ir siekė nuosaikaus valdymo. Tačiau šiai koalicijai nuolat grėsė vidiniai konfliktai, ideologiniai nesutarimai ir išorinė įtampa bei spaudimas, ypač iš dešiniųjų ir kairiųjų politinių partijų, kurios buvo priešiškos Veimaro Respublikai. Kai 1933 m. sausio mėn. kancleriu buvo paskirtas Hitleris, jis pasinaudojo šiomis silpnybėmis ir greitai ėmėsi veiksmų, kad sugriautų Veimaro koaliciją ir įtvirtintų nacių partijos valdžią. Taikydamas įvairias teisines ir neteisines priemones, įskaitant smurtą ir politinių oponentų bauginimą, Hitleris Veimaro Respubliką pavertė totalitarine valstybe, kurią kontroliavo nacių partija.

Veimaro respublikos veikimas iš dalies buvo grindžiamas dviem svarbiausiais paktais:

 1. Vyriausybės ir kariuomenės paktas: Veimaro respublikos vyriausybė ir kariuomenė sudarė tylų susitarimą. Vyriausybė sutiko išsaugoti kariuomenės statusą ir privilegijas, o kariuomenė mainais įsipareigojo remti vyriausybę ir palaikyti tvarką.
 2. Pramonės ir darbininkų klasės paktas: Tuo pat metu Veimaro vyriausybė siekė skatinti socialinę pramonės ir darbininkų klasės partnerystę, taip išvengdama galimai destruktyvios klasių kovos. Ji siekė skatinti bendradarbiavimą, siekdama ekonomikos modernizavimo ir socialinio stabilumo.

Tačiau šie paktai buvo trapūs ir patyrė nuolatinį ekonominį, socialinį ir politinį spaudimą. 1929 m. prasidėjusi Didžioji depresija sukėlė didžiulę ekonominę įtampą ir dar labiau padidino klasių nesutarimus, o galiausiai prisidėjo prie šių susitarimų žlugimo ir nacizmo iškilimo.

Veimaro respublikos politinę padėtį ženklino konservatorių ir progresyvistų kova dėl valdžios. Konservatoriai, tarp kurių buvo kariuomenės, pramonės ir aukštesniųjų klasių atstovai, įtariai vertino parlamentinę demokratiją ir pirmenybę teikė autoritariniam režimui arba tradicinei monarchinei valdymo formai. Kita vertus, progresyvistai, kuriems priklausė Socialdemokratų partija ir kitos kairiosios partijos, palaikė parlamentinę demokratiją, socialines ir ekonomines reformas ir siekė Veimaro Respubliką paversti tikra demokratine respublika. Ši kova dėl valdžios prisidėjo prie Veimaro respublikos politinio nestabilumo ir ja pasinaudojo dešinieji ekstremistai, ypač naciai, kad pakirstų pasitikėjimą demokratine sistema ir padidintų savo paramą.

Veimaro respublikos demokratinės santvarkos erozija vyko palaipsniui, o ją dar labiau sustiprino tokie svarbūs įvykiai kaip kapitalistų ir darbininkų susitarimo iširimas ir Didžiosios depresijos padariniai. 1933 m. birželio mėn. kapitalistų ir darbininkų partnerystė, kuri buvo Veimaro Respublikos socialinio ir ekonominio stabilumo ramstis, pradėjo byrėti. Tai sutapo su Hitlerio atėjimu į valdžią, kuris siekė palaužti profsąjungas ir įtvirtinti autoritariškesnę ekonominę sistemą. Be to, 1929 m. prasidėjusi Didžioji ekonominė krizė sukūrė neaiškią ir nestabilią ekonominę aplinką. Darbdaviai siekė panaikinti socialinius teisės aktus, kad sumažintų išlaidas ir išlaikytų pelningumą. Tai ne tik kėlė pavojų darbininkų gyvenimo sąlygoms, bet ir pakirto pasitikėjimą demokratine Veimaro vyriausybe ir prisidėjo prie paramos nacių partijai augimo.

Veimaro respublikos laikais kariuomenė, ypač vyresnioji karinė hierarchija, ėmė jaustis vis labiau atstumta ir marginalizuota. Daugelis karinio elito atstovų buvo nepatenkinti parlamentine demokratija, laikydami ją silpna ir neveiksminga. Jie taip pat buvo nepatenkinti kai kuriomis Versalio sutarties sąlygomis, ypač Vokietijos kariuomenės dydžio ir pajėgumų apribojimais. Konfliktai su civiline vyriausybe dar labiau sustiprino šiuos susvetimėjimo ir marginalizacijos jausmus, susijusius su kariuomenės finansavimu ir užsienio politika. Ilgainiui dalis kariuomenės palaipsniui pasuko link autoritariškesnių politinių sprendimų, įskaitant nacių partiją, kuri žadėjo atkurti Vokietijos karinę galią ir prestižą. Adolfo Hitlerio ir nacių partijos iškilimas galiausiai pasinaudojo šiais kariuomenės susvetimėjimo jausmais. Hitleris pasinaudojo šiuo nusivylimu, kad gautų didelės kariuomenės dalies paramą, o tai buvo pagrindinis veiksnys, lėmęs jo atėjimą į valdžią ir Veimaro Respublikos žlugimą.

Veimaro Respublikai įsibėgėjus, ją rėmusi koalicija susilpnėjo. Šią koaliciją, dažnai vadinamą "Veimaro koalicija", sudarė socialdemokratai, kairieji demokratai ir centro partijos. Tačiau dėl ekonominio spaudimo, socialinių neramumų ir stiprėjančio politinio ekstremizmo ši koalicija ėmė byrėti. Tokiomis aplinkybėmis konservatyviosios jėgos, kurios pirmaisiais Veimaro respublikos metais buvo gana marginalizuotos, ėmė atgauti pozicijas. Daugelis šių konservatorių įtariai vertino parlamentinę demokratiją ir pirmenybę teikė autoritariniam režimui. Šiems paktams išsisklaidžius, Veimaro Respublikos nestabilumas didėjo. Galiausiai susidarė vakuumas, kurį galėjo užpildyti naciai, todėl Veimaro Respublika baigėsi ir buvo įkurtas Trečiasis reichas.

Veimaro respublikos žlugimas prasidėjo dar gerokai prieš Hitleriui ateinant į valdžią 1933 m. Svarbiausias žingsnis buvo tai, kad 1930 m. prezidentas Paulis von Hindenburgas kancleriu paskyrė Heinrichą Brüningą. H. Brüningas, katalikiškojo centro narys, kancleriu buvo paskirtas ekonominės krizės ir didėjančios politinės poliarizacijos metu. Deja, H. Brüningui nepavyko įveikti šių iššūkių ir dėl parlamento pasipriešinimo jis buvo priverstas valdyti daugiausia prezidento dekretais. Tai ne tik prisidėjo prie politinio nestabilumo, bet ir pakirto pasitikėjimą parlamentine demokratija. Pats Brüningas 1932 m. buvo priverstas atsistatydinti, o abu jį pakeitę kancleriai taip pat nesugebėjo stabilizuoti padėties. Galiausiai šis politinio nestabilumo ir ekonominės krizės laikotarpis sudarė sąlygas Adolfui Hitleriui, kuris 1933 m. sausio mėn. buvo paskirtas kancleriu.

1932 m. atsistatydinus Heinrichui Brüningui, prezidentas Paulis von Hindenburgas, pasinaudodamas savo įgaliojimais, kancleriu paskyrė Franzą von Papeną. F. fon Papenas, konservatyvus aristokratas, nesėkmingai bandė suformuoti stabilią vyriausybę, remiamas nacionalistinių konservatorių ir nacių partijos. Tačiau jo pastangos žlugo, ir vėliau 1932 m. jį pakeitė Vokietijos kariuomenės generolas Kurtas fon Šleicheris. Von Šleicheriui taip pat nepavyko suformuoti stabilios vyriausybės, todėl 1933 m. sausio mėn. kancleriu buvo paskirtas Adolfas Hitleris. Paskyrus Hitlerį kancleriu, svarbiausias nacių partijos narys Hermanas Göringas atliko svarbų vaidmenį įtvirtinant nacių valdžią. Būdamas Prūsijos vidaus reikalų ministru, Göringas išvalė Prūsijos policiją nuo ne nacistinių elementų ir naudojo ją nacių režimo priešininkams tramdyti. Nors pagal Veimaro konstituciją šie paskyrimai prezidento dekretu buvo teisėti, jie pakirto pasitikėjimą parlamentine demokratija ir prisidėjo prie nacizmo iškilimo.

Iki 1932 m. Adolfo Hitlerio, kaip dominuojančios radikalios dešinės figūros Vokietijoje, padėtis tapo vis aiškesnė. Jo partija, Nacionalsocialistinė vokiečių darbininkų partija (NSDAP, nacių partija), tais metais pasiekė didelę sėkmę Reichstago rinkimuose ir tapo didžiausia partija Vokietijos parlamente. Tačiau, nepaisant nacių partijos sėkmės rinkimuose, Hitleris dar nebuvo valdžioje. Prezidentas Paulis von Hindenburgas nenorėjo jo skirti kancleriu, o kiti konservatyvūs Vokietijos politikai tikėjosi pasinaudoti nacių partijos įtaka neleisdami Hitleriui perimti visiškos kontrolės. Tačiau šie bandymai žlugo. Dėl Vokietijos politikos poliarizacijos ir besitęsiančios ekonominės krizės joks kitas politinis lyderis ar partija nesugebėjo surinkti pakankamos paramos, kad galėtų suformuoti stabilią vyriausybę. Šiomis aplinkybėmis Hitleris daugeliui atrodė vienintelis lyderis, galintis įveikti krizę. Todėl 1933 m. sausio mėn. Hindenburgas jį paskyrė kancleriu.

Prezidentas Paulis von Hindenburgas galiausiai 1933 m. sausio mėn. paskyrė Adolfą Hitlerį kancleriu, nors iš pradžių jis to nenorėjo. Hindenburgas, Prūsijos konservatorius ir buvęs armijos karininkas, nebuvo nacizmo šalininkas. Tačiau susidūręs su politiniu nestabilumu ir didėjančiu aplinkinių spaudimu, jis galiausiai pasidavė. Hindenburgas tikėjosi, kad Hitleris, paskirtas kancleriu, bus kontroliuojamas sudarant koaliciją su ne nacių konservatoriais, kurie turės daugumą vyriausybėje. Hitleris taip pat buvo pažadėjęs valdyti pagal Veimaro konstituciją. Tačiau šie lūkesčiai pasirodė esą klaidingi. Atėję į valdžią, Hitleris ir nacių partija greitai įtvirtino savo kontrolę Vokietijos valstybėje, panaikino konstitucines stabdžių ir atsvarų priemones ir nuslopino bet kokią opoziciją. Dėl to Hitlerio paskyrimas tapo Veimaro respublikos pabaigos pradžia ir totalitarinio Trečiojo reicho režimo pradžia.

Hindenburgo sprendimas paskirti Hitlerį kancleriu buvo rimta klaida. Nors jis tikėjosi, kad Hitlerį ir nacius suvaldys likusi vyriausybės dalis ir konstituciniai apribojimai, šios viltys greitai išblėso Hitleriui atėjus į valdžią. Hitleris sumaniai manipuliavo Vokietijos politine ir institucine sistema, kad įtvirtintų savo valdžią. Po 1933 m. vasario mėn. įvykusio Reichstago gaisro Hitleris įtikino Hindenburgą paskelbti nepaprastąją padėtį, kuri leido naciams sustabdyti daugelį pilietinių laisvių ir suimti savo politinius oponentus. Po 1933 m. kovo mėn. rinkimų nacių partijai pavyko priimti Visiškos valdžios įstatymą (Ermächtigungsgesetz), kuris iš esmės suteikė Hitleriui teisę leisti įstatymus be parlamento ar prezidento sutikimo. Apskritai Hitlerio paskyrimas atvėrė kelią totalitarinio režimo įvedimui. Jis pasinaudojo Veimaro respublikos institucine sistema, kad iš vidaus sugriautų demokratiją ir paverstų Vokietiją diktatūrine valstybe.

1933 m. sausio mėn. paskirtas kancleriu, Hitleris ir nacių partija pradėjo sparčiai stiprinti valdžią, palaipsniui griaudami Veimaro respublikos demokratines institucijas ir kurdami totalitarinę valstybę. Reichstago sudeginimas 1933 m. vasarį suteikė Hitleriui galimybę įtikinti prezidentą Hindenburgą paskelbti nepaprastąją padėtį, leidžiančią naciams sustabdyti pilietines laisves ir nuslopinti politinę opoziciją. Nacių valdžia taip pat pasinaudojo eile dekretų, kuriais apribojo spaudą ir žodžio laisvę bei sugriežtino teismų ir policijos pajėgų kontrolę. 1933 m. kovo mėn. nacių vyriausybė Reichstage priėmė Visiškos valdžios įstatymą (Ermächtigungsgesetz), kuris iš esmės suteikė Hitleriui teisę leisti įstatymus be parlamento sutikimo. Iki 1933 m. liepos mėn. buvo uždraustos visos kitos politinės partijos, todėl Vokietija tapo vienpartine valstybe. Vėlesniais metais nacių režimas toliau plėtė valstybės kontrolę, sukūrė didžiulį propagandos ir priežiūros aparatą, pertvarkė švietimą ir kultūrą pagal nacių idealus ir pradėjo masines persekiojimo kampanijas prieš tuos, kuriuos laikė režimo priešais, įskaitant žydus, komunistus, homoseksualus, Jehovos liudytojus ir kitas marginalizuotas grupes. Apibendrinant galima teigti, kad Hitleriui ir nacių partijai užgrobus valdžią prasidėjo tamsus Vokietijos ir pasaulio istorijos laikotarpis, kai pagrindiniai demokratijos ir žmogaus teisių principai buvo sistemingai naikinami ir keičiami autoritariniu ir priespaudos režimu.

1933 m. vasario 28 d. dekretas dėl Reichstago gaisro.

Cenzūros įvedimas tapo lūžio tašku Hitleriui ir naciams ateinant į valdžią. Nuo 1933 m. vasario 4 d., paskelbus "Reicho prezidento dekretą dėl Vokietijos tautos apsaugos", žiniasklaidai buvo įvesta griežta cenzūra, o socialistiniai ir komunistiniai laikraščiai buvo specialiai uždrausti. Ši priemonė buvo nacių strategijos, kuria siekta nuslopinti bet kokią politinę opoziciją ir kontroliuoti visuomenei skleidžiamą informaciją, dalis, siekiant formuoti visuomenės nuomonę pagal savo ideologiją. Veimaro respublikos institucinė sistema buvo sistemingai griaunama, taip atveriant kelią nacių diktatūrai.

1933 m. vasario 27 d. įvykęs Reichstago sudeginimas buvo svarbiausias nacių perversmo įvykis. Dėl gaisro naciai apkaltino bedarbį olandų komunistą Marinusą van der Lubbe. Šis incidentas leido Hitleriui įtikinti prezidentą Hindenburgą 1933 m. vasario 28 d. išleisti "Reichstago dekretą dėl tautos ir valstybės apsaugos". Šiuo dekretu, dažnai vadinamu "dekretu dėl Reichstago gaisro", buvo suspenduota daugelis pilietinių laisvių, įskaitant žodžio laisvę, spaudos laisvę, teisę į teisingą teismą, pašto ir telefono ryšių konfidencialumą, apsaugą nuo neteisėtos kratos ir konfiskavimo. Šis dekretas taip pat leido nacių režimui suimti tūkstančius Vokietijos komunistų partijos (KPD), Socialdemokratų partijos (SPD) ir kitų opozicinių partijų narių ir įkalinti juos be teismo. Be to, vyriausybė pasinaudojo dekretu, kad pateisintų daugybę įstatymų, kuriais buvo įtvirtinta nacių valdžia ir nustatyta Hitlerio diktatūros struktūra. 1933 m. kovą Vokietijos parlamentas priėmė "Visiškos galios įstatymą", kuris suteikė Hitleriui galią valdyti dekretais ir žymėjo demokratijos Vokietijoje pabaigą.

1933 m. kovo 5 d. rinkimai vyko plataus masto politinių represijų ir teroro, nukreipto prieš kairiąsias partijas, fone. Nors rinkimai nebuvo visiškai laisvi ir sąžiningi, jie tapo svarbiu posūkiu nacių partijai įtvirtinant valdžią. Nacių partija surinko 43,9 % balsų, t. y. gerokai daugiau nei ankstesniuose rinkimuose. Su Vokietijos nacionalinio centro partijos (DNVP), gavusios 8 % balsų, parama jie galėjo sudaryti daugumą. Tačiau reikia pažymėti, kad ši rinkimų pergalė nebūtų buvusi įmanoma be masinių komunistų ir socialistų aktyvistų areštų, kurie vyko po Reichstago gaisro. Šie areštai, kartu su Vokietijos komunistų partijos (KPD) uždraudimu, sukūrė nacių partijai palankią baimės ir bauginimo atmosferą. Dėl to buvo plačiai ginčijamas rinkimų teisėtumas. Nepaisant to, jie leido nacių partijai sustiprinti savo valdžią ir įtvirtinti autoritarinį režimą, kuris tęsėsi iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos.

1933 m. kovo 23 d. Vokietijos parlamentas priėmė Įgaliojimų įstatymą, kuriuo ketveriems metams buvo sustabdytas Veimaro Respublikos konstitucijos galiojimas. Šis aktas suteikė Adolfui Hitleriui ir jo vyriausybei teisę leisti įstatymus be parlamento įsikišimo ir net keisti konstituciją. Šis aktas buvo esminis Hitlerio atėjimo į absoliučią valdžią Vokietijoje etapas. Prieš šį aktą balsavo tik Socialdemokratų partijos nariai, tuo tarpu Komunistų partijos deputatai po Reichstago gaisro jau buvo įkalinti arba jiems buvo uždrausta dalyvauti parlamento posėdžiuose. Visapusiškų galių aktas atvėrė kelią totalitariniam Trečiojo reicho režimui, kuriame asmeninė Hitlerio diktatūra turėjo tęstis iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos.

Vos per septynias savaites, pradedant nuo 1933 m. sausio 30 d., kai prezidentas Paulas von Hindenburgas jį paskyrė kancleriu, Adolfui Hitleriui pavyko įtvirtinti savo valdžią ir sukurti autoritarinį režimą Vokietijoje. Pasitelkęs tiek teisines strategijas, pavyzdžiui, manipuliavimą politiniais procesais, tiek neteisėtas, pavyzdžiui, bauginimą ir represijas, Hitleris neutralizavo opoziciją ir įgijo beveik absoliučią Vokietijos vyriausybės kontrolę. Ši greita įvykių grandinė reiškė Veimaro Respublikos pabaigą ir nacių diktatūros, dar vadinamos Trečiuoju reichu, pradžią. Šis laikotarpis turėjo katastrofiškų pasekmių Vokietijai ir visam pasauliui, galiausiai privedė prie Antrojo pasaulinio karo ir Holokausto.

1933 m. pavasarį įtvirtinęs savo pozicijas valdžioje, Hitleris 1933 m. vasarą ir 1934 m. toliau stiprino savo kontrolę Vokietijoje. Viena iš priemonių, kurių buvo imtasi, buvo visų politinių partijų, išskyrus nacių partiją, panaikinimas, paverčiant Vokietiją vienpartine valstybe. Nepriklausomos profesinės sąjungos buvo panaikintos, o jų vietą užėmė nacių organizacija - Vokietijos darbo frontas, taip visiškai kontroliuojant darbo sektorių. Vokietijos regionai taip pat neteko autonomijos, o jų valdžią pakeitė nacių administratoriai, centralizuodami valdžią Hitlerio rankose. 1934 m. vasarą taip pat vyko SA narių ("rudųjų marškinių") valymas per "ilgųjų peilių naktį", kuris leido Hitleriui pašalinti bet kokią galimą opoziciją savo paties partijoje. 1934 m. rugpjūtį, mirus prezidentui Pauliui von Hindenburgui, Hitleris pasiskelbė "fiureriu", sujungė kanclerio ir prezidento postus ir perėmė visišką Vokietijos valstybės kontrolę. Šis laikotarpis reiškė galutinę demokratijos Vokietijoje pabaigą ir totalitarinės Trečiojo reicho diktatūros įsigalėjimą.

1934 m. Adolfas Hitleris sustiprino savo valdžią Vokietijoje dviem svarbiais būdais. Pirma, liepos mėn. jis pašalino bet kokią galimą opoziciją nacių partijoje per "ilgųjų peilių naktį" - valymą, kurio metu buvo suimti ir nužudyti nacių partijos sukarintų pajėgų Sturmabteilung (SA) vadovai. Tai sustiprino Hitlerio partijos kontrolę ir pašalino galimą varžovą dėl valdžios. Tada, 1934 m. rugpjūčio pradžioje mirus prezidentui Pauliui von Hindenburgui, Hitleris sujungė prezidento ir kanclerio postus ir pasiskelbė "fiureriu ir reichskancleriu" (Führer und Reichskanzler) (Reicho vadovu ir kancleriu). Tai reiškė, kad dabar Hitleris turėjo aukščiausią valdžią Vokietijos valstybėje ir kontroliavo tiek vykdomąją, tiek prezidentinę valdžią. Taigi per tuos metus Hitleriui pavyko Vokietijoje įtvirtinti totalitarinę diktatūrą, kai visa politinė valdžia buvo sutelkta jo rankose. Jo vadovaujama nacių partija buvo vienintelė leistina partija, o bet kokia politinė ar kitokia opozicija buvo žiauriai slopinama.

1934 m. Adolfui Hitleriui tapus prezidentu ir užėmus kanclerio postą, Vokietijoje radikaliai pasikeitė politinis režimas. Veimaro respublikos parlamentinė demokratija užleido vietą autoritariniam Trečiojo reicho režimui. Šiuo laikotarpiu Vokietijos visuomenė buvo visiškai pertvarkyta ir priderinta prie nacių partijos idealų - šis procesas vadinamas "Gleichschaltung", arba koordinavimu. Šiuo laikotarpiu visas institucijas, įskaitant politines partijas, profesines sąjungas ir žiniasklaidą, kontroliavo ir manipuliavo nacių partija. Opozicija buvo naikinama persekiojant arba bauginant. Buvo priimti antisemitiniai įstatymai, pradedant 1935 m. Niurnbergo įstatymais, pagal kuriuos žydai tapo antraeiliais piliečiais. Šie pokyčiai padėjo pagrindus visuotinai pripažintam totalitariniam režimui, kuriam būdingas asmeninės laisvės nebuvimas, absoliuti valstybės kontrolė visose gyvenimo srityse, vienos partijos egzistavimas ir visagalė propaganda. Buvo siekiama sukurti vientisą, ideologiškai gryną nacių valstybę, pasirengusią įgyvendinti Hitlerio ekspansionistinius užmojus, dėl kurių kilo Antrasis pasaulinis karas.

Veimaro Respublikos demokratinis potencialas[modifier | modifier le wikicode]

Veimaro respublikos kaip demokratinės valstybės galimybės buvo ribotos ir ribotos. Tai galima aiškinti per skirtingų politinių vizijų, kurias tuo metu propagavo įvairios politinės partijos, prizmę. Ar šios vizijos buvo orientuotos į demokratiją, autoritarizmą, socializmą ar komunizmą?

Veimaro respublikos sukurta demokratija Vokietijoje buvo naujovė. Demokratinės idėjos ir praktika vis dar buvo naujos ir svetimos daugeliui gyventojų ir elito, kuris ištisas kartas gyveno autoritarinėje imperijoje. Veimaro demokratija neabejotinai turėjo demokratinį potencialą, tačiau jis buvo ribotas ir susidūrė su daugybe vidinių ir išorinių iššūkių. Šiuo laikotarpiu susikūrusios politinės partijos atstovavo įvairioms politinėms ideologijoms - demokratinei, autoritarinei, socialistinei ir komunistinei. Pavyzdžiui, Socialdemokratų partija (SPD) turėjo demokratinę viziją ir rėmė mišrią ekonomiką su socializmo elementais. Kita vertus, Komunistų partija (KPD) siekė nuversti Veimaro respublikos sistemą ir sukurti sovietiniu modeliu paremtą darbininkų respubliką. Katalikiškojo centro ir dešiniosios partijos, tokios kaip DNVP, buvo konservatyvesnės, o kai kurie jų nariai skeptiškai vertino Veimaro demokratiją arba jai priešinosi. Galiausiai į valdžią galiausiai atėjo Hitlerio nacionalsocialistų partija (NSDAP), kuri buvo aiškiai antidemokratiška ir pirmenybę teikė autoritariniam valdymui, pagrįstam fašistine ideologija. Todėl Veimaro respublikos politinė aplinka iš tikrųjų buvo sudėtinga tarpusavyje konkuruojančių politinės santvarkos vizijų sankaupa. Šie gilūs ideologiniai nesutarimai ir sunkios ekonominės bei politinės krizės trukdė sukurti stabilią ir visuotinai pripažintą demokratinę kultūrą.

Režimo demokratiškumą galima įvertinti pagal tai, kiek ar kiek procentų balsų atiteko politinėms partijoms, remiančioms demokratinę politinę sistemą. Kuo daugiau politinių frakcijų remia demokratines institucijas, tuo demokratija tampa stipresnė, stiprėja jos pagrindas. Partinių jėgų persiskirstymas gali turėti tiesioginių ir neatidėliotinų pasekmių esamo politinio režimo pobūdžiui.

Veimaro respublikos laikais galima išskirti tris pagrindines politines sroves: demokratinę, autoritarinę ir dvi skirtingas kairiąsias sroves - komunizmą ir nepriklausomą socializmą.

Demokratinė tendencija[modifier | modifier le wikicode]

Demokratinę tendenciją skatino ir palaikė "Veimaro koalicija", kurią sudarė Socialdemokratų partija, (katalikiška) Centro partija ir kairioji Liberalų partija. Šie politiniai veikėjai buvo demokratinės santvarkos sergėtojai, dirbę tam, kad užtikrintų parlamentinės sistemos stabilumą ir išlaikymą. Ši koalicija, dažnai vadinama "Veimaro koalicija", iš tiesų buvo pagrindas, ant kurio buvo pastatyta Veimaro Respublikos demokratija. Ji atliko lemiamą vaidmenį keliais svarbiais lygmenimis kuriant ir ginant šį demokratinį režimą. Pirma, ji buvo taikos proceso po Pirmojo pasaulinio karo varomoji jėga, pasirašiusi paliaubas. Šis sprendimas užbaigė karą ir sudarė sąlygas susikurti palankią aplinką naujai politinei ir socialinei struktūrai kurti. Po to Veimaro koalicija atliko svarbų vaidmenį kuriant konstitucinius naujosios Respublikos pamatus.

Koalicijos partijos - socialdemokratai, Centro partija (katalikai) ir kairieji liberalai - kartu parengė konstituciją, kuria pirmą kartą Vokietijoje buvo įtvirtinta parlamentinė demokratija. Tai buvo lemiamas žingsnis demokratinės santvarkos įtvirtinimo link. Galiausiai, Veimaro Respublikai išgyvenant nestabilumo laikotarpius 1920 m. pabaigoje ir 1930 m. pradžioje, koalicija tvirtai gynė demokratinę sistemą. Nepaisant ekonominių krizių, didėjančio nedarbo ir politinio ekstremizmo, ypač nacizmo, pakilimo, koalicija ir toliau rėmė demokratiją, nuolat siekdama stiprinti jos stabilumą.

Autoritarinės partijos[modifier | modifier le wikicode]

Autoritarines partijas, tokias kaip Dešinieji liberalai ir Konservatorių partija, daugiausia sudarė tie, kurie siekė grįžti prie senosios imperijos ir monarchijos tvarkos. Šias politines frakcijas daugiausia sudarė viduriniosios klasės nariai, kuriems rūpėjo socialinės ir socialistinės reformos. Jų nuogąstavimus lėmė baimė, kad šios reformos suardys ekonominę ir socialinę pusiausvyrą ir sukels grėsmę jų visuomeninei padėčiai. Be to, ši autoritarinė ideologija buvo stipriai persmelkta giliai įsišaknijusio tikėjimo unikalia Vokietijos politine ir socialine trajektorija. Jų nuomone, Vokietija turėjo eiti unikaliu keliu į modernybę ir demokratiją, kuris skyrėsi nuo kitų Europos šalių kelio. Jie buvo įsitikinę, kad Vokietija turi savo tradicijas ir vertybes, kuriomis turi vadovautis, o ne taikytis prie kitur Europoje vyraujančių politinių ir socialinių modelių.

Iki 1919 m. kelios Vakarų Europos šalys, pavyzdžiui, Prancūzija ir Didžioji Britanija, jau buvo sukūrusios stabilias demokratijas. Tačiau po imperijos žlugimo ir Veimaro respublikos įkūrimo Vokietijos padėtis buvo kitokia. Vokietijos kelias į demokratiją buvo unikalus, nulemtas savitų istorinių, kultūrinių ir socialinių realijų. Savojo Vokietijos kelio šalininkai manė, kad neturėtume tiesiog mėgdžioti kaimyninių šalių demokratijos modelių, o kurti demokratijos formą, pritaikytą Vokietijos ypatumams. Šis įsitikinimas rėmėsi mintimi, kad Vokietija turi savo tradicijas, savo socialines ir politines struktūras, kurių negalima tiesiog atkartoti pagal Vakarų demokratijų modelį.

Autoritarinio kelio Vokietijoje šalininkai vertino kompetentingo elito, turinčio valdžią, sampratą. Jiems politinis idealas buvo tokia valdymo forma, kurioje vadovaujančius vaidmenis užimtų geriausiai kvalifikuoti asmenys, dažnai kilę iš tam tikros socialinės klasės ar išsilavinimo. Jie tikėjo, kad toks modelis užtikrins stabilumą ir kompetenciją, reikalingą veiksmingai įveikti sudėtingus to meto iššūkius. Ši vizija dažnai apibūdinama kaip elitistinė ir nedemokratinė, nes aiškiai skiriasi nuo demokratinės idėjos, pagal kurią valdžia kyla iš žmonių, sąžiningai dalyvaujant ir atstovaujant visiems piliečiams. Tai išryškino Vokietijoje egzistavusią įtampą tarp skirtingų politinės ir socialinės organizacijos vizijų. Ši įtampa atliko svarbų vaidmenį kovoje dėl Vokietijos politinės ateities Veimaro respublikos laikais.

Autoritarinės vizijos šalininkai Vokietijoje pasisakė už stiprią valstybę, kuri galėtų reguliuoti ir slopinti konfliktus tarp skirtingų interesų grupių pilietinėje visuomenėje. Jų nuomone, valstybė turėtų atlikti galutinio arbitro vaidmenį, užtikrindama, kad konkretūs interesai nenugalėtų bendrojo gėrio. Pagal šį modelį valstybė turėtų būti ne tik neutrali institucija, tvarkanti viešuosius reikalus, bet veikiau jėga, galinti aktyviai formuoti visuomenę ir skatinti nacionalinę vienybę. Jie taip pat pasisakė už stiprią socialinę ir politinę integraciją, pabrėždami priklausymo platesnei bendruomenei jausmą. Jie tikėjo, kad tokia integracija padėtų skatinti socialinę sanglaudą ir stiprinti nacionalinį solidarumą. Tai buvo dalis bendresnio siekio sukurti stiprią kolektyvinę tapatybę, kuri galėtų tapti stiprios ir stabilios vyriausybės pagrindu. Nors šios idėjos kirtosi su demokratine valdymo vizija, jos tuo metu buvo priimtinos daugeliui vokiečių, ypač tiems, kurie buvo nepatenkinti ekonominiais ir socialiniais Vokietijos iššūkiais Veimaro respublikos laikais.

Autoritarizmo šalininkai Veimaro respublikos laikotarpiu Vokietijoje pabrėžė savo nepasitikėjimą demokratija ir socialinių grupių pliuralizmu. Jų nuomone, demokratija, turinti polinkį į daugybę balsų ir nuomonių, potencialiai galėjo sukelti netvarką ir nestabilumą. Jie tvirtai tikėjo išsilavinusio ir kvalifikuoto elito gebėjimu valdyti veiksmingiau ir darniau nei plačioji visuomenė. Todėl elitizmas buvo pagrindinė jų ideologijos sudedamoji dalis. Jie taip pat gynė valstybės, kaip aktyvaus subjekto, vaidmenį nustatant ir palaikant tvarką ir saugumą. Todėl valstybės intervencionizmas buvo laikomas esmine priemone, užtikrinančia bendrąjį gėrį, o ne leidžiančia rinkai ar kitoms nereguliuojamoms socialinėms jėgoms nulemti visuomenės gyvenimo kryptį.

Komunistai ir nepriklausomi socialistai[modifier | modifier le wikicode]

Veimaro respublikos laikais Vokietijos politikoje svarbų vaidmenį vaidino socialistų judėjimo nesutarimai. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, radikali Vokietijos socialdemokratų partijos (SPD) frakcija atsiskyrė ir įkūrė Vokietijos komunistų partiją (KPD). Šio naujo politinio darinio lyderiai Rosa Luxemburg ir Karlas Liebknechtas buvo žinomi dėl savo revoliucinių tendencijų ir socialdemokratijos kritikos dėl to, kad ji rėmė karą ir atsisakė pertvarkyti kapitalistinę sistemą. Jų grupė, iš pradžių pavadinta Spartakistų lyga, atliko svarbų vaidmenį 1918-1919 m. Vokietijos revoliucijose. Tačiau šis skilimas susilpnino Vokietijos kairiuosius, todėl SPD ir KPD nesutarė daugeliu klausimų ir negalėjo sudaryti stabilios koalicijos. Šis skilimas galiausiai palengvino Adolfo Hitlerio ir nacių partijos atėjimą į valdžią.

Komunistų partija ir dalis Socialistų partijos (ypač po skilimo, po kurio susikūrė Komunistų partija) palaikė komunizmu grindžiamą politinę santvarką. Jie siekė nuversti esamą kapitalistinę sistemą ir sukurti visuomenę, kurioje gamybos priemonės būtų bendros, o turtas visiems visuomenės nariams būtų paskirstytas po lygiai. Jų vizija buvo revoliucinė, nes jie tikėjo, kad šią pertvarką galima pasiekti tik radikaliai nutraukus esamą sistemą. Ši vizija rėmėsi marksizmo filosofija, kuri propaguoja proletarinę revoliuciją, kaip priemonę kapitalistiniam išnaudojimui nutraukti. Tačiau praktiškai Vokietijos kairieji buvo susiskaldę ir nesutarė, kaip pasiekti šią pertvarką. Tai prisidėjo prie jų nesugebėjimo veiksmingai pasipriešinti nacių partijos iškilimui, kuri pasinaudojo šiais nesutarimais, kad sustiprintų savo valdžią.

Gyventojų politinių nuomonių analizė[modifier | modifier le wikicode]

National election in germany, 1907 - 33.png

Analizuojant šiuos duomenis, akivaizdu, kad Veimaro respublikos laikais gyventojai turėjo daugybę politinių nuomonių. Beveik pusė rinkėjų vidutiniškai palaikė demokratinę politinę santvarką, o trečdalis teikė pirmenybę autoritarinei santvarkai. Radikalios kairiosios partijos, kurios propagavo revoliucinį visuomenės pertvarkymą, pritraukė nemažą, bet mažesnę rinkėjų dalį - nuo 10 iki 20 %. Galiausiai apie 10 % rinkėjų buvo neapsisprendę ir balsavo už labiau "partikuliaristines" partijas, dažnai atstovaujančias konkretiems ar regioniniams interesams. Šie neapsisprendę rinkėjai atliko lemiamą vaidmenį. Atsižvelgiant į susiskaldžiusią Veimaro respublikos politinę sistemą, šie balsai dažnai galėjo pakreipti pusiausvyrą vienos ar kitos partijos naudai per rinkimus ir taip paveikti šalies politinę kryptį. Šią padėtį dar labiau apsunkino tuo metu taikyta proporcinio atstovavimo sistema, dėl kurios dažnai susidarydavo nestabilios koalicinės vyriausybės.

Vyriausybės pasikeitimas galėjo lemti visišką politinės santvarkos transformaciją. Tai pasireiškė 1933 m., kai Hitlerio vadovaujami į valdžią grįžo konservatoriai ir dešinieji liberalai. Šis įvykis reiškė radikalų Veimaro respublikos demokratinių principų nutraukimą ir pradėjo naują totalitarizmo erą Trečiajame reiche.

Veimaro respublikai buvo būdingas ribotas demokratijos potencialas ir pažangos stoka. Tai išryškino demokratinių institucijų, nuolat patiriančių didelį politinį ir socialinį bei ekonominį spaudimą, trapumą. Daugybė vyriausybių ir koalicijų buvo suformuota ir vėliau iširo, o tai rodo politinį nestabilumą ir sunkumus išlaikyti ilgalaikį politinį konsensusą. Įvairių politinių frakcijų konfliktai, ekonominiai sukrėtimai, sparčiai auganti infliacija ir masinis nedarbas didino socialinį nepasitenkinimą ir netikrumą, mažino visuomenės pasitikėjimą demokratine sistema. Be to, padėtį apsunkino tai, kad Vokietijoje nėra stiprių demokratijos tradicijų. Dėl besikeičiančios ir neaiškios politinės santvarkos susidarė vakuumas, kuriuo galėjo pasinaudoti antidemokratinės jėgos, ypač naciai, ir kuris galiausiai lėmė Veimaro respublikos žlugimą ir Adolfo Hitlerio iškilimą.

Veimaro Respublikos žlugimo priežasčių analizė[modifier | modifier le wikicode]

Partinės sistemos įtaka[modifier | modifier le wikicode]

Veimaro respublikos laikais Vokietijos politinis kraštovaizdis buvo labai susiskaldęs. Jame vyravo keturios pagrindinės politinės srovės: demokratinė, autoritarinė, nepriklausoma socialistinė ir komunistinė.

 1. Demokratinę srovę daugiausia skatino "Veimaro koalicija", kuri jungė Socialdemokratų partiją, (katalikišką) Centro partiją ir kairiąją Liberalų partiją. Jos rėmė demokratinės konstitucinės santvarkos sukūrimą ir gynimą.
 2. Autoritarinę srovę palaikė dešinieji liberalai ir konservatorių partija, kurie jautė nostalgiją imperijai ir monarchijai ir siekė propaguoti specifinį Vokietijos modernybės kelią, besiskiriantį nuo kitų Europos šalių.
 3. Kita vertus, nepriklausomi socialistai atstovavo nuo pagrindinės socialdemokratų partijos atskilusiai kairiųjų frakcijai. Jų politinės ir socialinės nuostatos paprastai buvo radikalesnės.
 4. Galiausiai komunistai siekė skatinti revoliucinę ir egalitarinę politinę santvarką. Šią srovę įkūnijo Komunistų partija, susikūrusi po kairiųjų radikalų ir socialdemokratų skilimo.

Kiekviena iš šių grupių turėjo skirtingas norimos politinės santvarkos Vokietijoje vizijas, o tai lėmė intensyvią politinę konkurenciją ir vyriausybės nestabilumą.

Germany party structure in 1928.png

Šioje diagramoje įvairios šalys pavaizduotos dviem ašimis:

 • Vertikalioji ašis vaizduoja partijų padėtį politiniame spektre nuo demokratinės (viršuje) iki autoritarinės (apačioje).
 • Horizontalioji ašis vaizduoja partijų padėtį ekonominiame spektre nuo kapitalizmo (dešinėje) iki socializmo (kairėje).

Procentinės dalys susijusios su 1928 m. gegužės mėn. įvykusių Vokietijos parlamento rinkimų rezultatais. Tai buvo Veimaro Respublikos parlamento rinkimai, kuriuose dalyvavo daugiausia rinkėjų ir kurie buvo laikomi prodemokratinių partijų pergale. Šiuose rinkimuose pirmavo Vokietijos socialdemokratų partija (SPD), surinkusi apie 30 % balsų, po jos sekė Centro partija, surinkusi apie 12 % balsų. Vokietijos nacionalinė liaudies partija, labiau autoritarinė politinė jėga, gavo apie 14 % balsų, o Vokietijos komunistų partija - apie 10 % balsų. Likusius balsus pasidalijo kelios mažesnės partijos.

DNVP daugiausia atstovavo žemvaldžių aristokratų ir konservatyvių protestantų, kurie dažnai skeptiškai vertino parlamentinę demokratiją, interesams. Liberalų sluoksnis buvo susiskaldęs, o progresyvieji demokratai (DDP) buvo labiau kairiosios orientacijos ir palaikė parlamentinę demokratiją. Vokietijos liaudies partija (DVP), priešingai, buvo labiau dešiniųjų pažiūrų ir dažnai skeptiškai vertino Veimaro respubliką. Centras (Zentrum) buvo krikščionių demokratų politinė partija, turėjusi stiprų pagrindą tarp katalikų, ypač vakarų ir pietų Vokietijos kaimo ir pramoninėse vietovėse. Galiausiai SPD (Vokietijos socialdemokratų partija) tuo metu buvo didžiausia kairioji partija, turėjusi stiprų pagrindą tarp darbininkų klasės žmonių didžiuosiuose miestuose. SPD atliko svarbų vaidmenį kuriant Veimaro Respubliką ir palaikė demokratinę ir socialinę Vokietijos viziją.

Veimaro respublikos bruožai buvo politinis nestabilumas ir didėjanti politinio kraštovaizdžio fragmentacija. 1919 m. komunistai atsiskyrė nuo Socialdemokratų partijos ir įkūrė Vokietijos komunistų partiją (KPD), o tai susilpnino kairiuosius ir prisidėjo prie politinės poliarizacijos. Bavarijoje 1919 m. nuo Zentrum atsiskyrė Bavarijos liaudies partija (BVP), atstovavusi specifiniams Bavarijos katalikų interesams. Tai taip pat prisidėjo prie politinės erdvės susiskaldymo. Tarp liberalų 1918 m. atsirado Vokietijos liaudies partija (DVP) - dešinioji liberali partija, o Vokietijos demokratų partija (DDP) - kairioji liberali partija. Šis skilimas susilpnino liberalų stovyklą. Galiausiai 1920 m. atsiradus nacių partijai (NSDAP), politinis spektras dar labiau poliarizavosi. Nacių partija įsitvirtino pasinaudodama ekonominiu ir socialiniu nepasitenkinimu, kilusiu po Versalio sutarties ir Didžiosios depresijos, taip pat kurstydama baimę ir priešiškumą komunistams ir žydams. Šie įvykiai prisidėjo prie Veimaro respublikos politinio kraštovaizdžio nestabilumo ir susiskaldymo, sudarydami sąlygas Hitlerio ir nacių partijos iškilimui.

Reikėtų prisiminti, kad ši partinė struktūra formavosi 1870-1890 m. laikotarpiu, kuris atspindėjo daugybę ir ilgai trukusį socialinį susiskaldymą, pavyzdžiui, susiskaldymą tarp tų, kurie norėjo aiškiai išreikštos tvarkos tarp valstybinės religijos ir pasaulietinių tendencijų. Taip pat egzistavo skilimas tarp miesto ir kaimo (miesto ir kaimo) pasaulių ir regioniniai skilimai, pavyzdžiui, Bavarijos noras turėti partiją, kuri nacionaliniu lygmeniu atstovautų jos interesams.

Sparti Vokietijos industrializacija nuo XVIII a. septintojo dešimtmečio sukėlė didelį visuomenės susiskaldymą. Iš vienos pusės, buvo tie, kurie iš industrializacijos gavo tiesioginės naudos, pavyzdžiui, verslininkai, pramonininkai ir tam tikri viduriniosios klasės sluoksniai, kurie palaikė kapitalizmą ir apskritai priešinosi bet kokiems reikšmingiems socialiniams įstatymams. Iš kitos pusės, buvo ir tokių, kurie tiesiogiai patyrė neigiamą industrializacijos poveikį, pavyzdžiui, pramonės darbininkai, kurie reikalavo didesnės socialinės apsaugos. Jie reikalavo geresnių darbo sąlygų, didesnio darbo užmokesčio, teisės aktų dėl vaikų darbo ir kitų socialinės apsaugos priemonių. Dėl šių reikalavimų susikūrė darbininkų politinės partijos, pavyzdžiui, Vokietijos socialdemokratų partija (SPD), kurios palaikė šiuos reikalavimus ir siekė įgyvendinti socialines reformas priimdamos teisės aktus. Ši įtampa tarp nereguliuojamo kapitalizmo šalininkų ir tų, kurie pasisakė už valstybės įsikišimą siekiant apsaugoti darbuotojus ir reguliuoti darbo sąlygas, buvo vienas iš pagrindinių politinių to laikotarpio skilimų.

Šių daugialypių socialinių skilimų egzistavimas iš esmės formavo to meto politinį kraštovaizdį ir lėmė ne dviejų partijų, o politinių partijų įvairovę. Veimaro respublikos Vokietijai buvo būdinga ne dvi aiškiai apibrėžtos ir priešingos politinės jėgos, o daug partijų, atstovaujančių skirtingiems visuomenės sluoksniams ir segmentams. Šių partijų ideologija ir politiniai tikslai labai skyrėsi, todėl buvo sunku sudaryti stabilias ir ilgalaikes koalicijas. Tai taip pat sukūrė politinio susiskaldymo atmosferą, kai konkurencija neapsiribojo dviem pagrindiniais blokais, o dėl valdžios varžėsi daug partijų. Dėl to Veimaro Respublika buvo politiškai nestabili, koalicinės vyriausybės dažnai būdavo trumpalaikės, o nė viena partija ar politinis blokas negalėjo užsitikrinti aiškios ir stabilios daugumos. Šis politinis susiskaldymas prisidėjo prie nestabilumo ir nepastovumo, kuris galiausiai lėmė Veimaro respublikos žlugimą ir nacių režimo įsigalėjimą.

Nepaisant politinio susiskaldymo, Veimaro respublikos laikais susiformavo dvi vyriausybinės koalicijos, kurių abiejų pagrindą sudarė Centro partija.

 • Demokratinė koalicija: Ją sudarė Socialdemokratų partija (SDP), Vokietijos demokratų partijos (DDP) kairieji liberalai, Centro partija (Zentrum) ir Bavarijos liaudies partija (Bayerische Volkspartei). Ši koalicija buvo linkusi palaikyti demokratinius principus ir atstovavo kairiųjų ir centro kairiųjų sąjungai.
 • Buržuazinė koalicija: Šią koaliciją sudarė Centro partija, dvi liberalios partijos (kairioji DDP ir dešinioji Vokietijos liaudies partija - DVP) ir Vokietijos nacionalinės liaudies partijos (DNVP) konservatoriai. Ši koalicija atstovavo konservatyvesniam aljansui ir buvo linkusi palaikyti liberalią ekonominę politiką.

Šios koalicijos buvo pagrindinės Vokietijos vyriausybių konfigūracijos Veimaro respublikos laikotarpiu, nuo 1919 iki 1933 m. Tačiau dėl politinio susiskaldymo ir gilių ideologinių nesutarimų šios koalicinės vyriausybės buvo nestabilios ir trumpalaikės, o galiausiai prisidėjo prie Veimaro respublikos žlugimo.

Antrąją koaliciją, kurią galėtume pavadinti "buržuazine koalicija", vienijo parama kapitalistinei ekonominei politikai. Vis dėlto ši koalicija turėjo gilių nesutarimų dėl idealios Vokietijos politinės struktūros. Šie skirtumai daugiausia buvo grindžiami skirtingomis demokratijos ir valdžios vizijomis. Kairieji liberalai (Vokietijos demokratų partija - DDP) pasisakė už demokratinius principus, įskaitant atstovaujamąją valdžią ir pilietines teises. Jie tikėjo teisine valstybe ir daugelis jų griežtai pasisakė prieš bet kokį grįžimą prie autoritarizmo ar monarchijos. Kita vertus, dešinieji liberalai (Vokietijos liaudies partija - DVP) ir konservatoriai (Vokietijos nacionalinė liaudies partija - DNVP) buvo labiau linkę į autoritarizmą. Jie buvo linkę skeptiškiau vertinti demokratiją, palaikė elitaristinę ir autoritarinę valstybės viziją. Kai kurie iš jų jautė nostalgiją Vokietijos imperijai ir galėjo pritarti tam tikros formos monarchijos sugrįžimui arba autoritariniam režimui. Šie ideologiniai skirtumai apsunkino bendradarbiavimą koalicijoje ir prisidėjo prie Veimaro respublikos laikotarpio politinio nestabilumo.

Dideli ideologiniai šių koalicijų partijų skirtumai trukdė joms nuosekliai ir stabiliai valdyti. Per keturiolika Veimaro Respublikos gyvavimo metų "demokratinė koalicija" valdė maždaug penkerius metus, o "buržuazinė koalicija" - maždaug dvejus metus. Per likusius septynerius metus nepavyko sudaryti daugumos koalicijos, todėl buvo sudarytos mažumos vyriausybės. Šios vyriausybės dažnai būdavo nestabilios ir joms būdavo sunku užsitikrinti pakankamą paramą savo politikai, o tai prisidėjo prie bendro politinio nestabilumo tuo laikotarpiu.

Nuo 1919 iki 1933 m. Veimaro Respublika patyrė nuolatinį politinį nestabilumą - per šį laikotarpį buvo suformuota dvidešimt skirtingų vyriausybių. Šios vyriausybės dažnai buvo formuojamos reaguojant į tiesiogines krizes ir paprastai buvo orientuotos į trumpalaikius sprendimus. Pavyzdžiui, joms teko spręsti tokius iššūkius kaip Versalio sutartis, hiperinfliacijos krizė XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje, Didžioji depresija XX a. ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje ir ketvirtojo dešimtmečio pradžioje, didėjantys kraštutinių dešiniųjų ir kairiųjų politiniai neramumai. Šias vyriausybes dažnai sudarydavo kelių politinių partijų koalicijos. Vis dėlto šios koalicijos dažnai būdavo nestabilios ir dėl ideologinių ar politinių nesutarimų tarp jų narių sunkiai išlaikydavo daugumą parlamente. Šis nuolatinis politinis nestabilumas galiausiai prisidėjo prie Veimaro respublikos žlugimo ir nacių partijos bei jos lyderio Adolfo Hitlerio iškilimo.

Veimaro respublikos politinės erdvės susiskaidymas trukdė politiniam stabilumui ir turėjo įtakos valdančiosios vyriausybės teisėtumui. "Veimaro koalicijos" partijos, kurios daugiausia buvo atsakingos už naujos demokratinės respublikos įgyvendinimą, susidūrė su dideliu politiniu iššūkiu. Pirma, jos buvo kritikuojamos dėl nesugebėjimo veiksmingai valdyti ekonominę krizę ir socialinę įtampą. Versalio sutarties sąlygos dar labiau padidino ekonominius sunkumus, dėl kurių Vokietijai buvo nustatytos didelės ekonominės reparacijos. Antra, "Veimaro koalicija" buvo laikoma atsakinga už demokratinio režimo, kuris atrodė nepajėgus užtikrinti stabilumo ir saugumo, sukūrimą. Vis labiau buvo ginčijamas jų politinis teisėtumas, ypač dėl to, kad buvo manoma, jog jie neatitinka gyventojų realijų. Galiausiai šie veiksniai kartu su politinio ekstremizmo augimu lėmė nacių partijos iškilimą, kuri pasinaudojo šiomis silpnybėmis savo diskursui kurstyti ir paramai laimėti. Politinė nesantaika virto didėjančia parama nacių partijai, o tai galiausiai lėmė Veimaro respublikos žlugimą ir Trečiojo reicho įsigalėjimą.

Kaip aiškina Lepsius, Veimaro respublikos politinės sistemos susiskaldymas suvaidino svarbų vaidmenį demokratijos krizėje, lėmusioje Trečiojo reicho atsiradimą.[1] Daugybė politinių partijų, kurių darbotvarkės skyrėsi, apsunkino stabilios ir veiksmingos vyriausybės sukūrimą. Šie nesutarimai, paaštrinti to meto socialinių ir ekonominių problemų, sukūrė politinio nestabilumo ir socialinio nepasitenkinimo atmosferą. Be to, šis susiskaldymas leido įsitvirtinti ekstremistinėms partijoms, kurios pasinaudojo visuomenės nusivylimu dėl to, kad vyriausybinės koalicijos nesugebėjo veiksmingai spręsti šalies problemų. Trumpai tariant, Veimaro respublikos Vokietijos politinėje sistemoje trūko darnos ir aiškios krypties, o tai labai prisidėjo prie nacizmo iškilimo ir demokratijos žlugimo Vokietijoje.

Rinkimų sistemos poveikis[modifier | modifier le wikicode]

Proporcinė rinkimų sistema, kaip ir Veimaro respublikos laikais, skirta užtikrinti, kad partija parlamente laimėtų vietų procentinė dalis kuo tiksliau atspindėtų jos laimėtų rinkėjų balsų procentinę dalį. Tai reiškia, kad partija, surinkusi 10 % balsų, turėtų gauti apie 10 % vietų parlamente. Tai skiriasi nuo daugumos sistemos, kai daugiausiai balsų rinkimų apygardoje surinkusi partija gauna visas vietas toje apygardoje. Ši sistema dažnai naudojama siekiant paskatinti didesnę politinių pažiūrų įvairovę vyriausybėje. Tačiau ji taip pat gali lemti politinį susiskaldymą ir vyriausybės nestabilumą, kaip buvo Veimaro respublikos laikais, nes vienai partijai gali būti sunkiau užsitikrinti aiškią daugumą.

Proporcine rinkimų sistema siekiama užtikrinti sąžiningą atstovavimą visiems visuomenės sluoksniams, įskaitant mažas partijas ir mažumų grupes. Tokioje sistemoje partijos, turinčios palyginti nedidelę balsų dalį, vis tiek gali gauti atstovavimą parlamente, o tai paprastai nepasitaiko daugumos rinkimų sistemose. Tai sudaro sąlygas sprendimų priėmimo procese išsakyti įvairias nuomones ir politines pozicijas, o tai gali padėti atspindėti ir reaguoti į įvairesnius visuomenės rūpesčius ir interesus. Tačiau vienas iš galimų proporcinės sistemos trūkumų yra tas, kad ji gali lemti politinį susiskaldymą ir vyriausybės nestabilumą. Taip yra todėl, kad partijoms gali būti sunku pasiekti aiškią daugumą parlamente, todėl dažnai tenka sudaryti koalicijas, kurias gali būti sunku išlaikyti ir veiksmingai valdyti.

Rinkimų slenksčio klausimas yra svarbus proporcinių rinkimų sistemų bruožas. Rinkimų slenkstis - tai mažiausia procentinė balsų dalis, kurią turi surinkti partija, kad galėtų gauti vietų parlamente. Šis slenkstis įvairiose šalyse gali labai skirtis, paprastai jis svyruoja nuo 1 % iki 10 %. Šio slenksčio paskirtis - užkirsti kelią pernelyg dideliam parlamento susiskaldymui, dėl kurio vyriausybė gali tapti nestabili arba neefektyvi. Kita vertus, per aukštas slenkstis gali trukdyti atstovauti mažoms partijoms ir mažumoms, o tai prieštarauja pirminiam proporcinės sistemos tikslui. Veimaro Respublikoje buvo taikoma visiško proporcinio atstovavimo sistema be jokio rinkimų slenksčio. Tai reiškė, kad bet kuri partija, surinkusi pakankamai balsų, kad gautų vietą, turėjo teisę būti atstovaujama parlamente. Tai lėmė didelį parlamento susiskaldymą, nes buvo atstovaujama daugeliui mažų partijų, o tai prisidėjo prie to meto politinės sistemos nestabilumo.

Veimaro Respublikoje galiojo "grynoji" arba "vientisa" proporcinė rinkimų sistema, t. y. nebuvo oficialaus rinkimų slenksčio, nuo kurio partija galėtų gauti vietų parlamente. Praktiškai faktinis slenkstis buvo labai žemas, tikriausiai apie 0,4 %, t. y. tiek balsų, kiek reikėjo vienai vietai Reichstage, kuriame buvo apie 600 narių, laimėti. Rinkimų slenksčio nebuvimas Veimaro Respublikos sistemoje reiškė, kad į parlamentą galėjo patekti daug mažų partijų, o tai didino politinį susiskaldymą. Nors tai galėjo užtikrinti labai tikslų visuomenės nuomonės atspindėjimą, dėl to taip pat buvo sunkiau sudaryti stabilias koalicijas vyriausybėje. Tai prisidėjo prie to laikotarpio politinio nestabilumo.

Esant "grynai" proporcinei rinkimų sistemai, tokiai kaip Veimaro respublikos, rinkimų slenksčio nebuvimas leido daugeliui mažų partijų gauti atstovavimą parlamente. Dėl to parlamente ištikimai atsikartojo socialinis susiskaldymas ir įvairios politinės tendencijos. Tačiau tokio politinio susiskaidymo pasekmė buvo ta, kad tapo sunkiau sudaryti stabilias vyriausybines koalicijas. Esant tiek daug mažų partijų, turinčių skirtingus interesus ir prioritetus, dažnai tekdavo derėtis dėl sudėtingų kompromisų, kad būtų suformuota parlamentinė dauguma. Be to, suformuotos koalicijos dažnai būdavo nestabilios ir linkusios į nestabilumą, nes maža partija, pasitraukusi iš koalicijos, galėjo lengvai sužlugdyti vyriausybę. Be to, dėl šios sistemos vyriausybė buvo labiau pažeidžiama politinių krizių ir konfliktų. Neturėdama aiškios ir stabilios daugumos, vyriausybė sunkiai galėjo priimti greitus ir veiksmingus sprendimus, reaguodama į krizes. Tai prisidėjo prie demokratinės sistemos neveiksmingumo ir nestabilumo suvokimo, skatino nepasitenkinimą ir nepasitikėjimą Veimaro Respublika. Trumpai tariant, nors Veimaro Respublikos "grynoji" proporcinė rinkimų sistema užtikrino tikslų visuomenės nuomonės atstovavimą, ji taip pat prisidėjo prie politinio nestabilumo tuo laikotarpiu ir demokratinės sistemos pakenkimo.

Population Électeurs inscrits Suffrages exprimés Nombre de sièges
62 410 000 36 766 000 30 400 000 423
Parti Nombre de votes (en milliers) % Nombre de sièges
DNVP 4 382 19,5 95
NSDAP 810 2,6 12
BVP 946 3,1 16
DVP 2 680 8,7 45
Zentrum 3 712 12,1 62
DDP 1 506 4,9 25
SPD 9 153 29,8 153
KPD 3 265 10,6 54 source

Vienas iš grynosios proporcinės rinkimų sistemos trūkumų yra tas, kad ji palanki fragmentiškam atstovavimui parlamente, kuriame yra daug mažų partijų. Tai gali apsunkinti stabilių vyriausybinių koalicijų formavimą. Veimaro respublikos atveju daug vietų laimėjo partijos, surinkusios mažą procentą balsų, todėl parlamentas buvo labai susiskaldęs. Tai reiškė, kad nė viena partija negalėjo gauti absoliučios daugumos, todėl valdymui reikėjo sudaryti kelių partijų koalicijas. Tačiau šios koalicijos dažnai būdavo nestabilios, nes priklausė nuo mažesnių partijų noro bendradarbiauti. Be to, kadangi šios mažos partijos dažnai atstovavo specifiniams interesams arba skirtingoms ideologijoms, buvo sunku rasti bendrą kalbą ir išlaikyti koalicijos vienybę. Dėl to Veimaro Respublikos grynai proporcinė rinkimų sistema ne tik trukdė sudaryti stabilias koalicijas, bet ir apskritai prisidėjo prie politinio nestabilumo. Tai neabejotinai prisidėjo prie demokratinio režimo silpnėjimo ir galutinio jo žlugimo 1933 m. į valdžią atėjus Adolfui Hitleriui.

Jei atsižvelgsime į tai, kad parlamente yra 481 vieta ir kad 16 % vietų užima partijos, gavusios 4,5 % ar mažiau rinkėjų balsų, tai reiškia, kad šios mažos partijos turi 77 vietas. Jei pridėsime partijas, gavusias mažiau nei 5 % balsų, kurios sudaro 21 % visų vietų, gausime apie 101 vietą. Tai dar kartą parodo Veimaro Respublikos politinio kraštovaizdžio susiskaidymą, nes parlamente atstovaujama daugybei mažų partijų. Tai neabejotinai apsunkino stabilių koalicijų sudarymą ir prisidėjo prie to meto politinio nestabilumo. Tai patvirtina, kad Veimaro Respublikos rinkimų sistema lėmė didelį politinio kraštovaizdžio susiskaidymą, todėl buvo sunkiau formuoti stabilias vyriausybes. Tokia situacija būdinga proporcinio atstovavimo sistemoms, neturinčioms aukšto rinkimų slenksčio, kurios yra palankios mažų partijų atstovavimui, tačiau gali lemti politinį nestabilumą.

Daugelis mokslininkų teigia, kad proporcinio atstovavimo sistema buvo vienas iš Veimaro Respublikos politinio nestabilumo veiksnių. Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad šis teiginys dažnai ginčijamas ir kad Veimaro respublikos nesėkmę lėmė daugelis veiksnių, ne tik rinkimų sistema. Proporcinio atstovavimo sistema leido parlamente atstovauti daugeliui politinių partijų, o tai lėmė politinį susiskaldymą. Tai apsunkino stabilių vyriausybių formavimą ir politinių sprendimų priėmimą. Ji taip pat leido ekstremistinėms partijoms įgyti politinį atstovavimą, o tai prisidėjo prie politinio nestabilumo.

Po Antrojo pasaulinio karo Vokietijos Federacinė Respublika (VFR) iš esmės pakeitė savo rinkimų sistemą, kad išspręstų kai kurias Veimaro respubliką kamavusias problemas. Naujojoje konstitucijoje, Pagrindiniame įstatyme, buvo įtvirtinta mišri parlamentinio valdymo sistema. Pagal šią sistemą pusė Bundestago (Vokietijos parlamento žemųjų rūmų) narių renkami tiesiogiai vienmandatėse rinkimų apygardose. Kita pusė renkama iš partijų sąrašų pagal proporcinį principą. Šia sistema, dažnai vadinama mišria rinkimų sistema arba mišriąja rinkimų sistema, siekiama suderinti proporcinio atstovavimo ir vienmandačių rinkimų apygardų privalumus. Be to, buvo įvesta slenksčio sąlyga, nustatanti, kad partija turi surinkti ne mažiau kaip 5 proc. šalies rinkėjų balsų arba laimėti ne mažiau kaip tris tiesioginius mandatus, kad įgytų teisę į papildomus mandatus pagal proporcinį atstovavimą. Taip buvo siekiama išvengti pernelyg didelio parlamento susiskaidymo ir skatinti politinį stabilumą. Įvedus šias reformas, Vokietijos politinė sistema iš esmės yra stabili, o vyriausybės dirba visą kadenciją.

Gali būti, kad atstovavimo slenksčio įvedimas, koks buvo priimtas pokario Vokietijoje, galėjo turėti įtakos Nacionalsocialistų partijos (NSDAP) atėjimui į valdžią. Tačiau šis sudėtingas klausimas priklauso nuo daugelio kitų veiksnių. Viena vertus, aukštesnis slenkstis galėjo pašalinti iš parlamento kai kurias mažesnes partijas ir taip sutelkti vietas tarp didesnių partijų, tarp jų ir NSDAP, kuri 1932 ir 1933 m. rinkimuose laimėjo daug balsų. Kita vertus, slenkstis taip pat galėjo užkirsti kelią kai kurioms ekstremistinėms ar radikalioms partijoms patekti į parlamentą, taip sumažinant jų legitimumą ir matomumą. Tai galėjo turėti įtakos to meto politinei dinamikai ir galbūt sulėtinti NSDAP iškilimą.

Veimaro Respublikos proporcinė sistema neabejotinai prisidėjo prie politinės aplinkos susiskaldymo ir vyriausybės nestabilumo. Vis dėlto tai buvo tik vienas iš Respublikos nesėkmės veiksnių. Kiti svarbūs veiksniai - tai pragaištingas Versalio sutarties poveikis, pasaulinė ekonomikos krizė, kilusi po 1929 m. biržos griūties, kova dėl valdžios vyriausybėje, mažėjanti visuomenės parama parlamentinei demokratijai, stiprių demokratinių tradicijų Vokietijoje nebuvimas ir, žinoma, nacionalsocializmo iškilimas. Veimaro respublikos politinės sistemos pobūdis - parlamentinė demokratija su silpnu valstybės vadovu ir visišku proporciniu atstovavimu - galėjo palengvinti Adolfo Hitlerio atėjimą į valdžią. Tačiau tai tikrai nebuvo vienintelė priežastis. Galiausiai Veimaro respublikos žlugimą ir Trečiojo reicho iškilimą lėmė vidaus ir išorės veiksnių derinys.

Konstitucinės sistemos poveikis[modifier | modifier le wikicode]

Kitas institucionalistinis konstitucinės sistemos aiškinimas susijęs su Veimaro Respublikos žlugimo priežasčių analize iš institucionalistinės perspektyvos. Institucionalizmas - tai socialinių mokslų požiūris, kuriame daugiausia dėmesio skiriama institucijų (pavyzdžiui, valdymo taisyklių, normų, teisinių struktūrų ir t. t.) vaidmeniui lemiant socialinius, ekonominius ir politinius rezultatus. Veimaro respublikos atveju institucionalistinis jos žlugimo aiškinimas nagrinėja, kaip konstitucinė struktūra, rinkimų sistema ir kitos institucijos prisidėjo prie politinės krizės ir nacizmo iškilimo. Pavyzdžiui, Veimaro Konstitucijos 48 straipsnis, kuris leido prezidentui leisti nepaprastosios padėties dekretus, buvo naudojamas apeinant parlamentą ir taip prisidėjo prie parlamentinės sistemos susilpnėjimo ir vykdomosios valdžios įsigalėjimo.

Paskutiniais Veimaro respublikos gyvavimo metais parlamentinė demokratija žlugo ir buvo įvestas labiau autoritarinis režimas. Dažnai tai siejama su Veimaro Konstitucijos 48 straipsniu, kuris leido prezidentui leisti nepaprastosios padėties dekretus "visuomenės saugumui ir tvarkai apsaugoti". Teoriškai šis straipsnis turėjo būti naudojamas tik ekstremaliose ir laikinose situacijose, tačiau praktiškai jis buvo naudojamas dažniau ir ilgesnį laiką. Nuo 1930 m. kancleris Heinrichas Brüningas pradėjo valdyti beveik vien tik prezidento dekretais, apeidamas Reichstagą. Tai reiškė reikšmingą valdžios perėjimą iš įstatymų leidžiamosios į vykdomąją valdžią ir prisidėjo prie autoritarizmo įsigalėjimo. Tačiau reikia pažymėti, kad Veimaro režimas netapo prezidentiniu režimu griežtąja šio termino prasme. Tipiškoje prezidentinėje sistemoje, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose, prezidentas yra ir valstybės vadovas, ir vyriausybės vadovas, o vykdomoji, įstatymų leidžiamoji ir teisminė valdžia yra griežtai atskirtos. Veimaro Respublikoje net ir jos pabaigoje prezidentas iš esmės liko ceremonialus, o kancleris išlaikė vyriausybės kontrolę. Tačiau didesnis prezidento galių naudojimas neabejotinai prisidėjo prie parlamentinės sistemos silpnėjimo.

Veimaro Respublikos konstitucija, galiojusi 1919-1933 m., Respublikos prezidentui suteikė keletą svarbių prerogatyvų, įskaitant :

 • Vykdomoji valdžia: Respublikos Prezidentas skyrė ir galėjo atleisti kanclerį (t. y. vyriausybės vadovą) ir vyriausybės ministrus. Todėl jam teko pagrindinis vaidmuo formuojant vyriausybę.
 • 48 straipsnis - nepaprastosios padėties įgaliojimai: Tai buvo viena prieštaringiausiai vertinamų Veimaro Konstitucijos nuostatų. 48 straipsnis leido prezidentui imtis nepaprastųjų priemonių viešajai tvarkai ir nacionaliniam saugumui apsaugoti iškilus rimtai grėsmei. Šios priemonės galėjo apimti tam tikrų pilietinių teisių sustabdymą ir kariuomenės panaudojimą tvarkai atkurti. XX a. trečiajame dešimtmetyje šis straipsnis ne kartą buvo panaudotas valdymui dekretais be parlamento pritarimo, o tai prisidėjo prie parlamentinės vyriausybės susilpnėjimo.
 • Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas: Respublikos prezidentas buvo ir vyriausiasis Vokietijos ginkluotųjų pajėgų vadas.
 • Teisė paleisti Reichstagą: Prezidentas galėjo paleisti parlamentą (Reichstagą) ir paskelbti naujus rinkimus. Tai jam suteikė tam tikrą įstatymų leidybos proceso kontrolę.

Šios prerogatyvos suteikė prezidentui didelę galią, o naudojimasis jomis buvo pagrindinis Veimaro Respublikos politinio nestabilumo ir galiausiai Adolfo Hitlerio atėjimo į valdžią veiksnys.

Vokietijos imperijoje (1871-1918 m.) kancleris buvo atsakingas ne parlamentui (Reichstagui), o imperatoriui. Valdymo sistema buvo autoritarinė, o imperatorius turėjo didžiulius įgaliojimus. Veimaro Respublikos (1919-1933 m.) konstitucija, priešingai, įtvirtino parlamentinę sistemą, kurioje kancleris buvo atsakingas Reichstagui. Teoriškai Veimaro Respublikos Konstitucija buvo siekiama sukurti parlamentinę sistemą, pagal kurią kancleris, kuris buvo vyriausybės vadovas, būtų atskaitingas parlamentui, tiksliau, Reichstagui (žemiesiems parlamento rūmams). Respublikos prezidentui teko valstybės vadovo vaidmuo. Nors jis turėjo teisę skirti ir atleisti kanclerį, buvo numatyta, kad kancleris yra atsakingas Reichstagui, o ne prezidentui. Tačiau praktikoje Konstitucijoje prezidentui suteikti įgaliojimai, ypač 48 straipsnis, leidžiantis jam nepaprastosios padėties atveju valdyti dekretu, leido palaipsniui perkelti valdžią iš parlamento į vykdomąją valdžią, silpninant parlamentinį sistemos pobūdį ir pereinant prie labiau prezidentinės sistemos. Šis poslinkis dar labiau išryškėjo nuo 1930 m., kai dėl kraštutinių jėgų įsigalėjimo tapo sunku sudaryti stabilias koalicijas Reichstage ir prezidentas Hindenburgas pradėjo skirti kanclerius, kurie neturėjo parlamento pasitikėjimo, bet iš esmės valdė prezidento dekretu, remdamiesi 48 straipsniu. Tai sudarė sąlygas Adolfui Hitleriui ateiti į valdžią ir paversti Veimaro Respubliką totalitariniu Trečiojo reicho režimu.

Veimaro Respublikos Konstitucija suteikė prezidentui plačius nepaprastosios padėties įgaliojimus, kurie buvo labai svarbūs pereinant nuo parlamentinės demokratijos prie autoritarinės diktatūros. Čia pateikiamas išsamesnis šių galių paaiškinimas:

 • Parlamento paleidimas: Prezidentas turėjo teisę paleisti Reichstagą (Vokietijos parlamentą) ir paskelbti naujus rinkimus. Šia prerogatyva buvo galima pasinaudoti siekiant destabilizuoti valdančiąją vyriausybę ir daryti politinį spaudimą.
 • Kanclerio skyrimas: Prezidentas turėjo teisę skirti kanclerį, kurį vėliau turėjo patvirtinti Reichstagas. Jei kancleris netekdavo Reichstago paramos, buvo galima pareikšti nepasitikėjimą. Jei pasiūlymas būdavo priimtas, kancleris būdavo nušalinamas nuo pareigų ir turėdavo būti paskirtas naujas kancleris.
 • Vyriausybė nepaprastosios padėties dekretu: Pagal Konstitucijos 48 straipsnį prezidentas, esant nepaprastajai padėčiai šalyje, galėjo valdyti dekretu. Tai reiškė, kad jis galėjo apeiti parlamentą ir dekretu priimti įstatymus. Šis straipsnis Veimaro respublikos laikotarpiu buvo kelis kartus panaudotas, ypač dėl pilietinių neramumų malšinimo ir reagavimo į ekonominę krizę.

Šie trys įgaliojimai kartu su nestabilia politine ir ekonomine padėtimi prisidėjo prie Veimaro Respublikos susilpnėjimo ir Adolfo Hitlerio bei nacių partijos iškilimo.

Šios Veimaro respublikos prezidento prerogatyvos, ypač teisė valdyti nepaprastosios padėties dekretu (pagal Konstitucijos 48 straipsnį), leido jam priimti svarbius sprendimus, nereikalaujant Reichstago, įstatymų leidžiamosios institucijos, pritarimo. Tačiau veikiančioje demokratinėje sistemoje tokie nepaprastosios padėties įgaliojimai turėtų būti išimtis, o ne norma. Veimaro respublikos atveju dažnas šių nepaprastųjų įgaliojimų naudojimas prisidėjo prie parlamentinės sistemos destabilizavimo ir autoritarizmo įsigalėjimo. Galiausiai prezidentui Paului von Hindenburgui pasinaudojus šiais įgaliojimais, ypač 1933 m. paskyrus Adolfą Hitlerį kancleriu ir leidus jam valdyti dekretais, nacių partija galėjo sustiprinti savo kontrolę Vokietijoje.

1930 m. kovo 30 d. prezidentas Paulis von Hindenburgas kancleriu paskyrė Heinrichą Brüningą. Šis paskyrimas buvo atliktas be Reichstago, Vokietijos parlamento, daugumos pritarimo, nes Hindenburgas naudojosi savo konstitucine teise skirti kanclerį. H. Brüningui, katalikiškos Centro partijos nariui, buvo pavesta vadovauti centro dešiniosios mažumos vyriausybei. Brüningui buvo labai sunku užsitikrinti Reichstago paramą savo politikai, kuri apėmė drastiškas taupymo priemones, skirtas Didžiajai depresijai įveikti. Dėl to jis dažnai griebdavosi Veimaro konstitucijos 48 straipsnio, pagal kurį prezidentas galėjo priimti nepaprastosios padėties įstatymus be Reichstago pritarimo. Tai reiškė valdžios perkėlimą iš įstatymų leidžiamosios į vykdomąją valdžią ir sudarė sąlygas Hitleriui ir nacių partijai po kelerių metų perimti Vokietijos valdymą. Dažnas 48 straipsnio taikymas pakirto parlamentinės sistemos teisėtumą ir prisidėjo prie Veimaro demokratijos silpnėjimo.

Valdant kancleriui Heinrichui Brüningui ir jo įpėdiniams Franzui von Papenui ir Kurtui von Schleicheriui prezidento įsakymai dėl nepaprastosios padėties buvo vis dažnesni. Pagal Veimaro konstitucijos 48 straipsnį šiais įsakymais prezidentui buvo leidžiama valdyti dekretu, jei "kyla pavojus viešajai tvarkai ir tautos saugumui". Gilėjant Didžiosios depresijos krizei, šiais įsakais vis dažniau buvo naudojamasi siekiant apeiti Reichstagą. Dėl to Reichstago, kaip įstatymų leidėjo, vaidmuo iš esmės sumenko, o valdžia vis labiau centralizavosi prezidento ir kanclerio rankose. Šie pokyčiai prisidėjo prie Adolfo Hitlerio iškilimo, kuris, 1933 m. sausio mėn. paskirtas kancleriu, pasinaudojo nepaprastaisiais potvarkiais, kad sustiprintų savo kontrolę Vokietijos vyriausybėje. Taigi, nors Veimaro konstitucija formaliai galiojo iki 1934 m. rugpjūčio, kai Hitleris sujungė prezidento ir kanclerio postus ir tapo "fiureriu", konstitucijos dvasia iš esmės buvo ištuštėjusi gerokai anksčiau. Nacių diktatūros įsigalėjimas užbaigė Veimaro demokratiją, o prezidento nepaprastųjų potvarkių naudojimas atliko svarbų vaidmenį šiame procese.

Erosion of parliementary power.png

1930-1932 m. Veimaro Respublikos vyriausybė vis dažniau rėmėsi Veimaro Konstitucijos 48 straipsniu, kuris leido prezidentui imtis nepaprastųjų priemonių be išankstinio Reichstago, Vokietijos įstatymų leidžiamojo organo, pritarimo. Pirmą kartą ši konstitucinė nuostata buvo panaudota 1923 m., Vokietijoje kilus hiperinfliacijos krizei. Tačiau daug intensyviau ji buvo naudojama nuo 1930 m., kai prezidentas Paulis von Hindenburgas, reaguodamas į politinę aklavietę Reichstage ir didėjančią Didžiosios depresijos sukeltą ekonominę krizę, pradėjo valdyti beveik vien tik nepaprastosios padėties dekretais. Taigi, nors Reichstago priimtų įstatymų skaičius sumažėjo, prezidento dekretų skaičius smarkiai išaugo. Parlamento sesijų dažnumas taip pat sumažėjo, nes prezidentas ir jo kancleris dabar galėjo valdyti be Reichstago pritarimo. Šis pokytis labai pakenkė parlamentinei demokratijai Vokietijoje ir padėjo pagrindus vėlesniam nacių partijos atėjimui į valdžią.

Nuo 1930 m. Veimaro respublikos prezidentas Paulis von Hindenburgas daug ryžtingiau naudojosi vykdomosios valdžios įgaliojimais, nes Veimaro konstitucijos 48 straipsnis suteikė jam teisę nepaprastosios padėties atveju valdyti dekretu. Taigi prezidento dekretai tapo pagrindine politinės valdžios priemone. Šis pokytis tenkino dalį Vokietijos konservatyviojo elito, kuris buvo nusivylęs parlamentinės sistemos aklaviete ir nestabilumu. Šiems konservatoriams tai, kad vyriausybė buvo tiesiogiai kontroliuojama prezidento ir mažiau priklausė nuo Reichstago paramos, atrodė kaip būdas įveikti parlamentinės demokratijos suvaržymus ir atkurti tam tikrą tvarką bei stabilumą. Tačiau šis pokytis taip pat susilpnino Veimaro režimo teisėtumą. Jis atvėrė duris radikalesniems iššūkiams demokratinei sistemai, ypač nacionalistinėms ir fašistinėms jėgoms, kurios galiausiai 1933 m. atėjo į valdžią.

Franzas von Papenas ir Kurtas von Schleicheris, kurie abu 1932 m. užėmė Vokietijos kanclerio postą, buvo susiję su konservatyviu Vokietijos kariniu elitu. Francas fon Papenas, senosios mokyklos katalikų didikas, padaręs karjerą diplomatiniame korpuse, neturėjo daug tiesioginės politinės patirties, tačiau palaikė glaudžius ryšius su prezidentu Hindenburgu ir kariniu elitu. Kurtas fon Šleicheris (Kurt von Schleicher) buvo karjeros karininkas, pakilęs karinėje hierarchijoje ir atlikęs svarbų vaidmenį politikoje kaip Hindenburgo patarėjas. Šioms vyriausybėms buvo būdingas autoritarinis ir technokratinis požiūris į valdymą, jos pirmiausia rėmėsi prezidento Hindenburgo ir kariuomenės, o ne parlamento parama. Tačiau dėl jų nesugebėjimo stabilizuoti politinės ir ekonominės padėties Vokietijoje ir vis didesnės priklausomybės nuo radikalių dešiniųjų jėgų, tokių kaip naciai, kad išlaikytų savo pozicijas, galiausiai jos žlugo, o 1933 m. sausio mėn. į kanclerio postą iškilo Adolfas Hitleris.

1933 m. sausio 30 d. prezidentas Paulis von Hindenburgas paskyrė Adolfą Hitlerį kancleriu. Tai įvyko pagal Veimaro respublikos konstitucines nuostatas, kurios leido prezidentui skirti kanclerį. Būdamas nacių partijos (NSDAP) lyderis, A. Hitleris 1932 m. rinkimuose pelnė didelę paramą, nors NSDAP nepavyko gauti absoliučios daugumos parlamente (Reichstage). Hitlerio paskyrimas kancleriu buvo ilgų politinių derybų ir kompromisų tarp konservatyvių ir dešiniųjų frakcijų, įskaitant nacių partiją, rezultatas. Konservatoriai tikėjo, kad galės kontroliuoti Hitlerį ir pasinaudoti jo liaudies parama. Tačiau atėjęs į valdžią Hitleris greitai ėmėsi panaikinti visą konstitucinę ir demokratinę kontrolę ir įvesti totalitarinį režimą. Praėjus dviem dienoms po Hitlerio paskyrimo, 1933 m. vasario 1 d., prezidentas Hindenburgas paleido Reichstagą ir paskelbė naujus rinkimus 1933 m. kovo 5 d. Taip prasidėjo nacių politinio teroro ir bauginimo laikotarpis, kuris galiausiai leido Hitleriui įtvirtinti savo valdžią ir paversti Veimaro Respubliką totalitarine nacių valstybe.

Adolfo Hitlerio atėjimui į valdžią lemiamą vaidmenį suvaidino Veimaro Respublikos perėjimas nuo parlamentinės sistemos prie sistemos su stipriais prezidento įgaliojimais, įskaitant prezidento galimybę skirti kanclerį ir valdyti nepaprastosios padėties dekretais. Šis konstitucinis pakeitimas sustiprino prezidento, kaip nepriklausomo politinio veikėjo, galinčio apeiti parlamentą, kai jam tai atrodė būtina, vaidmenį. Taip susiklostė situacija, kai prezidentas Paulis von Hindenburgas, konservatorius monarchistas, 1933 m. kancleriu paskyrė nacių partijos lyderį Hitlerį. Nors ši prezidentinės vyriausybės sistema buvo sukurta siekiant užtikrinti stabilumą ir leisti greitai reaguoti į krizę, praktiškai ji suteikė labai daug galių vienam asmeniui. Šią galią Hitleris panaudojo savo valdžiai Vokietijoje įtvirtinti ir totalitariniam režimui sukurti. Perėjimas nuo parlamentinės prie prezidentinės sistemos buvo viena iš pagrindinių demokratijos žlugimo Vokietijoje ir nacių režimo įsigalėjimo priežasčių.

Valdymo dekretais, arba valdymo nepaprastosios padėties tvarka, mechanizmas prisidėjo prie demokratijos erozijos Veimaro respublikos laikais. Pagal šią praktiką, kurią leido Veimaro Respublikos konstitucijos 48 straipsnis, Reicho prezidentui buvo suteikta teisė imtis nepaprastųjų priemonių be išankstinio Reichstago (Vokietijos parlamento) sutikimo. Apdairaus ir demokratiją gerbiančio vadovo rankose ši galia galėjo būti panaudota neatsitiktinai, siekiant suvaldyti ūmias krizes. Tačiau nestabilioje Veimaro Respublikos politinėje aplinkoje ja buvo piktnaudžiaujama siekiant apeiti parlamentą. Laikui bėgant, pakartotinis nepaprastųjų potvarkių naudojimas susilpnino Reichstago autoritetą ir sustiprino vykdomąją valdžią. Ši dinamika sustiprino valdžios sutelkimą Reicho prezidento, o vėliau Adolfo Hitlerio, kaip kanclerio, rankose. Valdymas dekretais atliko svarbų vaidmenį palaipsniui naikinant demokratiją Veimaro respublikos laikais ir palengvino perėjimą prie autoritarinio Trečiojo reicho valdymo.

Partinių strategijų ir politikos pasekmės[modifier | modifier le wikicode]

Partinių strategijų ir politikos tyrimas susijęs su taktikomis, kurias politinės partijos naudojo Veimaro respublikos laikotarpiu, siekdamos pelnyti visuomenės paramą, užimti pozicijas politinėje šachmatų lentoje, daryti įtaką politikai ir siekti valdžios. Veimaro respublikos laikotarpiu Vokietijoje veikė įvairios politinės partijos: socialdemokratai, komunistai, centro dešiniosios partijos, nacionalistai ir konservatoriai. Kiekviena iš šių partijų turėjo savo strategiją ir politiką, kaip pritraukti rinkėjus, laimėti vietų Reichstage (Vokietijos parlamente) ir daryti įtaką Vokietijos politikos raidai.

Kai kurios iš šių strategijų apėmė propagandą, kuria buvo siekiama įgyti masinę paramą, naudojimąsi socialiniu ir ekonominiu nepasitenkinimu, susivienijimą su kitomis partijomis ir koalicijų sudarymą bei konkrečių politinių pozicijų priėmimą, siekiant pritraukti skirtingas rinkėjų grupes. Pavyzdžiui, Adolfo Hitlerio vadovaujama nacių partija naudojo nacionalistinę propagandą, antisemitinę politiką ir ekonomikos atsigavimo pažadus, kad laimėtų didelės dalies Vokietijos gyventojų paramą. Socialdemokratai ir komunistai, priešingai, siekė mobilizuoti darbininkų ir darbininkų klasės paramą, žadėdami socialines ir ekonomines reformas.

Kairiosios partijos Veimaro respublikos laikais atliko labai svarbų vaidmenį. Dvi pagrindinės kairiosios partijos buvo Vokietijos socialdemokratų partija (SPD) ir Vokietijos komunistų partija (KPD).

Vokietijos socialdemokratų partija (SPD)[modifier | modifier le wikicode]

Veimaro respublikos laikais SPD buvo didžiausia Vokietijos partija. Ji buvo tvirtai įsišaknijusi marksizmo tradicijoje ir siekė sukurti demokratinę ir socialinę respubliką. SPD suvaidino lemiamą vaidmenį kuriant Veimaro respubliką 1918 ir 1919 m., šiuo laikotarpiu ji paskyrė kelis kanclerius ir Reichstago pirmininkus. Tačiau SPD buvo kritikuojama už nuosaikumą ir paramą Respublikai, dėl kurios dalis jos darbininkų klasės atstovų buvo atstumti. Partiją taip pat susilpnino 1917 m. įvykęs skilimas, po kurio susikūrė Nepriklausoma Vokietijos socialistų partija (USPD). Ši radikalesnė partija galiausiai susijungė su KPD.

Vokietijos socialdemokratija, kurią daugiausia įkūnijo Vokietijos socialdemokratų partija (SPD), atliko pagrindinį vaidmenį kuriant ir išlaikant Veimaro respubliką. SPD palaikė respublikos sukūrimą ir iš esmės pritarė jos liberaliai ir demokratinei konstitucijai. Ji dažnai buvo siejama su demokratinės sistemos gynimu nuo kraštutinių dešiniųjų ir kraštutinių kairiųjų grėsmių. Tačiau SPD taip pat stengėsi išplėsti savo rinkėjų ratą už tradicinių darbininkų klasės tvirtovių ribų. Ji dažnai buvo kritikuojama dėl lankstumo stokos ir nenoro pritaikyti savo politinę programą prie ekonominių ir socialinių pokyčių. Šis sunkumas prisitaikyti ribojo jos gebėjimą pritraukti naujų rinkėjų ir prisidėjo prie jos rinkiminio nuosmukio 1920-1930 m. Taip pat reikėtų pažymėti, kad SPD susidūrė su didele konkurencija su Vokietijos komunistų partija (KPD) dėl darbininkų klasės paramos. KPD laikėsi radikalesnės politinės linijos, kritikuodama SPD dėl pernelyg nuosaikios ir kapitalizmui palankios pozicijos. Šis kairiųjų susiskaldymas prisidėjo prie Veimaro Respublikos politinio nestabilumo ir apsunkino stabilios vyriausybinės koalicijos sudarymą.

Vokietijos socialdemokratų partija (SPD) ilgą laiką buvo susijusi su profesinių sąjungų judėjimu. Nuo pat įkūrimo SPD siekė atstovauti darbininkų klasės interesams ir dažnai glaudžiai bendradarbiavo su profesinėmis sąjungomis gindama darbuotojų teises. Veimaro respublikos laikais SPD stiprino savo ryšius su profesinėmis sąjungomis, siekdama pritraukti daugiau darbininkų paramos. Šią strategiją iš dalies lėmė Vokietijos komunistų partijos (KPD) iškilimas, kuris kėlė grėsmę, kad SPD gali atimti iš darbininkų klasės paramą. SPD tikėjosi, kad užmezgusi ryšius su profesinėmis sąjungomis sustiprins savo rinkėjų bazę ir atrems KPD kreipimąsi. Tačiau ši strategija sulaukė ir kritikos. Kai kurie teigė, kad SPD yra pernelyg glaudžiai susijusi su profesinėmis sąjungomis ir kad tai riboja jos galimybes atstovauti įvairesniems interesams. Kiti teigė, kad SPD pernelyg nuolaidžiauja profsąjungoms ir nesugeba ginti viduriniosios klasės ir verslo interesų. Ši įtampa prisidėjo prie Veimaro Respublikos politinio kraštovaizdžio susiskaldymo ir jos vyriausybių nestabilumo.

Vokietijos komunistų partija (KPD)[modifier | modifier le wikicode]

KPD buvo įkurta 1918 m. pabaigoje radikalių socialistų, nepatenkintų SPD nuosaikumu. KPD palaikė ryšius su Sovietų Sąjunga ir žadėjo įkurti tarybų respubliką pagal bolševikinės Rusijos pavyzdį. Pirmaisiais Veimaro respublikos metais KPD sparčiai augo, iš dalies dėl darbininkų klasės radikalėjimo per ekonominę krizę. Tačiau partiją susilpnino jos revoliucinė strategija ir opozicija SPD, kuri suskaldė darbininkų judėjimą ir susilpnino kairiuosius apskritai.

Veimaro respublikos laikais Vokietijos komunistų partija (KPD) išgyveno radikalėjimo ir vidinių permainų laikotarpį, daugiausia veikiama Komunistų internacionalo (arba Kominterno). Ši tarptautinė organizacija propagavo pasaulinį komunizmą, o jai vadovavo Sovietų Sąjungos komunistų partija. Šiuo laikotarpiu KPD išvalė savo gretas nuo elementų, kuriuos laikė nepakankamai revoliucingais arba pernelyg nuosaikiais. Be to, ji vis labiau priešiškai nusiteikusi Vokietijos socialdemokratų partijos (SPD) atžvilgiu, kurią kaltino darbininkų klasės išdavyste, nes ji rėmė Veimaro respubliką ir atmetė komunistinę revoliuciją. KPD parengė strategiją, vadinamą "klasė prieš klasę", kuria siekė mobilizuoti darbininkų klasę prieš, jos nuomone, buržuazines ir reakcingas Vokietijos visuomenės jėgas, įskaitant SPD. Ši strategija buvo kritikuojama už tai, kad suskaldė darbininkų klasę ir palengvino nacių atėjimą į valdžią, nes susilpnino kairiųjų gebėjimą pasipriešinti kraštutinei dešinei. Tačiau KPD strategija taip pat leido partijai įgyti tam tikrą paramą tarp darbininkų, kurie buvo nepatenkinti SPD nuosaikumu ir kuriuos patraukė radikalesnė komunizmo vizija.

Vokietijos komunistų partijos (KPD) radikalėjimas ir jos strategija "klasė prieš klasę" sukūrė stiprią vidinę partijos darną. Tai sustiprino jos patrauklumą tam tikriems darbininkų klasės sluoksniams, ypač tiems, kurie jautėsi nusivylę ar išduoti nuosaikesnių partijų, tokių kaip Vokietijos socialdemokratų partija (SPD). 1929 m. prasidėjusi Didžioji depresija padidino ekonominę ir socialinę įtampą Vokietijoje ir padidino paramą radikalioms partijoms, įskaitant KPD. Dėl ekonominės krizės didėjo nedarbas ir blogėjo daugelio darbininkų gyvenimo sąlygos, o tai skatino socialinį nepasitenkinimą ir kai kuriems žmonėms darėsi patrauklesnės radikalios KPD idėjos. Tačiau svarbu pažymėti, kad nors KPD šiuo laikotarpiu pavyko padidinti savo paramą, jai nepavyko užimti valdžios. Galiausiai nacių režimas ją sutriuškino 1933 m. į valdžią atėjus Hitleriui. KPD ir SPD, nepaisant jų varžymosi ir ideologinių skirtumų, abi priešinosi kraštutinei dešinei. Vis dėlto jų nesugebėjimas susivienyti prieš nacius prisidėjo prie Veimaro respublikos žlugimo ir Trečiojo reicho iškilimo.

Trumpai tariant, kairiosios partijos Veimaro respublikoje atliko lemiamą vaidmenį. Vis dėlto joms trukdė susiskaldymas ir nesugebėjimas suvienyti darbininkų klasės bendrai programai. Šiuo susiskaldymu pasinaudojo dešiniosios jėgos, kurioms 1933 m. pavyko užgrobti valdžią.

Retrospektyviai žvelgiant, šios strategijos galėjo prisidėti prie Veimaro Respublikos politinio nestabilumo ir nacizmo atsiradimo. Siekdamos sustiprėti trumpuoju laikotarpiu, šios partijos galėjo nepastebėti platesnio vaizdo ir ilgalaikės rizikos. Komunistai savo radikalia retorika ir socialdemokratijos atmetimu neabejotinai prisidėjo prie kairiųjų susiskaldymo ir politinio kraštovaizdžio poliarizacijos. Jų skubios socialistinės revoliucijos vizija Vokietijoje galėjo būti nereali ir atstumti kai kuriuos rinkėjus, kurie kitu atveju būtų rėmę kairiųjų politiką. Socialdemokratų prisirišimas prie Veimaro Respublikos ir suartėjimas su profesinėmis sąjungomis galėjo trukdyti jiems reaguoti į ekonomikos krizę ir pasiūlyti patikimą alternatyvą nepatenkintiems rinkėjams. Be to, jų atsisakymas bendradarbiauti su komunistais neleido sukurti kairiosios koalicijos, kuri būtų galėjusi pasipriešinti nacių įsigalėjimui. Galiausiai šios strategijos galėjo prisidėti prie visuomenės pasitikėjimo demokratija smukimo ir ekstremizmo augimo, o tai galiausiai lėmė Veimaro Respublikos žlugimą ir Trečiojo reicho įsigalėjimą.

Politinės jėgos Vokietijoje šiuo laikotarpiu buvo sudėtingos ir dinamiškos. Nors Komunistų partija daugiausia dėmesio skyrė radikaliai socialistinei revoliucijai, ji galėjo neįvertinti stiprėjančio dešiniojo nacionalizmo ir fašizmo, kurį įkūnijo nacių partija. Panašiai ir socialdemokratai, nepaisant jų paramos Veimaro Respublikai ir pastangų susivienyti su profsąjungomis, galėjo būti per daug patiklūs augančios fašizmo grėsmės akivaizdoje. Iš tikrųjų, nepaisant stiprių kairiųjų partijų buvimo, to meto Vokietijos sąlygos, įskaitant ekonominį nestabilumą, pasipiktinimą Versalio sutartimi ir stiprėjantį nacionalizmą, sudarė palankią dirvą dešiniajam ekstremizmui. Taigi vietoj kairiojo posūkio Vokietijoje atsirado nacių partija ir įsitvirtino dešinysis autoritarinis režimas, kuris galiausiai sukėlė Antrąjį pasaulinį karą.

Atrodo, kad Vokietijos kairieji praleido galimybę sukurti platesnę ir stipresnę koaliciją, nes pernelyg susitelkė į savo pagrindus ir laikėsi griežtos ideologinės linijos. Pavyzdžiui, Socialdemokratų partijos atveju platesnė atvirumo strategija galėjo apimti ne tik pastangas sudaryti sąjungas su kitomis kairiosiomis grupėmis, pavyzdžiui, Komunistų partija, bet ir bandymus pritraukti viduriniosios klasės paramą. Kalbant apie Komunistų partiją, gali būti, kad pragmatiškesnis ir ne toks radikalus požiūris būtų padėjęs laimėti paramą tų, kurie buvo susirūpinę dėl ekonominio ir politinio nestabilumo, bet nenorėjo remti revoliucinės programos.

Veimaro respublikos laikotarpiu socialdemokratija susidūrė su keliais iššūkiais, kurie trukdė įtvirtinti prodemokratinę socialinę bazę. Štai keletas svarbiausių veiksnių:

 • Kairiųjų susiskaldymas: Vokietijos kairieji buvo smarkiai susiskaldę į komunistus ir socialdemokratus. Dėl šio susiskaldymo buvo sunku sukurti vieningą platformą ir sutelkti plačią paramą parlamentinei demokratijai.
 • Nusivylimas ir nepasitikėjimas: Daugelis rinkėjų buvo nusivylę socialdemokratų vyriausybių veikla, kurios dažnai buvo laikomos neefektyviomis arba nesugebančiomis įveikti to meto ekonominių ir socialinių iššūkių. Tai sukėlė nepasitikėjimą socialdemokratija ir pakirto jos populiarumą.
 • Ekonominė krizė: 1929 m. Didžioji depresija paaštrino Vokietijos ekonomines problemas ir padidino rinkėjų neviltį bei nepasitenkinimą. Kairiosios partijos stengėsi pasiūlyti veiksmingų šių problemų sprendimų, todėl prarado pasitikėjimą ir paramą.
 • Išorės spaudimas: Socialdemokratų partija patyrė didelį konservatorių ir nacionalistų spaudimą, siekdami ją marginalizuoti ir diskredituoti. Dėl šio spaudimo ir didėjančios politinės poliarizacijos tapo sunkiau konsoliduoti demokratiją remiančią bazę.

Šie iššūkiai ir kiti veiksniai ribojo socialdemokratijos gebėjimą Veimaro respublikos laikotarpiu stiprinti paramą parlamentinei demokratijai.

Ideologijos vaidmuo[modifier | modifier le wikicode]

Ideologijos tyrimas Veimaro respublikos kontekste paprastai reiškia pagrindinių įsitikinimų, vertybių ir principų, kuriais šiuo laikotarpiu buvo vadovaujamasi politiniuose ir socialiniuose veiksmuose, nagrinėjimą. Veimaro Vokietijoje (1919-1933 m.) vyko reikšmingos politinės ir socialinės transformacijos, o įvairios ideologijos atliko pagrindinį vaidmenį šiose transformacijose.

Tarp svarbiausių šio laikotarpio ideologijų buvo:

 • Demokratinis socializmas: Ši ideologija, kuriai daugiausia atstovavo Vokietijos socialdemokratų partija (SPD), pabrėžė politinės demokratijos ir socialinio teisingumo svarbą. Ji siekė reformuoti kapitalizmą, kad jis atitiktų darbininkų ir žemesniųjų klasių poreikius.
 • Komunizmas: Ši ideologija, kuriai atstovavo Vokietijos komunistų partija (KPD), siekė proletarinės revoliucijos, kuri nuverstų kapitalizmą ir sukurtų beklasę visuomenę, pagrįstą kolektyvine gamybos priemonių nuosavybe.
 • Konservatizmas: Kelios politinės dešinės ir centro dešinės partijos, įskaitant Centro partiją (Zentrum), atstovavo konservatyviai visuomenės vizijai, pirmenybę teikė tradicinei socialinei santvarkai ir religijai (ypač katalikybei), skeptiškai vertino politinį ir ekonominį liberalizmą.
 • Nacionalizmas: Įvairiose dešiniosiose partijose, ypač Nacionalinėje vokiečių liaudies partijoje (DNVP), buvo stipriai išreikšta nacionalistinė ideologija. Jos pabrėžė Vokietijos nacionalinės valstybės viršenybę, nacionalinį pasididžiavimą ir dažnai buvo priešiškai nusiteikusios Versalio sutarčiai.
 • Fašizmas / nacizmas: Nacionalsocialistinė vokiečių darbininkų partija (NSDAP), geriau žinoma kaip nacių partija, propagavo rasistinę, antisemitinę, autoritarinę ir ultranacionalistinę ideologiją, kuri galiausiai lėmė Veimaro respublikos žlugimą ir Trečiojo reicho atsiradimą.

Norint suprasti šį istorinį laikotarpį, labai svarbu ištirti šias ideologijas ir jų sąveiką bei įtaką Veimaro Respublikos politiniams ir socialiniams įvykiams.

Socialdemokratų partija (SPD) buvo svarbiausia Veimaro respublikos politinė partija, kurios šaknys glūdėjo darbininkų judėjime. Todėl jos ideologija pirmiausia buvo grindžiama klasių kova, socialine pažanga ir teisingumu darbo žmonėms. Dėl tokio susitelkimo į miestų ir pramonės darbininkų problemas SPD galėjo būti sunku išplėsti savo patrauklumą kaimo ir žemės ūkio gyventojams. Daugeliu atvejų SPD valstiečius laikė konservatyviais ir prisirišusiais prie tradicinių vertybių, kurios prieštaravo partijos pažangiems tikslams. Be to, dažnai buvo manoma, kad valstiečių ekonominiai interesai prieštarauja pramonės darbininkų interesams, todėl buvo sunku sukurti bendrą platformą.

Dar viena kliūtis, trukdžiusi išplėsti SPD patrauklumą valstiečiams, buvo tai, kad partija akcentavo sekuliarizmą. Dauguma valstiečių buvo giliai religingi, o pasaulietinis SPD požiūris galėjo būti laikomas grėsme jų vertybėms. Be to, SPD buvo suvokiama kaip modernybės ir miestietiškumo partija, o tai galėjo sukurti įvaizdį, kad ji yra atitrūkusi nuo kaimo gyvenimo ir valstiečių problemų.

Sheri Berman savo knygoje "Socialdemokratinis momentas: Idėjos ir politika kuriant tarpukario Europą" nagrinėja, kaip socialdemokratinės idėjos ir politika formavo tarpukario Europą, ypač Vokietijoje ir Švedijoje.[2] Pasak Berman, socialdemokratija siekė sušvelninti kapitalizmą ir bandė pasiūlyti gyvybingą alternatyvą komunizmui ir fašizmui, kurie tuo laikotarpiu dominavo didžiojoje Europos dalyje. Nagrinėdamas Vokietijos ir Švedijos atvejus, Bermanas pabrėžia šių dviejų šalių strategijų ir rezultatų skirtumus. Vokietijoje SPD susidūrė su daugybe iššūkių, įskaitant nacionalsocializmo įsigalėjimą, vidinius nesutarimus ir ekonomikos krizę. Nepaisant šių iššūkių, SPD pavyko išlaikyti didelę rinkėjų bazę ir atlikti svarbų vaidmenį priešinantis nacizmui. Švedijoje, priešingai, Socialdemokratų partija buvo daug sėkmingesnė ir sukūrė tvirtą gerovės sistemą, žinomą kaip Švedijos modelis. Bermanas šią sėkmę iš dalies sieja su partijos gebėjimu prisitaikyti prie besikeičiančių ekonominių ir socialinių sąlygų ir jos įsipareigojimu laikytis demokratijos principo. Todėl knygoje "Socialdemokratijos momentas" pateikiama vertingų įžvalgų apie socialdemokratijos vaidmenį ir poveikį tarpukario Europoje, daugiausia dėmesio skiriant idėjų ir politikos, kaip socialinių ir politinių pokyčių varomosios jėgos, svarbai.

Bermanas teigia, kad socialdemokratinės partijos susiduria su bendrais iššūkiais, įskaitant:

 • Nustatyti, koks turėtų būti socialdemokratijos santykis su buržuazine demokratija.
 • Įvertinti sąlygas, būtinas sąjungoms su politinėmis partijomis, nepriklausančiomis tradiciniam socialiniam spektrui.
 • Svarstyti, ar partija turėtų prisistatyti kaip darbininkų partija, turinti aiškiai apibrėžtą socialinę bazę (darbininkai, samdomi darbuotojai ir pan.), ar turėtų plėstis ir tapti populiaria partija, siekiančia pritraukti visų socialinių sluoksnių rinkėjus.
 • Apmąstyti tikslius ekonominės politikos atsakus į kapitalistinės sistemos krizes.

Bermanas teigia, kad ideologija ir tradicinis paveldas, formuojantys partijų tapatybę, yra išskirtiniai veiksniai, paaiškinantys skirtingas socialdemokratijos trajektorijas Vokietijoje ir Švedijoje. Vokietijoje ji kaltina socialdemokratijos ideologiją dėl jos nesugebėjimo demokratizuoti šalį. Kita vertus, Švedijoje socialdemokratijai pavyko demokratizuoti politinę sistemą. Iš tiesų, Švedijos laikotarpis po Antrojo pasaulinio karo pasižymi beveik neabejotinu socialdemokratijos dominavimu.

Bermanas nurodo, kad galima išskirti keletą aiškių bruožų, kurie partinėse struktūrose įsitvirtino dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą:

 1. Ortodoksinės ir griežtos marksizmo vizijos laikymasis: Pagal šį požiūrį socializmas yra neišvengiamas ekonomikos dėsnių produktas. Kuo labiau vystosi gamybinės jėgos, tuo labiau stiprėja konfliktai, galiausiai vedantys į komunizmą. Šis ekonomiškai deterministinis požiūris neatsižvelgia į individualių veiksmų ar socialinių grupių vaidmenį vedant į socializmą, taip sumenkindamas veikėjų svarbą istorinėje raidoje.
 2. Reformizmo atmetimas: Nors Vokietijos socialdemokratija praktikavo reformizmą, ji niekada nepripažino jo kaip priemonės, padedančios iš esmės pertvarkyti visuomenę. Ji prisidėjo prie socialinių įstatymų reformavimo, tačiau tai tik sunkiai vedė prie darbininkų emancipacijos. Švedijos socialdemokratija, priešingai, priėmė socialinį reformizmą.
 3. Vokietijoje socialdemokratija liko prisirišusi prie idėjos, kad proletariatas yra vienalytis reakcingas blokas. Dėl tokios laikysenos buvo sunku ar net neįmanoma sudaryti koaliciją su kitomis "nesocialinėmis grupėmis", pavyzdžiui, valstiečiais. Švedijoje, kur socialdemokratija nuosaikiau vertino klasių kovą, jai pavyko sudaryti sąjungą su valstiečiais.

Reikšmingas pavyzdys - Vokietijos socialdemokratija prieš Pirmąjį pasaulinį karą, kuri dėl griežtos klasių kovos vizijos nesugebėjo suformuluoti agrarinės reformos programos. Šis ideologinis nelankstumas neleido jai pritaikyti savo strategijos, kai Veimaro respublikos pabaigoje padidėjo politinis nestabilumas. Ji nesugebėjo sudaryti koalicijų su valstiečiais, kurios būtų leidusios jai sustiprinti savo paramos bazę ir atlaikyti demokratijos žlugimą.

Antras ryškus pavyzdys - Vokietijos socialdemokratija 1930-1933 m. Šiuo laikotarpiu ji nesugebėjo parengti reformistinės programos, pavyzdžiui, 1932 m. pasiūlytų Keinso stiliaus reformų. Socialdemokratija buvo viduje susiskaldžiusi dėl to, ar pritarti šiam projektui, kurį 1932 m. sausio mėn. pasiūlė profesinės sąjungos. Šia programa buvo siekiama sukurti milijoną darbo vietų finansuojant viešąsias statybas ir taip nutraukti užburtą ekonomikos nuosmukio ratą. Tačiau, susidūrusi su šiais profesinių sąjungų pasiūlymais, socialdemokratija nebuvo įsitikinusi, kad tokio pobūdžio politika yra tinkamas kelias į priekį, ir tai dar kartą parodė jos ideologinį ribotumą.

Vokietijos socialdemokratijos ideologija ir nelanksti klasių kovos samprata labai prisidėjo prie to, kad tarpukario laikotarpiu buvo apribotos jos galimybės demokratizuoti Vokietijos politinę sistemą. Šis ideologinis nelankstumas ir nesugebėjimas sudaryti ne tik darbininkų klasės sąjungų galiausiai apribojo socialdemokratijos įtaką. Jie sukūrė palankią aplinką autokratiniam režimui, t. y. Trečiajam reichui, atsirasti. Šis procesas pabrėžia strateginių sprendimų, sąjungų ir ideologinio prisitaikymo svarbą išlaikant demokratinį stabilumą.

Politinės kultūros svarba[modifier | modifier le wikicode]

Veimaro respublikos politinės kultūros studijose nagrinėjamos normos, vertybės, požiūriai ir elgsena, kurie formavo politinį diskursą ir politinių institucijų veikimą šiuo laikotarpiu. Politinė kultūra gali daryti įtaką piliečių ir politikų tarpusavio sąveikai, jų lūkesčiams ir elgesiui politinės sistemos atžvilgiu. Veimaro respublikos atveju politinė kultūra pasižymėjo įvairove, poliarizacija ir kartais ekstremizmu. Viena vertus, buvo pažangios, demokratinės ir socialistinės jėgos, siekiančios sukurti stabilią parlamentinę demokratiją ir skatinti socialinį teisingumą. Kita vertus, buvo konservatyvių, nacionalistinių ir kartais antidemokratinių jėgų, kurios jautė nostalgiją Vokietijos imperijai ir priešinosi politiniams, ekonominiams ir socialiniams pokyčiams. Veimaro respublikos politinei kultūrai taip pat buvo būdingas nuolatinis nepasitikėjimas parlamentine demokratija, ypač tarp konservatyvaus elito ir dalies gyventojų. Šis nepasitikėjimas kartu su ekonomine krize ir politiniais konfliktais galiausiai prisidėjo prie demokratijos erozijos ir nacizmo iškilimo. Apskritai Veimaro respublikos politinės kultūros tyrimas gali padėti suprasti, kodėl pirmasis Vokietijos demokratijos eksperimentas galiausiai žlugo ir kaip politinės nuostatos ir elgesys gali turėti įtakos politinio režimo likimui.

Alexis de Tocqueville'is yra vienas svarbiausių XIX a. politinių mąstytojų. Nors jis buvo išsiųstas į Jungtines Amerikos Valstijas studijuoti kalėjimų sistemos, savo kelionę jis išnaudojo tam, kad atidžiau pažvelgtų į jauną Amerikos demokratiją. Grįžęs jis pateikė daugybę pastebėjimų, kurie tapo jo garsiausio veikalo "Demokratija Amerikoje" pagrindu. Savo darbe Tocqueville'is pabrėžė pilietinės visuomenės, t. y. nuo valstybės atskirų organizacijų ir asociacijų, svarbą palaikant demokratiją. Jis pabrėžė, kad šios asociacijos - religinės grupės, knygų klubai, profesinės sąjungos ar bendruomenės savitarpio pagalbos grupės - atlieka lemiamą vaidmenį kuriant demokratiją. Šios grupės leidžia piliečiams naudotis savo laisve ir autonomija, aktyviai dalyvauti viešajame gyvenime ir atsverti valstybės galią. Anot Tocqueville'io, gyvybingos pilietinės visuomenės egzistavimas yra būtinas demokratijos funkcionavimui, nes ji skatina piliečių dalyvavimą, skatina tarpininkavimą tarp piliečių ir valstybės ir leidžia labiau priešintis autoritarizmui. Taikant šią sistemą Veimaro Respublikai, ji gali padėti suprasti demokratijos stipriąsias ir silpnąsias puses šiuo laikotarpiu. Kokiu mastu egzistavo stipri pilietinė visuomenė, galinti paremti demokratiją? Kaip šios grupės sąveikavo su valstybe ir piliečiais? Kokiu mastu jos sugebėjo pasipriešinti autoritarizmo įsigalėjimui?

Savo publikuotame veikale "Apie demokratiją Amerikoje" (De la Démocratie en Amérique) Tocqueville'is rašo: "Visokio amžiaus, visų sąlygų ir protų amerikiečiai nuolat vienijasi. Jie turi ne tik komercines ir pramonines asociacijas, kuriose dalyvauja visi; jie taip pat turi tūkstančius kitų asociacijų: religinių, moralinių, rimtų, beprasmių, labai bendrų ir labai konkrečių, milžiniškų ir labai mažų. [Mano nuomone, niekas nėra labiau vertas mūsų dėmesio nei Amerikos intelektualinės ir moralinės asociacijos. Šioje ištraukoje Alexis de Tocqueville'is giria amerikiečių asociacijų dvasią, kuri, jo nuomone, yra demokratijos sėkmės Amerikoje pagrindas. Jo nuomone, piliečių gebėjimas burtis į įvairias asociacijas - komercines, pramonines, religines, moralines, rimtas, lengvas, bendras, specifines, dideles ar mažas - yra esminis Amerikos visuomenės bruožas. Sudarydamos sąlygas piliečiams aktyviai dalyvauti viešajame gyvenime, šios asociacijos stiprina demokratiją, nes skatina dalyvavimą, tarpininkauja tarp piliečių ir valstybės ir yra atsvara valstybės galiai. Be to, šios asociacijos gali padėti šviesti piliečius, propaguoti demokratines vertybes ir kurti bendruomeniškumo bei solidarumo jausmą. Ši mintis svarbi nagrinėjant Veimaro Respublikos politinę kultūrą, nes pabrėžia asociacijų ir pilietinės visuomenės svarbą remiant demokratiją. Nagrinėdami pilietinės visuomenės stiprumą ir mastą Veimaro Respublikos laikotarpiu, galime gauti vertingų įžvalgų apie demokratijos būklę šiuo laikotarpiu.

Tocqueville'is priduria: "Kad žmonės išliktų civilizuoti arba taptų civilizuotais, jų asociacijų menas turi vystytis ir tobulėti tokiu pat santykiu, kokiu didėja sąlygų lygybė." Šioje citatoje Alexis de Tocqueville'is pabrėžia susivienijimo meno svarbą visuomenėje, kurioje didėja sąlygų lygybė. Jis teigia, kad asociacijų menas - savanoriškų organizacijų kūrimas ir palaikymas bendriems tikslams - yra būtinas civilizacijai išlaikyti ir socialinei pažangai skatinti. Tocqueville'io perspektyva ypač aktuali Veimaro respublikai - laikotarpiui, kai Vokietija sparčiai keitėsi link didesnės socialinės ir politinės lygybės. Pilietinės visuomenės asociacijos ir organizacijos buvo labai svarbios skatinant demokratiją, remiant piliečių dalyvavimą, tarpininkaujant tarp piliečių ir valstybės ir sudarant atsvarą valstybės valdžiai. Tyrinėdami Veimaro respublikos politinę kultūrą, mokslininkai gali ištirti, kokią įtaką asociacijų menas turėjo demokratijos plėtrai šiuo laikotarpiu ir kaip nesugebėjimas išlaikyti ir plėtoti šią praktiką galėjo prisidėti prie Veimaro respublikos žlugimo ir nacių režimo iškilimo.

Alexis de Tocqueville'is savo knygoje De la Démocratie en Amérique (Demokratija Amerikoje) pabrėžė pilietinių asociacijų svarbą tinkamam demokratijos funkcionavimui. Jo nuomone, aktyvi ir įvairialypė pilietinė visuomenė, kurioje daug asociacijų dalyvauja įvairiose viešojo gyvenimo srityse, gali padėti stiprinti demokratiją ir užkirsti kelią tironijos vystymuisi. Taip yra todėl, kad šios asociacijos suteikia piliečiams galimybę dalyvauti viešajame gyvenime, ginti savo interesus ir propaguoti savo vertybes. Jos taip pat suteikia tam tikrą apsaugą nuo valdžios piktnaudžiavimo valdžia, nes yra tam tikra atsvara valstybės valdžiai.

Filosofė ir politikos teoretikė Hannah Arendt siūlo kitokį požiūrį į pilietinių asociacijų vaidmenį demokratijoje. Savo knygoje "Totalitarizmo ištakos" (The Origins of Totalitarianism) ji teigia, kad pilietinių asociacijų susilpnėjimas tarpukario Europos visuomenėse prisidėjo prie totalitarinių režimų atsiradimo. Pasak Arendt, pilietinės asociacijos yra būtinos demokratijai, nes jos veikia kaip buferis tarp individo ir valstybės. Kai šios asociacijos susilpnėja arba suyra, individas atsiduria tiesioginėje valstybės įtakoje ir neturi jokios apsaugos nuo piktnaudžiavimo valdžia. Tai palengvina autoritarinių režimų, galinčių manipuliuoti individų baime ir izoliacija, kad įgytų ir išlaikytų valdžią, įsigalėjimą.

Arendt taip pat pabrėžė intensyvios techninės pažangos ir masinės visuomenės vaidmenį susvetimėjant ir išstumiant individus. Socialinis audinys transformuojasi, sudarydamas palankią terpę verbuoti ekstremistines partijas. Hannah Arendt šią mintį plėtoja veikale "Totalitarizmo ištakos". Ji teigia, kad sparti technologinė pažanga ir masinės visuomenės atsiradimas prisidėjo prie individų susvetimėjimo ir izoliacijos. Masinėje visuomenėje individai gali jaustis išvarginti ir nuskriausti, netekę bendruomenės ir tapatybės jausmo. Dėl to jie gali tapti pažeidžiami ekstremistinių diskursų, siūlančių priklausymo ir bendro tikslo jausmą. Arendt pabrėžia, kad totalitarizmas maitinasi šiais susvetimėjimo ir izoliacijos jausmais. Jie gali sutelkti masinę paramą siūlydami supaprastintą ideologiją ir žadėdami bendruomeniškumo jausmą.

Pagal kai kurias interpretacijas Veimaro respubliką galima laikyti klasikiniu masinės visuomenės, kurioje vyravo tam tikra anomijos forma, pavyzdžiu. Sociologo Émile'io Durkheimo sukurta anomijos sąvoka apibūdina būseną, kai socialinės normos ir vertybės susilpnėja arba supainiojamos, o tai dažnai sukelia dezorientaciją arba susvetimėjimą. Veimaro respublikos kontekste sparti techninė pažanga, socialiniai ir ekonominiai pokyčiai bei politiniai sukrėtimai galėjo sukurti tokią anomijos būklę. Tai galėjo prisidėti prie to laikotarpio politinio nestabilumo ir ekstremistinių judėjimų, tokių kaip nacių partija, iškilimo. Kalbant apie pilietinę visuomenę, svarbu pažymėti, kad nors kai kurie pilietinės visuomenės elementai šiuo laikotarpiu galėjo susilpnėti arba susiskaldyti, jos nebuvo. Pavyzdžiui, profesinės sąjungos vis dar veikė ir buvo aktyvios. Tačiau jų pastangas daryti įtaką politikai ir atstovauti darbuotojų interesams trukdė vidinė įtampa, politinė poliarizacija ir galiausiai totalitarizmo įsigalėjimas.

Savo straipsnyje "Pilietinė visuomenė ir Veimaro respublikos žlugimas" Bermanas siūlo kitokią nei Hannah Arendt viziją. Bermanas nurodo, kad, priešingai nei manoma, jog Veimaro respublikos laikais pilietinė visuomenė neegzistavo arba buvo inertiška, iš tikrųjų ji buvo labai aktyvi ir dinamiška.[3] Ji pastebi, kad savanoriškos asociacijos pritraukė daugiau narių nei bet kada anksčiau. Parduotuvių savininkai, kepėjai, prekybos darbuotojai, gimnastai, folkloristai, dainininkai ir bažnyčios lankytojai būrėsi į klubus, verbavo naujus narius, organizavo susirinkimus ir planavo daugybę konferencijų ir turnyrų. Tai rodo, kad, nepaisant to meto politinio nestabilumo, pilietinė visuomenė buvo labai aktyvi ir įsitraukusi į visuomeninę veiklą. Šis požiūris kvestionuoja mintį, kad Veimaro respublikos nesėkmę ir totalitarizmo įsigalėjimą visų pirma lėmė tarpinių asociacijų žlugimas arba pilietinės visuomenės nebuvimas.

Sheri Berman darbe pateikiama kompleksinė pilietinės visuomenės poveikio demokratijai analizė. Priešingai Tocqueville'io hipotezei, teigiančiai, kad pilietinės visuomenės gyvybingumas paprastai yra palankus demokratijai, Berman teigia, kad Veimaro respublikos atveju gyvybinga pilietinė visuomenė prisidėjo prie demokratinio eksperimento žlugdymo. Ji teigia, kad didelis asociacijų aktyvumas, užuot stiprinęs demokratiją, iš tikrųjų prisidėjo prie jos silpninimo. Tai galėjo lemti įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, ar šios asociacijos pasitarnavo tolesnei visuomenės poliarizacijai, pakirto socialinį konsensusą arba palengvino ekstremistinių judėjimų iškilimą. Tai rodo, kad pilietinės visuomenės poveikis demokratijai yra sudėtingas ir gali skirtis priklausomai nuo konkrečių aplinkybių ir susijusių asociacijų pobūdžio.

Reikia pasakyti, kad be stiprios nacionalinės vyriausybės ir politinių institucijų, galinčių veiksmingai reaguoti į žmonių rūpesčius, asocijuotumas - aktyvus piliečių dalyvavimas įvairių asociacijų ir organizacijų veikloje - iš tikrųjų gali prisidėti prie visuomenės susiskaldymo, o ne prie jos sanglaudos. Taip gali atsitikti, jei asociacijos taps konkrečių ir segmentuotų reikalavimų reiškimo kanalais, o nacionaliniu lygmeniu nebus veiksmingo jų derinimo mechanizmo. Tokiu atveju asociacijų gausėjimas gali lemti tam tikrą pilietinės visuomenės "balkanizaciją", kai skirtingos grupės susitelkia į savo konkrečius interesus ir jaučiasi vis labiau atskirtos viena nuo kitos. Taigi, užuot palengvinęs demokratiją, nes suteikęs erdvę piliečių dalyvavimui ir viešoms diskusijoms, asociacionizmas galiausiai gali prisidėti prie socialinės struktūros silpnėjimo ir politinio nestabilumo.

Veimaro respublikos laikais kilusį asociacijų aktyvumą galima laikyti reakcija į daugelio vokiečių nusivylimą politinės sistemos tariamais trūkumais. Įstodami į įvairias organizacijas ir klubus piliečiai siekė išreikšti savo nepasitenkinimą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų ir atsiriboti nuo politinės sistemos, kurią laikė neefektyvia ar nepatenkinama. Šios organizacijos dažnai buvo labai įvairios - nuo profesinių asociacijų ir profesinių sąjungų iki laisvalaikio grupių, religinių grupių, sporto klubų ir kultūrinių asociacijų. Šios organizacijos dažnai buvo dialogo, keitimosi idėjomis ir kolektyvinių veiksmų platforma. Vis dėlto kai kuriais atvejais jos taip pat prisidėjo prie visuomenės atomizavimo, nes kūrė pogrupius, orientuotus į konkrečius interesus, o ne į bendrus visuomenės tikslus.

Nacių partija strategiškai pasinaudojo turtingu Vokietijos asociacijų gyvenimu Veimaro respublikos laikais. Įvairios asociacijos ir klubai naciams suteikė platformą savo ideologijai skleisti ir potencialių naujokų šaltinį. Infiltruodamiesi į šias asociacijas ir pritraukdami jų narius savo reikalui, jie galėjo išplėsti savo rėmėjų ratą. Be to, šios asociacijos suteikė būsimiems nacių lyderiams galimybę mokytis ir tobulinti vadovavimo bei organizacinius įgūdžius. Daugelio asociacijų organizacinės struktūros tapo pavyzdžiu nacių partijos struktūroms, leidžiančiu veiksmingai organizuoti veiklą ir greitai mobilizuoti savo narius.

Veimaro respublikos laikotarpiu nacių partija naudojo infiltracijos strategiją, siekdama įsiskverbti į įvairias Vokietijos visuomenės asociacijas ir organizacijas. Patekę į ją, jie ėmė šalinti arba marginalizuoti visus narius, kurie atvirai nepritarė nacių idealams. Tai buvo labai svarbu jų strategijai, kuria jie siekė išplėsti savo įtaką ir kontrolę visoje Vokietijos visuomenėje. Perėmę šių asociacijų kontrolę, jie galėjo skleisti savo ideologiją ir pritraukti daugiau paramos savo tikslui. Be to, ši strategija taip pat padėjo izoliuoti ir marginalizuoti tuos, kurie priešinosi nacizmui, taip sumažinant galimą pasipriešinimą jų atėjimui į valdžią. Asociacijos ir organizacijos, kadaise buvusios demokratinių diskusijų ir įvairių idėjų raiškos erdvėmis, tapo nacių ideologijos skleidimo priemonėmis. Galiausiai šis metodas buvo pagrindinis nacių valdžios užgrobimo ir Vokietijos pavertimo totalitarine valstybe veiksnys.

Tarpukario laikotarpiu Vokietijoje Veimaro Respublika pasižymėjo dideliu ekonominiu ir politiniu nestabilumu, kurį dar labiau padidino didelės skolos ir karo reparacijos po Pirmojo pasaulinio karo. Tokiomis aplinkybėmis daugelis socialinių grupių, įskaitant valstiečius, liko be tinkamo politinio atstovavimo, todėl atsirado erdvė, kuria galėjo pasinaudoti nacių partija. Ekonominė krizė ypač paveikė valstiečius, kurie ėmė trauktis iš tradicinio politinio gyvenimo, o vietoj to kreipėsi į įvairias asociacijas ir organizacijas, kad išreikštų savo nusiskundimus. Šioje vietoje nacių partija ėmėsi veiksmų, suvokdama galimybę išplėsti savo rėmėjų ratą. Įsiskverbę į valstiečių asociacijas, tokias kaip Reichslandbund, milijonus narių turinčią agrarinę sąjungą, ir perėmę jų kontrolę, naciai galėjo pasiekti ir paveikti didelę Vokietijos gyventojų dalį. Pradėdami nuo žemesnių pareigų ir kildami iki aukščiausių organizacijos ešelonų, jie sugebėjo nukreipti organizaciją į oficialią paramą nacių partijai. Tai buvo pagrindinė nacizmo iškilimo strategija. Infiltruodami šias asociacijas ir pritardami jų ideologijai, naciai galėjo išplėsti savo paramos bazę ir sustiprinti politinę įtaką. Tai taip pat padėjo jiems pasinaudoti esamu socialiniu ir ekonominiu nepasitenkinimu, nes suteikė struktūrą ir kryptį tiems, kurie jautėsi palikti nuošalyje arba ignoruojami esamų politinių institucijų.

Sėkminga nacių infiltracija į pilietinės visuomenės asociacijas atliko svarbų vaidmenį jiems ateinant į valdžią. Šios asociacijos, iš pradžių skirtos pilietinei visuomenei ir demokratiniam dalyvavimui stiprinti, buvo užgrobtos, kad tarnautų nacių partijos interesams. Perėmę šių organizacijų kontrolę, naciai galėjo naudotis didelėmis narių bazėmis ir panaudoti jas savo ideologijai skleisti bei politinei paramai stiprinti. Tačiau svarbu pažymėti, kad tai buvo tik vienas iš kelių veiksnių, prisidėjusių prie Hitlerio ir nacių partijos iškilimo. Kiti veiksniai, tokie kaip ekonominė krizė, vidaus politinė įtampa ir tradicinių politinių partijų nesėkmės, atliko lemiamą vaidmenį šiame procese.

Sheri Berman teigia, kad stipri pilietinė visuomenė, pasižyminti dideliu asociatyvumu, palengvino nacizmo iškilimą tarpukario Vokietijoje. Naciai pasinaudojo pilietinės visuomenės stiprumu, kad infiltruotųsi į asociacijas, jas kontroliuotų ir panaudotų politiniams tikslams. Arendt teigė, kad tarpinių asociacijų dezintegracija ir dėl to atsiradusi socialinė izoliacija buvo pagrindiniai totalitarizmo iškilimo veiksniai. Tačiau Berman teigia, kad Veimaro Vokietijos atveju asociacijų perteklius, o ne jų nebuvimas prisidėjo prie nacizmo iškilimo. Visais atvejais šios teorijos atkreipia dėmesį į tuometinės situacijos sudėtingumą ir pabrėžia, kad nacizmo iškilimo negalima sieti su viena priežastimi, o veikiau su daugeliu tarpusavyje susijusių veiksnių.

Anot Sheri Berman, vien tik stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė negali užtikrinti stabilaus ir veikiančio demokratinio režimo. Pačios politinės institucijos taip pat turi būti tvirtos ir gebėti reaguoti į visuomenės rūpesčius ir poreikius. Remdamasi Veimaro Respublikos kontekstu, Berman teigia, kad veiksmingų politinių institucijų nebuvimas paliko vakuumą, kurį bandė užpildyti pilietinės asociacijos. Tačiau be stiprių politinių institucijų paramos šios asociacijos galiausiai prisidėjo prie socialinio susiskaldymo ir socialinės sanglaudos silpnėjimo, sudarydamos palankias sąlygas nacizmo iškilimui. Iš tiesų stiprios politinės institucijos yra būtinos siekiant demokratinėje visuomenėje palaikyti tvarką, stabilumą ir pagarbą teisinei valstybei. Jos taip pat atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant konfliktus ir priimant bendruosius interesus atitinkančius sprendimus. Jei šios institucijos yra silpnos arba neveiksmingos, tai gali sukelti visuotinį gyventojų nepasitenkinimą ir nusivylimą, sukurti palankią aplinką antidemokratiniams judėjimams atsirasti.

Asociatyvumas, bendruomeniškumo jausmas ir pilietinis aktyvumas dažnai yra šeimoje ir visuomenėje perduodamos vertybės. Jos sudaro dalį to, ką galima pavadinti "demokratine kultūra", skatinančia pilietinį dalyvavimą ir įsitraukimą į politinį gyvenimą. Stipri demokratinė kultūra skatina žmones įsitraukti į savo bendruomenės veiklą, informuoti save apie politinius klausimus, pagarbiai diskutuoti šiais klausimais ir balsuoti rinkimuose. Šiam elgesiui įtakos gali turėti išsilavinimas, šeimos vertybės, gyvenimo patirtis ir socialinis bei politinis kontekstas. Šia prasme visuomenė, kurioje vertinamas asocijuotumas ir pilietinis aktyvumas, gali skatinti aktyvesnį dalyvavimą politikoje, geresnį politinių klausimų supratimą ir toleranciją skirtingoms nuomonėms. Tačiau, kaip teigia Sheri Berman, vien tik stipri asociacijų kultūra negali palaikyti stabilios demokratijos, jei politinės institucijos yra silpnos arba neveiksmingos.

Ekonomikos įtaka politiniam stabilumui[modifier | modifier le wikicode]

Išoriniai ekonominiai veiksniai[modifier | modifier le wikicode]

Veimaro respublikos žlugimui lemiamą vaidmenį atliko išoriniai ekonominiai veiksniai.

 • Versalio sutartis (1919 m.): Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, sąjungininkai pripažino Vokietiją atsakinga už konfliktą ir pagal Versalio sutartį turėjo prisiimti dideles ekonomines reparacijas. Šios reparacijos smarkiai prislėgė Vokietijos ekonomiką ir sukėlė didelį gyventojų nepasitenkinimą, prisidėdamos prie politinio nestabilumo.
 • Didžioji depresija (1929 m.): Pasaulinė ekonomikos krizė, kilusi po 1929 m. Volstrito kracho, turėjo katastrofiškų padarinių Vokietijos ekonomikai. Išaugo nedarbas ir ekonomika patyrė nuosmukį. Tokia padėtis pakurstė visuomenės nepasitenkinimą ir kraštutinių jėgų, ypač nacių, kurie žadėjo pakeisti ekonomiką ir atkurti Vokietijos didybę, iškilimą.
 • Prekybos ir finansiniai santykiai: Vokietija, siekdama paremti savo ekonomiką, labai priklausė nuo užsienio paskolų, ypač nuo Amerikos paskolų. Prasidėjus Didžiajai depresijai ir atšaukus šias paskolas, Vokietijos ekonomika smarkiai nukentėjo.
 • Hiperbolinė infliacija: Pirmaisiais Veimaro respublikos metais Vokietijoje buvo hiperbolizuota infliacija, iš dalies dėl pinigų spausdinimo karo reparacijoms apmokėti. Ši hiperinfliacija sumažino valiutos vertę ir nuniokojo Vokietijos ekonomiką.

Šie išoriniai ekonominiai veiksniai sukūrė ekonominio nestabilumo ir netikrumo atmosferą, kuri pakirto paramą Veimaro Respublikai ir palengvino Adolfo Hitlerio ir nacių atėjimą į valdžią.

Didžioji depresija, kilusi po 1929 m. biržos griūties, turėjo pragaištingų padarinių visame pasaulyje, ne išimtis buvo ir Vokietija. Ekonominė krizė sukėlė didelį nedarbą, visuotinį skurdą ir pasitikėjimo ekonominėmis ir politinėmis institucijomis žlugimą. Šios sąlygos pakirto Veimaro respublikos autoritetą ir sudarė palankias sąlygas ekstremistinėms partijoms, ypač Adolfo Hitlerio nacių partijai, iškilti. Dėl ekonominės krizės Vokietijoje paaštrėjo esami politiniai ir socialiniai nesutarimai ir Veimaro Respublikos vadovams tapo vis sunkiau išlaikyti politinį konsensusą. Ypač masinis nedarbas ir ekonominiai sunkumai skatino gyventojų nepasitenkinimą. Tuo sumaniai pasinaudojo Hitleris ir naciai, žadėję atkurti Vokietijos didybę ir išspręsti jos ekonomines problemas. Be to, dėl Didžiosios depresijos Vokietija tapo pažeidžiamesnė dėl išorės ekonominio spaudimo, ypač dėl užsienio paskolų, nuo kurių Vokietijos ekonomika buvo labai priklausoma, atšaukimo. Trumpai tariant, XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžios pasaulinė ekonominė krizė suvaidino lemiamą vaidmenį žlungant Veimaro respublikos demokratinei ir politinei santvarkai, sudarydama sąlygas nacių atėjimui į valdžią.

Jei ne 1929 m. ekonominė krizė ir po jos prasidėjusi Didžioji depresija, Veimaro respublikos politinė sistema būtų išsilaikiusi ilgiau. Ekonominė krizė sustiprino Vokietijos visuomenės, ypač darbininkų ir viduriniosios klasės, nusivylimą ir sukūrė nepasitenkinimo bei netikrumo atmosferą. Dėl to gyventojai tapo imlesni ekstremistinių partijų, ypač nacių partijos, kuri žadėjo išspręsti Vokietijos ekonomines problemas ir atkurti jos didybę, idėjoms. Jei ekonominė padėtis nebūtų sparčiai blogėjusi, tikėtina, kad nacių partija nebūtų galėjusi sulaukti tokios didžiulės paramos. Tačiau svarbu pažymėti, kad nors ekonominė krizė suvaidino lemiamą vaidmenį nacizmo iškilimui ir Veimaro respublikos žlugimui, įtakos turėjo ir kiti veiksniai, įskaitant giliai įsišaknijusias politines ir institucines problemas. Taigi, nors ekonominė krizė neabejotinai pagreitino procesą, neaišku, ar Veimaro Respublika būtų išlikusi be jos.

Une,ployment rate and vote for the nation socialist party (weimar).png

Šioje diagramoje pavaizduoti nedarbo lygio ir už nacius atiduotų balsų skaičiaus pokyčiai. Nors tiesioginio priežastinio ryšio nėra, šie du veiksniai tarpusavyje labai susiję. Tai puikus pavyzdys, kaip duomenis galima panaudoti istorinėms tendencijoms iliustruoti. Koreliacija tarp šių dviejų veiksnių rodytų, kad, didėjant nedarbui, didėjo ir parama naciams. Tačiau koreliacija neįrodo priežastinio ryšio. Šiems dviem veiksniams galėjo turėti įtakos trečias veiksnys, pavyzdžiui, pasaulinė ekonomikos krizė, arba jie vystėsi vienu metu, bet nepriklausomai vienas nuo kito. Nepaisant to, nedarbo ir paramos naciams koreliacija atitiktų idėją, kad ekonominiai sunkumai prisidėjo prie didesnės paramos naciams. Tai gali reikšti, kad rinkėjus patraukė nacių partijos pažadai sutvarkyti ekonomiką ir sumažinti nedarbą. Tai pavyzdys, kaip ekonominių veiksnių analizė gali padėti suprasti Veimaro Respublikos žlugimą ir nacizmo iškilimą.

National income 1929 - 1932.png

Vokietija buvo antra po Jungtinių Amerikos Valstijų, labiausiai nukentėjusi nuo krizės. Lentelėje pateikti duomenys patvirtina šį teiginį ir rodo, kad Vokietijoje ir Jungtinėse Valstijose ekonomikos nuosmukis buvo didžiausias. Kaip matyti iš lentelės, Vokietijos ekonomikos lygis smarkiai smuko, nusileisdamas tik Jungtinėms Valstijoms. Tai įvyko Didžiosios depresijos, prasidėjusios 1929 m. biržos griūtimi ir paveikusios daugelį pasaulio šalių, fone. Tai turėjo didelių pasekmių Veimaro Respublikai, nes ekonominė krizė padidino esamą socialinę ir politinę įtampą ir prisidėjo prie nacizmo iškilimo. Tikėtina, kad blogėjanti ekonominė padėtis padidino Vokietijos gyventojų nusivylimą ir nusivylimą, todėl jie tapo imlesni ekstremistinei ir nacionalistinei nacių partijos retorikai.

Unemployment rate 1929 1933.png

Per 1930-ųjų ekonomikos krizę nedarbas Vokietijoje pasiekė precedento neturintį lygį. Nuo 1932 iki 1933 m. darbo neturėjo maždaug šeši milijonai žmonių, t. y. daugiau kaip 40 % šalies darbingų gyventojų. Tokia padėtis sukėlė visuotinį ekonominį vargą ir padidino socialinę bei politinę įtampą. Daugelis vokiečių, susidūrę su ekonominiu nestabilumu ir neaiškia ateitimi, atsigręžė į ekstremistinius politinius judėjimus, pavyzdžiui, nacių partiją, kuri žadėjo stabilumą ir nacionalinės didybės atgaivinimą. Taigi prastėjančios ekonominės sąlygos atliko svarbų vaidmenį mažėjant pasitikėjimui Veimaro Respublika ir kylant nacizmui, o tai galiausiai lėmė Respublikos žlugimą ir Adolfo Hitlerio atėjimą į valdžią 1933 m.

Vidaus ekonominiai veiksniai[modifier | modifier le wikicode]

Norint suprasti Veimaro Respublikos žlugimą, labai svarbu išanalizuoti vidinius ekonominius veiksnius, nes ekonominės sąlygos tiesiogiai veikė to meto politinį ir socialinį klimatą.

 • Infliacija ir pinigų nestabilumas: XX a. trečiajame dešimtmetyje Vokietiją smarkiai paveikė hiperinfliacija. Infliacija sunaikino daugelio vokiečių santaupas ir susilpnino pasitikėjimą vyriausybės gebėjimu valdyti ekonomiką.
 • Didelis nedarbas: Per Didžiąją depresiją nedarbas Vokietijoje pasiekė precedento neturintį lygį. Plačiai paplitęs nedarbas didino skurdą ir vargą, skatino nepasitenkinimą vyriausybe.
 • Skolos ir karo reparacijos: Po Versalio sutarties Vokietijai teko didžiulė karo reparacijų našta, kuri darė didelį spaudimą ekonomikai. Skolos taip pat ribojo vyriausybės galimybes investuoti į ekonomikos atkūrimo programas ar socialines priemones.
 • Institucinė ir politinė disfunkcija: Mažas ekonomikos augimas ir vyriausybės nesugebėjimas įgyvendinti veiksmingų reformų pakirto pasitikėjimą liberaliąja demokratija.
 • Socialinė ir ekonominė nelygybė: Ekonomikos krizė dar labiau padidino nelygybę, skatindama socialinį nepasitenkinimą ir politinę poliarizaciją.
 • Krizė žemės ūkio sektoriuje: Vokietijos ūkininkai patyrė kainų krizę ir dideles skolas, o tai paskatino paramą radikaliems politiniams judėjimams.

Vidinių ekonominių veiksnių analizė svarbi, nes padeda suprasti, kaip ekonominis nestabilumas, nesugebėjimas veiksmingai valdyti ekonomiką ir nepasitikėjimas vyriausybe prisidėjo prie Veimaro respublikos žlugimo ir nacizmo iškilimo.

Didžiosios depresijos metu būdamas Vokietijos kancleriu, Brüningas pasirinko griežto taupymo metodą ekonominei krizei valdyti. Šis metodas apėmė didelį valstybės išlaidų mažinimą, įskaitant nedarbo pašalpų mažinimą, priimant nepaprastosios padėties dekretus, kuriais buvo apeinamas parlamentinis teisėkūros procesas. Ši strategija buvo prieštaringai vertinama ir prisidėjo prie didėjančio visuomenės nepasitenkinimo. Brüningas taip pat ėmėsi darbo užmokesčio defliacijos politikos - siekdamas padidinti ekonomikos konkurencingumą, jis mažino darbo užmokestį. Tačiau ši politika pablogino ekonominę padėtį, nes sumažino darbuotojų perkamąją galią ir pagilino nuosmukį. Pinigų politikos srityje Brüningas pasirinko ribojamąją politiką, baimindamasis, kad infliacija taps nekontroliuojama, jei centrinis bankas į ekonomiką įlies per daug likvidumo. Todėl, užuot švelninęs kreditavimą, kad paskatintų ekonomiką, jis laikėsi griežtos pinigų politikos. Trumpai tariant, Brüningo ekonominė politika Didžiosios depresijos laikotarpiu buvo kritikuojama už tai, kad ji pagilino ekonominę krizę ir prisidėjo prie didėjančio socialinio nepasitenkinimo - veiksnių, turėjusių lemiamą reikšmę Veimaro respublikos žlugimui.

Griežto taupymo politika, įgyvendinama reaguojant į ekonominę krizę, dažnai gali ne pagerinti, o pabloginti padėtį. Viešųjų išlaidų mažinimas ir ekonomikos susitraukimas nuosmukio metu gali pagilinti ekonomikos nuosmukį ir padidinti nedarbą. Veimaro respublikos atveju Brüningo taupymo politika neišsprendė nedarbo problemos ir tikriausiai prisidėjo prie ekonominės krizės gilėjimo. Pavyzdžiui, sumažinus bedarbio pašalpas, iš sunkiai besiverčiančių žmonių kišenių buvo atimti pinigai, todėl sumažėjo visuminė ekonominė paklausa ir dar labiau sulėtėjo ekonomikos augimas. Galiausiai ši politika prisidėjo prie socialinio pasipiktinimo ir nepasitenkinimo didinimo, sudarydama palankią terpę nacizmo iškilimui. Šios pamokos aktualios ir šiandien, kai politinių ir ekonominių sprendimų priėmėjai visame pasaulyje sprendžia ekonominių krizių valdymo klausimus.

Paulas Krugmanas atkakliai kritikavo griežto taupymo politiką, vykdytą reaguojant į 2008 m. pasaulinę finansų krizę. Jo nuomone, ši politika ne sprendė, o gilino ekonomines problemas. Jis pasisakė už skatinamąją paklausos didinimo politiką, kuri, jo manymu, leistų sparčiau atsigauti ekonomikai ir galiausiai sumažinti skolą bei deficitą. Krugmanas teigia, kad pagrindinė problema nuosmukio metu yra ne valstybės skolos lygis, o visuminės paklausos trūkumas ekonomikoje. Kai namų ūkiai ir įmonės mažina išlaidas, dėl to mažėja gamybos apimtis, užimtumas ir pajamos, o tai dar labiau mažina paklausą. Norėdamas nutraukti šią spiralę, Krugmanas pasisako už didesnes valstybės išlaidas, kurios skatintų paklausą ir atgaivintų ekonomiką.

Antisemitinės kultūros poveikis visuomenei[modifier | modifier le wikicode]

Antisemitizmas vaidino svarbų vaidmenį Veimaro Respublikos politinėje kultūroje, o vėliau ir nacių partijos atėjime į valdžią. Ši rasinių prietarų forma, kuriai būdingas priešiškumas, diskriminacija ar išankstinis nusistatymas žydų atžvilgiu, buvo pagrindinis nacių ideologijos elementas. Antisemitizmas Europoje turi ilgą istoriją, siekiančią viduramžius. Tačiau XIX-XX a. jis įgavo naują formą, sujungdamas tradicinius religinius prietarus, pseudomokslines rasines teorijas ir socialinius bei ekonominius stereotipus. Veimaro respublikos kontekste antisemitizmas buvo pasitelkiamas siekiant atpirkimo ožiu paversti žydus kaltais dėl įvairių socialinių ir ekonominių problemų, įskaitant Vokietijos pažeminimą po Pirmojo pasaulinio karo, didžiulę infliaciją ir nedarbą. Nacių partija pasinaudojo šiais antisemitiniais prietarais, kad gautų paramą. Kurstydami kurstančias kalbas, propagandą ir smurto veiksmus, jie sukūrė baimės ir neapykantos žydams atmosferą, kuri palengvino jiems užimti valdžią ir galiausiai privedė prie Holokausto siaubo.

Danielis Goldhagenas savo knygoje "Hitlerio savanoriai egzekutoriai: Goldh Goldenas, "Paprastieji vokiečiai ir Holokaustas", pateikia prieštaringą tezę, teigdamas, kad aršus, eliminacinis antisemitizmas buvo giliai įsišaknijęs Vokietijos kultūroje dar gerokai prieš Hitleriui ateinant į valdžią. [4] Jis teigia, kad šis antisemitizmas, kuris neapsiribojo vien diskriminacija, bet palaikė visišką žydų sunaikinimą, buvo pagrindinis elementas, leidęs išsivystyti Holokaustui. Goldhagenas teigia, kad šis eliminacinis antisemitizmas buvo taip plačiai paplitęs tarp Vokietijos gyventojų, kad asmenys, dalyvavę žydų naikinime, tai darė savanoriškai, įsitikinę savo reikalo teisingumu. Šią mintį išreiškia knygos pavadinime esantis terminas "savanoriški vykdytojai". Pažymėtina, kad ši tezė tarp istorikų vertinama prieštaringai. Kai kurie kritikuoja Goldhageno apibendrinimą ir teigia, kad jam trūksta niuansų, nes neatsižvelgiama į tuometinės Vokietijos visuomenės požiūrių ir elgsenos įvairovę. Nepaisant to, Goldhageno darbas padarė didelę įtaką diskusijoms apie Holokausto priežastis ir atsakomybę už jį.

Danielio Goldhageno knyga "Hitlerio savanoriai egzekutoriai" priklauso politinės kultūros sričiai, nes joje nagrinėjama, kaip sociokultūriniai prietarai ir ideologijos, ypač antisemitizmas, buvo diegiami per švietimą ir socializaciją ir kaip šie įsitikinimai darė įtaką žmonių pasaulio suvokimui ir jų tolesniems veiksmams.

A. Goldhageno knygoje "Hitlerio savanoriai egzekutoriai" pateikiama kontroversiška teorija, kad Vokietijos kultūroje giliai įsišaknijęs antisemitizmas paskatino daugelį vokiečių aktyviai dalyvauti naikinant žydus per Holokaustą. Pasak Goldhageno, daugelis egzekutorių buvo įsitikinę, kad dalyvaudami žydų naikinime elgiasi moraliai teisingai, nes manė, kad žydai kelia grėsmę visuomenės kūnui. Ši teorija išryškina potencialiai pražūtingą neapykantos ir prietarų, įsišaknijusių kultūroje ir visuomenėje, įtaką. Ji taip pat pabrėžia individualios atsakomybės svarbą kolektyviniuose veiksmuose ir pasyvumo ar bendrininkavimo neteisybės akivaizdoje pavojų.

Neabejotina, kad antisemitizmas, deja, buvo svarbi Europos ir Vokietijos kultūros dalis dar gerokai iki nacizmo iškilimo. Tačiau svarbu pabrėžti, kad žydų stigmatizavimas ir diskriminavimas nebuvo vienodai paplitęs ir nebuvo priimtinas visoms socialinėms ar politinėms grupėms. Vokietijos imperijos ir Veimaro respublikos laikais daugelis politinių partijų galėjo įtvirtinti antisemitinius stereotipus ir skatinti diskriminaciją. Vis dėlto ne visos jos pritarė eliminacinei antisemitinei ideologijai, kokią propagavo naciai. Iš tiesų Vokietijos socialdemokratija šiuo požiūriu buvo viena iš reikšmingų išimčių. Vokietijos socialdemokratų partija (SPD) buvo kairioji partija, pasisakanti už lygybę ir socialinį teisingumą, ir buvo atviresnė žydų įtraukimui į savo gretas. Nepaisant to, net ir SPD nesugebėjo veiksmingai pasipriešinti antisemitizmui, kuris tuo metu buvo įsišaknijęs Vokietijos visuomenėje. Šie niuansai yra svarbūs norint suprasti sudėtingą šio laikotarpio Vokietijos kultūros ir politikos kontekstą ir tai, kaip jie galėjo prisidėti prie nacizmo ir Holokausto iškilimo. Taip pat pabrėžiama, kaip svarbu priešintis išankstiniam nusistatymui ir diskriminacijai visais visuomenės lygmenimis, kad ateityje būtų užkirstas kelias tokiems tragiškiems įvykiams.

Antisemitizmas suvaidino lemiamą vaidmenį nacių partijos iškilimui ir vėlesniam Veimaro Respublikos žlugimui. Naciai pasinaudojo Vokietijos visuomenėje jau egzistavusiu antisemitizmu, sustiprindami ir susistemindami jį savo diskurse ir politikoje. Adolfas Hitleris ir nacių partija naudojo antisemitizmą kaip politinę priemonę, kad sutelktų savo rėmėjų gretas ir dėl visų Vokietijos ekonominių, socialinių ir politinių problemų apkaltintų žydus. Jie skleidė antisemitinius mitus, tokius kaip "pasaulinis žydų sąmokslas" ir "finansinis judaizmas", kurie prisidėjo prie žydų dehumanizavimo ir delegitimizavimo daugelio vokiečių akyse. 1933 m. sausį naciams užgrobus valdžią, baigėsi Veimaro respublika ir prasidėjo brutalus autoritarinis režimas, per Holokaustą sistemingai išžudęs šešis milijonus žydų. Tai akivaizdus įrodymas, kaip antisemitizmas ir kitos neapykantos formos gali būti panaudotos demokratijai pakenkti ir genocido politikai skatinti.

Vokiečių antisemitinė kultūra prieš Veimaro respubliką ir Veimaro respublikos laikotarpiu rėmėsi keliomis pavojingomis išankstinėmis nuostatomis apie žydus. Šie stereotipai ir prietarai atliko lemiamą vaidmenį plintant antisemitizmui ir galiausiai palengvino nacizmo iškilimą.

 • Žydai skiriasi nuo vokiečių: Ši idėja buvo pagrįsta religiniais, etniniais ir rasiniais prietarais. Žydai dažnai buvo laikomi atskiros "rasės" atstovais, nors daugelis Vokietijos žydų ištisas kartas buvo integravęsi į Vokietijos visuomenę ir prisidėjo prie visų Vokietijos kultūrinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo aspektų.
 • Žydai yra visiška vokiečių priešingybė: Ši idėja buvo grindžiama nuostata, kad žydai iš esmės prieštarauja vokiečių "sielai" ir kenkia vokiečių identitetui. Šie stereotipai dažnai buvo siejami su antisemitiniais mitais, pavyzdžiui, apie "finansinį judaizmą" arba "žydiškąjį bolševizmą".
 • Šie skirtumai nėra geranoriški, žydai yra "blogis": Tai pats pavojingiausias stereotipas, dėl kurio žydai buvo dehumanizuojami ir kuris palengvino jų persekiojimą. Žydai dažnai buvo vaizduojami kaip visų Vokietijos problemų priežastis, pradedant Pirmojo pasaulinio karo pralaimėjimu ir baigiant Veimaro respublikos ekonomine krize. Toks diskursas sudarė sąlygas sistemingam žydų genocidui per Holokaustą.

Šios idėjos sukūrė nuodingą aplinką, kuri palengvino nacių atėjimą į valdžią ir Veimaro Respublikos žlugimą.

Antisemitiniai prietarai buvo stipriai įsišakniję daugelyje Vokietijos visuomenės sluoksnių, o šie stereotipai dažnai buvo naudojami Vokietijos nelaimėms - kariniams pralaimėjimams, ekonominiams sunkumams ar politiniam nestabilumui - paaiškinti. Tai nėra tik Vokietijai būdingas reiškinys. Vis dėlto tai ypač ryškus pavyzdys, kaip tam tikros grupės atpirkimo ožio ieškojimas gali nukreipti dėmesį nuo tikrųjų struktūrinių ir institucinių problemų. Šie išankstiniai nusistatymai kartu su sunkia ekonomine krize ir politiniu nestabilumu sudarė palankią dirvą nacizmui iškilti. Naciai sėkmingai pasinaudojo šiais prietarais ir baimėmis, kad pelnytų visuomenės paramą ir galiausiai užimtų valdžią. Atėję į valdžią, jie įgyvendino žydų persekiojimo ir naikinimo politiką, kurios kulminacija tapo Holokaustas.

Asmeninė atsakomybė už Respublikos žlugimą[modifier | modifier le wikicode]

Labai svarbu pažymėti, kad struktūriniai veiksniai, tokie kaip ekonominė krizė, paplitęs antisemitizmas, politinė kultūra ir instituciniai trūkumai, sukūrė aplinką, kurioje nacių režimas galėjo atsirasti ir suklestėti. Tačiau jie nėra išsamus Veimaro Respublikos žlugimo ir Hitlerio iškilimo paaiškinimas. Trečiojo reicho atsiradimas nebuvo iš anksto nulemtas, tai buvo keletas konkrečių asmenų sprendimų, priimtų lemiamais momentais. Šiuos sprendimus priėmė įvairūs veikėjai, įskaitant tokius politikus kaip Hindenburgas, tokius ekonomistus kaip Brüningas, nacių partiją finansavusius verslo lyderius ir net paprastus rinkėjus, kurie parėmė partiją prie balsadėžių.

Asmeninės atsakomybės klausimas yra dar vienas sudėtingas Veimaro Respublikos žlugimo ir nacizmo iškilimo analizės aspektas. Tai apima įvairių politinių, ekonominių, karinių ar civilinių veikėjų veiksmus ir sprendimus. Pavyzdžiui, to meto politiniai lyderiai priėmė sprendimus, kurie prisidėjo prie demokratijos silpnėjimo ir nacizmo iškilimo. Kancleris Heinrichas Brüningas vykdė griežto taupymo politiką, kuri sustiprino Didžiosios depresijos padarinius Vokietijoje ir prisidėjo prie politinio nestabilumo. Veimaro respublikos prezidentas Paulis von Hindenburgas 1933 m. paskyrė Adolfą Hitlerį kancleriu, nepaisydamas nuogąstavimų dėl ekstremistinės nacių partijos darbotvarkės. Šis pasirinkimas atvėrė kelią nacių diktatūros įsigalėjimui. Pramonininkai ir bankininkai, finansavę nacių partiją, taip pat buvo iš dalies atsakingi už jos iškilimą. Hitleryje ir jo partijoje jie įžvelgė būdą pasipriešinti komunizmui ir apsaugoti savo ekonominius interesus. Galiausiai, nuo atsakomybės neatleisti ir patys Vokietijos gyventojai. Daugelis rinkimuose palaikė nacių partiją, patraukti jos pažadų atkurti Vokietijos didybę ir užbaigti ekonominę krizę. Kiti tylėjo arba aktyviai kolaboravo su nacių režimu, kai šis jau buvo atėjęs į valdžią.

Adolfo Hitlerio iškilimas į Vokietijos kanclerio postą neįvyko tiesiog atsitiktinai ar kaip neišvengiama to meto Vokietijos struktūrinių problemų pasekmė. Jis buvo tam tikrų įtakingų asmenų Vokietijos valstybės viršūnėse sąmoningų politinių išskaičiavimų rezultatas. 1933 m., susidūręs su politiniu nestabilumu ir nacių partijos iškilimu, prezidentas Paulis von Hindenburgas paskyrė Hitlerį kancleriu, tikėdamasis jį kontroliuoti ir pasinaudoti jo populiarumu vyriausybei stabilizuoti. Šiam pasirinkimui didelę įtaką darė pagrindiniai Hindenburgo patarėjai, tokie kaip Franzas von Papenas, kurie manė, kad gali manipuliuoti Hitleriu savo naudai. Šie asmenys labai neįvertino Hitlerio gebėjimo įtvirtinti savo valdžią, kai tik jis pradės vadovauti vyriausybei. Jie nenumatė jo siekio Veimaro respublikos parlamentinę demokratiją paversti totalitarine diktatūra, kontroliuojama nacių partijos. Šis nedidelės grupės asmenų priimtas sprendimas turėjo katastrofiškų padarinių ne tik Vokietijai, bet ir visam pasauliui. Jis pabrėžia atskirų politinių sprendimų svarbą ir jų potencialą formuoti istoriją, ypač krizės ir netikrumo laikais.

Hitlerio siekiai ir ketinimai buvo aiškiai išdėstyti jo knygoje "Mein Kampf", pirmą kartą išleistoje 1925 m. Šiame manifeste buvo išdėstyta jo rasistinė, antisemitinė ir nacionalistinė ideologija bei noras panaikinti Versalio sutartį ir išplėsti Vokietijos teritoriją. Tačiau daugelis Vokietijoje ir užsienyje menkino Hitlerio ir nacių partijos keliamą grėsmę. Vieni jo žodžius laikė tik retorika, skirta politinei paramai laimėti, o kitiems labiau rūpėjo komunizmo grėsmė. Kai kurie tikėjo, kad galės kontroliuoti Hitlerį ir juo manipuliuoti, kai jis bus valdžioje. Be to, Didžiosios depresijos ir masinio nedarbo sąlygomis daugelis vokiečių buvo beviltiški ir pikti, todėl nacių partijos žinia tapo patrauklesnė. Hitlerio pažadas atkurti Vokietijos didybę ir suteikti darbo bei maisto rūpinosi daugeliu rinkėjų.

Neabejotina, kad yra tam tikra kolektyvinė atsakomybė už tai, kad ignoruojamas ar sumenkinamas iš tiesų pavojingas nacizmo pobūdis. Šis ignoravimas, o gal neigimas, pasireiškė keliais lygmenimis. Viena vertus, kai kurie manė, kad gali pasinaudoti Hitleriu savo naudai, manipuliuodami juo arba kontroliuodami jo politiką, kai jis bus valdžioje. Taip elgėsi kai kurie konservatyvūs politiniai lyderiai ir Vokietijos pramonininkai, kurie manė, kad Hitlerio parama galėtų stabilizuoti šalį ir atremti komunistų grėsmę. Kita vertus, daugelis paprastų Vokietijos piliečių, išvargintų ekonominių ir politinių sunkumų, daugiausia dėmesio skyrė patraukliems Hitlerio pažadams atkurti Vokietijos didybę ir pagerinti jų gyvenimo kokybę, ignoruodami arba sumenkindami jo autoritarines ir antisemitines tendencijas. Svarbu paminėti ir tarptautinės bendruomenės atsakomybę, kuri nepakankamai reagavo į nacizmo įsigalėjimą Vokietijoje. Vakarų šalys, vis dar traumuotos Pirmojo pasaulinio karo ir nukentėjusios nuo Didžiosios depresijos, dažnai laikėsi nuolaidžiavimo nacistinei Vokietijai politikos, taip prisidėdamos prie Hitlerio atėjimo į valdžią.

Vienas iš nerimą keliančių Hitlerio atėjimo į valdžią aspektų buvo tai, kad daugelis to meto politinių veikėjų nesuprato arba nepakankamai įvertino nacių partijos prigimtį ir jos ketinimus. Šį nesupratimą galima paaiškinti keliais veiksniais.

 • Dėmesio nukreipimas: XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmečiuose Vokietija susidūrė su daugybe krizių - hiperboline infliacija, didžiuliu nedarbu, socialiniais neramumais ir komunizmo iškilimu. Šios neatidėliotinos problemos nukreipė politinių veikėjų dėmesį nuo potencialios nacių partijos keliamos grėsmės.
 • Nacizmo nuvertinimas: Daugelis Vokietijos politinio ir ekonominio elito atstovų nacių partiją laikė marginaliniu, net folkloriniu judėjimu ir nepakankamai įvertino jos keliamą grėsmę. Jie manė, kad, patekę į valdžią, galės kontroliuoti Hitlerį arba juo manipuliuoti.
 • Sąmoningas nežinojimas: Kai kurie politiniai ir ekonominiai veikėjai galėjo nuspręsti ignoruoti tamsiuosius nacių programos aspektus, laikydami ją apsauga nuo komunizmo ir keliu į politinį bei ekonominį stabilumą.
 • Kompetencijos stoka: Dėl unikalaus nacizmo pobūdžio ir jo politinių bei propagandos metodų naujumo tuometiniams ekspertams galėjo būti sunku suprasti ir tinkamai įvertinti jo keliamą grėsmę.

Deja, tikslaus įvertinimo stoka ir nepakankamas nacių grėsmės įvertinimas padėjo Hitleriui lengviau ateiti į valdžią su visais mums žinomais tragiškais padariniais.

Von Hindenburg

Hitleris ir Hindenburgas, 1933 m. gegužės 1 d.

Paulas von Hindenburgas buvo svarbus Vokietijos politikos veikėjas prieš Adolfo Hitlerio atėjimą į valdžią. Nuo 1925 m. būdamas Vokietijos prezidentu, Hindenburgas skyrė kanclerį, todėl turėjo didelę įtaką Vokietijos politikai.

Kai XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje Vokietiją sukrėtė ekonominė krizė, Hitlerio nacių partija išpopuliarėjo ir tapo didžiausia partija Reichstage (Vokietijos parlamente). Nepaisant to, Hindenburgas dvejojo, ar skirti Hitlerį kancleriu dėl jo akivaizdžių ekstremistinių polinkių ir autoritarinio nacių partijos stiliaus. Tačiau po kelių nesėkmingų bandymų stabilizuoti vyriausybę vadovaujant kitiems kancleriams ir didėjant įvairių politinių ir ekonominių grupių spaudimui, Hindenburgas galiausiai pasidavė ir 1933 m. sausio mėn. paskyrė Hitlerį kancleriu.

Hindenburgas tikėjosi, kad Hitleris, remiamas kitų nuosaikesnių konservatorių vyriausybėje, sugebės kontroliuoti nacių partiją ir ją sušvelninti. Tačiau šis sprendimas lėmė priešingą rezultatą, nei jis tikėjosi. Hitleris greitai įtvirtino savo valdžią, nustumdamas į šalį kitas politines partijas ir palaipsniui naikindamas visas politinės nesantaikos formas, galiausiai įtvirtindamas totalitarinį Trečiojo reicho režimą. Savo ruožtu Hindenburgas liko beveik bejėgis šių įvykių akivaizdoje ir 1934 m. rugpjūtį mirė, o Hitleris sujungė prezidento ir kanclerio postus ir pasiskelbė Vokietijos fiureriu. Trumpai tariant, Pauliui von Hindenburgui, kaip prezidentui, teko didelė dalis atsakomybės už Hitlerio paskyrimą kancleriu. Nors jis ketino stabilizuoti vyriausybę ir kontroliuoti nacių partiją, jo sprendimas įtvirtino Vokietijoje totalitarinį režimą.

Nors viešumoje buvo pristatomas kaip stiprus ir išmintingas valstybininkas, 1933 m. politinės krizės metu Paulis von Hindenburgas parodė tam tikrą silpnumą. Iš pradžių jis kancleriu buvo paskyręs Kurtą fon Šleicherį, tačiau leidosi paveikiamas Franzo fon Papeno politinių intrigų prieš Šleicherį. F. von Papenas skleidė melagingus gandus apie artėjantį bandymą įvykdyti karinį perversmą, taip kurstydamas Hindenburgo nemeilę F. von Šleicheriui. Šie įvykiai sukėlė politinę krizę, iš kurios Hindenburgas nežinojo, kaip išsivaduoti. Užuot rėmęsis savo nepasitikėjimu Adolfu Hitleriu, jis pasikliovė von Papeno, kuris tuo tarpu atsisakė savo politinių ambicijų Hitlerio naudai, patarimu. Jam taip pat darė įtaką jo sūnus Oskaras fon Hindenburgas, kuris taip pat palaikė Hitlerį. Nepaisydamas savo abejonių, Hindenburgas galiausiai 1933 m. sausio mėn. paskyrė Hitlerį kancleriu, taip prisidėdamas prie nacių partijos atėjimo į valdžią.

Hindenburgo aplinka atliko lemiamą vaidmenį paskiriant Hitlerį kancleriu. Nepaisant jo paties abejonių dėl Hitlerio, fon Hindenburgas leido sau daryti įtaką artimiausiems žmonėms, kurie palaikė Hitlerį. Be to, kai Hitleris buvo paskirtas kancleriu, von Hindenburgo veiksmai nuo 1933 m. sausio mėn. iki 1934 m. birželio mėn. labiau įteisino autoritarinį nacių režimą nei jam pasipriešino. Tai sustiprino Hitlerio pozicijas ir padėjo įtvirtinti nacių valdžią Vokietijoje.

Von Papen

Nors Franzas von Papenas nebuvo nacių partijos narys, jis atliko svarbų vaidmenį Adolfui Hitleriui atėjus į valdžią. Von Papenas, konservatyvus politikas, 1932 m. birželio-lapkričio mėn. ėjo Vokietijos kanclerio pareigas. Nepavykus išlaikyti stabilios vyriausybės, fon Papeną pakeitė generolas Kurtas fon Šleicheris - šis įvykis dar labiau sustiprino jo keršto troškimą pastarajam.

Kai von Papenas neteko kanclerio posto, kylančios nacių partijos lyderis Adolfas Hitleris jam tapo priemone susigrąžinti valdžią ir atkeršyti von Šleicheriui. Von Papenas teigė, kad jis galėtų kontroliuoti Hitlerį kaip vicekancleris. Jis įtikino prezidentą Paulį von Hindenburgą paskirti Hitlerį kancleriu, o jį patį - vicekancleriu, ir tai galiausiai lėmė nacių režimo sukūrimą.

Tačiau F. von Papenas iš esmės neįvertino Hitlerio ir nacių partijos keliamos grėsmės Vokietijos demokratijai. Nepaisant vis autokratiškesnių Hitlerio veiksmų, von Papenas rėmė nacių režimą, taip stiprindamas jo teisėtumą. Net po 1934 m. "ilgųjų peilių nakties" - nacių partijos valymo, per kurį buvo nužudytas fon Šleicheris, o pats fon Papenas suimtas, jis ir toliau tarnavo režimui kaip ambasadorius Austrijoje ir Turkijoje. Todėl jo įžvalgumo stoka ir asmeninės ambicijos labai prisidėjo prie Adolfo Hitlerio iškilimo ir valdžios įtvirtinimo.

Von Schleicher

Kurtas fon Šleicheris buvo Vokietijos armijos generolas ir politikas, padaręs didelę įtaką Adolfo Hitlerio atėjimui į valdžią. XX a. trečiajame dešimtmetyje von Schleicheris buvo įtakingas užkulisių politinis veikėjas ir būtent jis pirmasis į politiką įvedė Franzą von Papeną - sprendimas, kuris vėliau turėjo didelių pasekmių.

Šleicheris tvirtai tikėjo karinio Vokietijai perginklavimo svarba ir manė, kad nacių simpatijas, ypač Sturmabteilung (SA) gretose, jis gali panaudoti šiam tikslui pasiekti. Tačiau ši vizija parodė jo naivumą dėl nacių partijos prigimties ir demokratinių normų nepaisymą.

Prie nacizmo iškilimo prisidėjo ir jo varžybos su von Papenu. Praradęs fon Papeno paramą, fon Šleicheris taip pat prarado didelę dalį įtakos prezidentui fon Hindenburgui. Nuo 1932 m. gruodžio mėn. iki 1933 m. sausio mėn. būdamas kancleriu, fon Šleicheris demonstravo pernelyg tolerantišką požiūrį į nacius, taip dar labiau sustiprindamas jų teisėtumą.

Kritiškai vertintina tai, kad von Schleicherio įtaka prezidentui von Hindenburgui buvo ribota. Nepaisant jo pastangų įspėti apie Hitlerio keliamą grėsmę, von Schleicheriui nepavyko įtikinti Hindenburgo imtis veiksmų, kad užkirstų kelią Hitlerio atėjimui į valdžią. Taigi jo asmeninė konkurencija su fon Papenu ir nepakankamas įžvalgumas dėl nacių partijos keliamos grėsmės labai prisidėjo prie Trečiojo reicho atsiradimo.

Trims asmenims tenka mažesnė atsakomybė:

 • Oskaras fon Hindenburgas: prezidento Pauliaus fon Hindenburgo sūnus buvo įtakingas dėl savo artumo tėvui. Nepaisant tėvo antipatijos jam, jis rėmė Hitlerį ir jo paskyrimą kancleriu. Jo atsakomybė slypi tame, kad jis darė įtaką savo senyvam ir ligotam tėvui, kad šis pasisakytų už Hitlerio paskyrimą.
 • Otto Meissneris: Būdamas Reicho prezidentūros vadovas, Meissneris darė tam tikrą įtaką įvykiams, vedusiems prie Hitlerio valdžios užgrobimo. Jis buvo atsakingas už prezidento F. von Hindenburgo ir vyriausybės bendravimo palengvinimą. Nors jis nepritarė nacių ideologijai, sutiko bendradarbiauti su Hitleriu ir naciais ir nesinaudojo savo padėtimi, kad aktyviai priešintųsi jų iškilimui.
 • Hünenbergas: jis mažiau žinomas nei kiti veikėjai, tačiau jo padėtis valstybės aparate suteikė jam tam tikrų galių. Hünenbergas, 1928-1933 m. vadovavęs konservatorių partijai, o nuo 1933 m. sausio mėn. ėjęs žemės ūkio ir ekonomikos ministro pareigas, atliko svarbų vaidmenį rengiantis Veimaro Respublikos žlugimui. Jo politinis požiūris buvo iš esmės oportunistinis, ir jis dažnai apibūdinamas kaip veikęs pirmiausia savo asmeniniais interesais. Jo politinė karjera pasižymėjo nusivylimo ir nesėkmės momentais, kurie galėjo lemti jo požiūrį į nacių iškilimą. Atrodo, kad jis ne priešinosi nacių iškilimui, o siekė iš jo naudos, taip prisidėdamas, nors ir netiesiogiai, prie Veimaro respublikos žlugimo.

Šiuolaikinėse politinėse sistemose galimybė daryti įtaką įvykių eigai dažnai priklauso nedideliam skaičiui asmenų, kurie turi neproporcingai didelę galios dalį. Jų sprendimai, veiksmai ir net klaidos gali turėti didelę įtaką šalies likimui. Tai ypač pasakytina apie Veimaro respubliką, kurioje kelių pagrindinių veikėjų veiksmai ir sprendimai turėjo lemiamos įtakos nacizmo iškilimui ir demokratijos žlugimui. Tai pabrėžia politinės ir moralinės atsakomybės, tenkančios aukštas pareigas užimantiems asmenims, svarbą.

Istorijos "didžiųjų žmonių teorija" teigia, kad istoriją daugiausia lemia kelių svarbiausių asmenų, dažnai politinių ar karinių lyderių, veiksmai. Pagal šią teoriją išskirtiniai lyderiai, pasinaudodami savo charizma, protu, išmintimi ar politiniu makiavelizmu, daro didelę įtaką istorijos eigai. Svarbu pažymėti, kad nors ši teorija yra įdomus istorijos supratimo pagrindas, ji taip pat kritikuojama dėl to, kad yra linkusi sumenkinti kitus svarbius veiksnius, pavyzdžiui, socialines ir ekonomines sąlygas, masinius socialinius judėjimus, kultūrines ir ideologines jėgas. Pavyzdžiui, kalbant apie Veimaro Respublikos žlugimą ir nacizmo iškilimą, nors tokių pagrindinių lyderių, kaip Hitleris, Hindenburgas, von Papenas ir von Šleicheris, veiksmai atliko svarbų vaidmenį, taip pat labai svarbu atsižvelgti į kitus veiksnius, pavyzdžiui, pasaulinės ekonominės krizės poveikį, Veimaro Respublikos struktūrinį silpnumą ir giliai įsišaknijusias antisemitines tendencijas Vokietijos visuomenėje.

Klasifikavimas ir paaiškinimų santrauka[modifier | modifier le wikicode]

Veimaro Respublikos žlugimo priežasčių santrauka[modifier | modifier le wikicode]

Veimaro respublikos rinkimų sistemą galima laikyti veiksniu, padidinusiu jos žlugimo tikimybę, tačiau nebūtų teisinga ją laikyti vienintele priežastimi.

Veimaro Respublikoje buvo taikoma proporcinė rinkimų sistema, t. y. partijos gaudavo mandatus proporcingai savo balsams. Tai gali skatinti politinį susiskaldymą ir apsunkinti stabilių vyriausybių formavimą, nes kelios mažos ir vidutinio dydžio partijos, norėdamos valdyti, dažnai turi sudaryti koalicijas. Iš tiesų Veimaro respublikos laikais buvo daug įvairių politinių partijų - nuo komunistų ir nacionalistų iki socialdemokratų, demokratų ir centristų. Dėl tokio politinio susiskaidymo buvo sunku suformuoti stabilias vyriausybes ir didėjo politinio nestabilumo tikimybė.

Tačiau rinkimų sistema buvo tik vienas iš kelių Veimaro Respublikos žlugimą lėmusių veiksnių. Kiti svarbūs veiksniai buvo Versalio sutarties ekonominės ir socialinės pasekmės, 1929 m. pasaulinė ekonomikos krizė, chroniškas politinis nestabilumas, didėjantis nedarbas ir infliacija, taupymo politikos nesėkmės, antisemitizmo plitimas ir svarbiausių asmenų sprendimai bei klaidos. Galiausiai sudėtingas šių veiksnių derinys lėmė Veimaro Respublikos žlugimą ir nacizmo iškilimą.

Tyrėjo požiūris į sudėtingo istorinio įvykio, tokio kaip Veimaro Respublikos žlugimas, supratimą gali labai skirtis priklausomai nuo jo specializacijos, mokslinių interesų ir metodologijos. Kai kurie tyrėjai gali sutelkti dėmesį į konkretų aspektą, pavyzdžiui, rinkimų sistemą, ir siekti suprasti, kaip šis konkretus veiksnys paveikė įvykius. Tuomet jie gali bandyti apibendrinti savo išvadas, taikydami jas kitiems kontekstams ar atvejų tyrimams. Tokio pobūdžio tyrimai dažnai būna labai išsamūs ir gali padėti nuodugniai suprasti tam tikrą istorijos aspektą. Kiti tyrėjai gali laikytis labiau holistinio požiūrio ir siekti suprasti Veimaro Respublikos žlugimą kaip visumą, atsižvelgdami į daugybę veiksnių ir paaiškinimų. Tokio pobūdžio tyrimai gali suteikti holistinį požiūrį į įvykius ir padėti suprasti, kaip įvairūs veiksniai yra tarpusavyje susiję ir daro įtaką vienas kitam.

Šie du požiūriai vienas kitą papildo ir abu gali suteikti vertingų perspektyvų istorijos supratimui. Svarbu pažymėti, kad tikrovė dažnai yra sudėtinga ir kad vieno veiksnio ar paaiškinimo paprastai nepakanka, norint visiškai paaiškinti tokį sudėtingą istorinį įvykį kaip Veimaro Respublikos žlugimas.

Devyni veiksniai leidžia apžvelgti daugybę priežasčių, lėmusių Veimaro Respublikos nestabilumą ir vėlesnį žlugimą. Svarbu pažymėti, kad šie veiksniai veikia ne savarankiškai, o yra tarpusavyje susiję ir vienas kitą stiprinantys.

 1. Partinė sistema: Veimaro Respublikos politinės partijos buvo labai susiskaldžiusios, todėl buvo sunku sudaryti stabilias koalicijas ir priimti veiksmingus sprendimus.
 2. Rinkimų sistema: Proporcinė atstovavimo sistema galėjo lemti politinį susiskaldymą ir vyriausybės nestabilumą.
 3. Konstitucinė sistema: Konstitucijos trūkumai, pavyzdžiui, prezidento nepaprastosios padėties įgaliojimai, galėjo būti panaudoti demokratijai pakenkti.
 4. Partinės strategijos ir politika: Politiniai manevrai ir išskaičiavimai galėjo padidinti nestabilumą.
 5. Socialdemokratijos ideologija: ideologiniai Vokietijos socialdemokratijos skirtumai galėjo susilpninti paramą Veimaro vyriausybei.
 6. Politinė kultūra: Tai, kad tam tikras elitas ir tam tikros gyventojų grupės nepalaikė demokratijos, galėjo pakenkti režimo teisėtumui.
 7. Ekonomika: Didžioji ekonominė krizė sukūrė katastrofiškas ekonomines sąlygas, kurios pakurstė gyventojų nepasitenkinimą.
 8. Antisemitizmas: Antisemitizmas galėjo palengvinti pritarimą antisemitinei nacių politikai ir susilpninti pasipriešinimą jų atėjimui į valdžią.
 9. Asmeninė atsakomybė: Hindenburgo sutikimas paskirti Hitlerį kancleriu turėjo lemiamos įtakos Veimaro Respublikos žlugimui.

Kiekvienas iš šių veiksnių didino Veimaro Respublikos nestabilumo ir žlugimo tikimybę, nors nė vienas iš jų pats savaime nebuvo pakankamas jos žlugimui sukelti. Veikiau tai, kaip šie veiksniai sąveikavo ir stiprino vienas kitą, lėmė Respublikos žlugimą.

Įvairių kitų veiksnių analizė[modifier | modifier le wikicode]

Analizės lygio svarba: mikro ir makro lygiai[modifier | modifier le wikicode]

Analizuojant bet kokį sudėtingą reiškinį, pavyzdžiui, Veimaro respublikos žlugimą, gali būti naudingas kelių lygmenų - mikro, mezo ir makro - požiūris.

 1. Mikrolygmuo: Šis lygmuo susijęs su atskirų asmenų veiksmais ir sprendimais. Pavyzdžiui, konkretūs pagrindinių veikėjų, tokių kaip Paulis von Hindenburgas, Adolfas Hitleris ir Francas von Papenas, sprendimai yra labai svarbūs norint suprasti, kaip Hitleris atėjo į valdžią.
 2. Mezo lygmuo: Šis lygmuo apima subnacionalinių grupių ar valstybės struktūrų analizę. Pavyzdžiui, politinių partijų struktūros, partijų sąjungų, Veimaro Respublikos konstitucinės struktūros ar net skirtingų frakcijų nacių partijoje dinamikos analizė gali suteikti svarbių įžvalgų.
 3. Makrolygmuo: Šis lygmuo susijęs su platesnio masto veiksniais nacionaliniu ar regioniniu mastu. Pavyzdžiui, šiame lygmenyje reikia atsižvelgti į Didžiosios depresijos, kuri paveikė visą Vokietijos ekonomiką, poveikį arba Vokietijos visuomenėje paplitusį antisemitizmą.

Svarbiausia suprasti, kaip šie skirtingi lygmenys sąveikauja tarpusavyje. Individų veiksmams daro įtaką mezo- ir makrostruktūros, kuriose jie veikia, o šios struktūros pačios formuojasi dėl individų veiksmų. Be to, skirtinguose lygmenyse esantys veiksniai gali sustiprinti vienas kitą. Pavyzdžiui, Vokietijos visuomenėje paplitęs antisemitizmas (makrolygmuo) galėjo sukelti didesnį atgarsį Hitlerio antisemitinėms kalboms (mikrolygmuo), kurios sustiprino antisemitizmą visuomenėje.

The influence of external versus internal factors[modifier | modifier le wikicode]

The distinction between internal and external factors is important when examining the causes of historical events such as the fall of the Weimar Republic. The interaction between these two types of factor can often play a key role in determining the outcome.

 • Internal factors: These are directly related to a country's political, social, economic and cultural structure. They can include elements such as party politics, the constitutional framework, the electoral system, the ideology of social democracy, and the anti-Semitic political culture in Germany during this period. These factors can often profoundly influence political choices and electoral outcomes.
 • External factors: These relate to elements outside the direct control of the nation-state, but which can nevertheless impact its internal affairs. They can include elements such as global economic crises (such as the Great Depression), diplomatic or military pressure from other countries, or international ideological movements (for example, the rise of fascism in other parts of Europe).

It is crucial to note that these two types of factor are often intimately linked. For example, the Great Depression (an external factor) exacerbated economic problems in Germany. It helped to create a climate of frustration and despair that encouraged the rise of Nazism (an internal factor). Similarly, the anti-Semitic political culture in Germany (an internal factor) was influenced by anti-Semitic ideas that were prevalent in many other parts of Europe at the time (an external factor).

Struktūros ir veiksnio sąveika[modifier | modifier le wikicode]

Daugelio socialinių mokslų ir istorijos diskusijų centre yra klausimas, ar istoriją kuria struktūros, ar agentai.

Struktūrinė teorija teigia, kad individus daugiausia formuoja juos supančios socialinės ir institucinės jėgos. Struktūros - politinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės - sukuria sistemą, kuri daro įtaką ir apriboja individų pasirinkimo galimybes. Pavyzdžiui, Veimaro Respublikos konstitucinė sistema, partijų politika ir rinkimų sistema - visa tai padėjo formuoti politinį kontekstą, kuriame veikė individai ir partijos.

Kita vertus, agentų teorija pabrėžia individų kaip veikėjų, kurie renkasi, priima sprendimus ir veikia savarankiškai, vaidmenį. Nors ir veikdami socialinių ir institucinių struktūrų rėmuose, individai turi tam tikrą laisvę veikti pagal savo valią ir interesus. Pavyzdžiui, tokių asmenų, kaip von Hindenburgas, von Papenas ir Hitleris, priimti sprendimai turėjo didelę įtaką Vokietijos istorijos raidai.

Iš tikrųjų struktūros ir veikėjo sąveika yra sudėtinga ir dinamiška. Socialinės ir institucinės struktūros suteikia pagrindą veikti, tačiau jas taip pat formuoja ir keičia individų veiksmai. Panašiai, nors individai veikia savarankiškai, jų veiksmams įtakos turi struktūros, kuriose jie veikia. Veimaro Respublikos žlugimo ir nacizmo iškilimo atveju svarbų vaidmenį atliko struktūriniai veiksniai (pavyzdžiui, rinkimų sistema ir konstitucinė sistema) ir agentų veiksniai (pavyzdžiui, individualūs pagrindinių politinių veikėjų sprendimai).

Ekonominių, politinių, socialinių ir kultūrinių veiksnių vaidmuo[modifier | modifier le wikicode]

Ekonominiai, politiniai, socialiniai ir kultūriniai veiksniai yra svarbūs siekiant suprasti istorinę raidą ir socialinę bei politinę dinamiką. Jie yra tarpusavyje susiję ir dažnai sutampa. Čia pateikiamas trumpas kiekvieno jų paaiškinimas:

 • Politinis veiksnys: Politiniai veiksniai - tai institucijos, struktūros, įstatymai, politika ir vyriausybės veiksmai, darantys įtaką tam tikrai situacijai. Pavyzdžiui, Veimaro respublikos institucinė struktūra, jos rinkimų sistema ir partijų politika turėjo didelės įtakos politiniam stabilumui ir Hitlerio atėjimui į valdžią.
 • Ekonominis veiksnys: Ekonominiai veiksniai reiškia ekonomikos būklę, įskaitant ekonomikos augimą, užimtumo lygį, infliaciją, palūkanų normas ir kt. XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje dėl Versalio sutarties ir Didžiosios depresijos paaštrėjusi ekonominė krizė sukėlė ekonominį ir socialinį nestabilumą Vokietijoje, o tai palengvino nacių partijos iškilimą.
 • Socialiniai veiksniai: Tai susiję su demografiniais ir socialiniais visuomenės aspektais, tokiais kaip gyventojų pasiskirstymas, išsilavinimas, socialinis mobilumas, gyvenimo lygis ir kt. Socialinė atskirtis ir nelygybė, kurią padidino ekonominė krizė, skatino gyventojų nusivylimą ir nepasitenkinimą, o tai prisidėjo prie nacizmo patrauklumo.
 • Kultūriniai veiksniai - tai įsitikinimai, vertybės, normos ir požiūriai, plačiai paplitę visuomenėje ar grupėje. Jie daro įtaką tam, kaip žmonės suvokia ir interpretuoja juos supantį pasaulį. Vokietijos politinė kultūra, pasižyminti stipriu antisemitizmu, suvaidino lemiamą vaidmenį didelei gyventojų daliai priimant ir remiant nacių režimą.

Interesų, institucijų ir ideologijų sąveika[modifier | modifier le wikicode]

Norint atlikti išsamią ir nuodugnią analizę, labai svarbu suprasti skirtumus tarp interesų, institucijų ir idėjų ideologijų. Tai padeda mums susisteminti savo mintis ir nepasiklysti detalėse ar skirtumuose, kurie gali būti nereikšmingi ar antraeiliai.

 • Interesai: Jie susiję su individualiais arba grupiniais motyvais. Jie dažnai susiję su ekonominiais, socialiniais ar politiniais aspektais. Pavyzdžiui, Vokietijos pramonės elito ekonominiai interesai galėjo paskatinti juos remti nacių partiją tikintis ekonominės naudos.
 • Institucijos: Tai formalios ir neformalios struktūros, reguliuojančios individų ir grupių elgesį. Veimaro Vokietijos atveju tokios institucijos kaip daugiapartinė politinė sistema ir proporcinė rinkimų sistema prisidėjo prie politinio nestabilumo ir nacizmo iškilimo.
 • Ideologijos - tai įsitikinimų sistemos, lemiančios, kaip individai ir grupės interpretuoja pasaulį ir priima sprendimus. Nacizmo ideologija, pasižyminti radikaliu antisemitizmu ir ultranacionalizmu, darė didelę įtaką vokiečių elgesiui ir palengvino Hitlerio atėjimą į valdžią.

Apžvelgiant literatūrą, svarbu nustatyti ir analizuoti šiuos tris veiksnius ne kaip konkuruojančias alternatyvas, bet kaip tarpusavyje susijusius elementus, kuriais galima paaiškinti tokį sudėtingą istorinį reiškinį kaip Veimaro Respublikos žlugimas. Taip elgdamiesi galime suprasti istorinės situacijos sudėtingumą ir daugialypiškumą ir nesusiaurinti analizės iki vienos priežasties ar paaiškinimo.

Priedai[modifier | modifier le wikicode]

Nuorodos[modifier | modifier le wikicode]

 1. Lepsius, M. Ranier. "Nuo susiskaldžiusios partinės demokratijos iki vyriausybės pagal nepaprastąjį dekretą ir nacionalsocialistų perėmimo: Vokietija." In Demokratinių režimų žlugimas: Europe, autoriai Juan J. Linz ir Alfred Stepan. Baltimorė: Johns Hopkins University Press, 1978, p. 34-79.
 2. Berman, Sheri. The Social Democratic Moment: Socialdemokratinis momentas: idėjos ir politika kuriant tarpukario Europą. Cambridge, Ma.: Harvard UP, 1998.
 3. Berman, Sheri. "Pilietinė visuomenė ir Veimaro respublikos žlugimas". World Politics, vol. 49, no. 3, 1997, p. 401-29. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/25054008.
 4. Hitler's Willing Executioners, Daniel Jonah Goldhagen, ISBN-10: 0679772685, ISBN-13: 978-0679772682